Search form

Matie 15

Yesu nin Sufmbɛ ya yaajɛbok ya gbɛr

(Mark 7:1-13)

1Tɔ, *Farisiɛnmbɛ nin *Yiko ya wɔnwɔknb biba ñɛn' Yerusalɛm bó ki baa' *Yesu saan, nɛ ki niire' wɔ ki ye: 2«Bɛ tien' aʼpanpaankaab saah tiʼyaajɛbok-i? Kimɛ bi jinh tijier nɛ ka nire' ki paan' iyaajɛbok ye ma bo.» 3Nɛ *Yesu jiin' bɛ ki ye: «Bɛ tien' ninbi kɛndeh Uwien ya wɔbl bo niʼyaajɛbok bo? 4Kimɛ Uwien là len' ki ye: ‹Li boh aʼnaa nin aʼbaa›, ki tí len' ki ye: ‹Unil tɔke' uʼnaa bii uʼbaa liñɔbonbil la, bɛ ń ku wɔ.› 5Ama ninbi wɔknh binib ki cèreh wà kɛ lienh ki teh u bi li de uʼnaa bii uʼbaa nà nnɔ, wa ji li fre kí de wɔ nɛ̀, nì yé Uwien yaann nɛ. 6Nɛ udaan ŋa ji boh uʼnaa nin uʼbaa. Nnɔ nɛ ni taah niʼyaajɛbok ki lèbeh Uwien ya gbɛr. 7Ninbi iñuɔn ilele ya nibɛ, *Uwien ya ñɔbonsɔknl Esayi là len' niʼgbɛr ma nnɔ, u là ŋmɔbe imɔ̀n nɛ. U là len' ki ye Uwien ye:

8‹Binib biɛ pɛ̀keh nni buñɔbu ni nɛ,

biʼyɛnm ŋa nɛke nʼsaan.

9Bi pukeh nni fɛnm nɛ,

ki wɔknh binib iyaajɛbok baba.› »

Tibont tà kuɔndeh unil tijɔknt

(Mark 7:14-23)

10*Yesu yin' linigol nnɔ, nɛ ki tɔke' lɛ̀ ki ye: «Li cengeh mɛn, ŋɔ kí cii n li tɔke nɛ tigbɛr tà nɔ ya tingi. 11Tibont tà kɔh unil ya ñɔbu ni ŋa ń fre kí kuɔn wɔ jɔknt. Tà ñɛh uʼñɔbu ni nnɔ, tun nɛ kuɔndeh wɔ tijɔknt.»

12Nɛn saan nɛ *Yesu ya panpaankaab nɛkn' wɔ ki tɔke' wɔ ki ye: «A bɛn aʼlenm miɛ wire' *Farisiɛnmbɛ-ɛɛ?»

13Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Kusiiku kùa kɛ nʼBaa wà te paaki bó ŋa caan' kù la, u li ŋɛbe kù nɛ. 14La tɔnge bɛ mɛn. Bi yé ijùɔn nɛ ki dìɛh ijùɔn. Ujuɔn dìɛh ujuɔn la, biʼkɛ bile li lu kubùoku ni nɛ.» 15Nɛ Piɛr tɔke' wɔ ki ye: «Tɔke tɛ mikpɛnjɛnm nnɔ ya tingi.» 16Nɛ u ye: «Niʼmɔ ŋa laan biɛ ki bɛn tibont ya tingi nɛ-ɛɛ? 17Na bɛn ki ye tibont tà kɔh unil ya ñɔbu ni nnɔ kɔh uʼpuoku ni nɛ, nɛ u joh kunincɛnku ki ñɛndeh tù-uu? 18Ama tibont tà te unil ya fɛ̀l ni nnɔ, nɛ ñɛh uʼñɔbu ni, ki kuɔndeh wɔ tijɔknt. 19Kimɛ iyɛnmaalbiɛre nin linikul nin linaŋmaal nin lisɔnsɔndl nin bunasubu nin kutonnɛnku nin isuk kɛ ñɛh unil ya fɛ̀l ni nɛ. 20Tuu ya bont nɛ kuɔndeh unil tijɔknt. Kí ji tijier ka ń nire kí paan iyaajɛbok ye ma bo wɔn ŋa ń fre kí kuɔn nil jɔknt.»

Upii uba teke' Yesu ki jin', ka yé Suf

(Mark 7:24-30)

21*Yesu siere' niʼsaan, nɛ ki bure' Tir nin Sidɔn ya tinfɛnm bó. 22Tɔ, upii uba là te mitinfɛnm nnɔ ni ki yé Kanaan ya pii, ki baa' ki lá wuureh ki teh: «Yonbdaan, *Dafid ya yaabile+, muɔ nni micɛcɛkm. Usɛnpol nɛ ŋaake nʼbisɛ ki jɛ̀ndeh wɔ cɛɛn.»

23*Yesu ŋa gɛre' wɔ. Nɛ uʼpanpaankaab nɛkn' wɔ ki tɔke' wɔ ki ye wɔ ń ŋɔre upii bugbɛn, u pɛ biʼbo ki ŋmɔbe kuwaaku nɛ. 24Nɛ *Yesu ye: «Uwien sɔn' nni ní ń lá tore Israyɛl yaab baba nɛ, kimɛ bɛn nɛ te tɛn ipe yà tùre' usɛn».

25Ama upii nnɔ baa' ki lá gbaan' uʼnintuɔli nɛ ki gbáanh wɔ ki teh: «Yonbdaan, tore nni.» 26Nɛ *Yesu ye: «Na mɔn bɛ ń taa mubumu ya jier ki wiɛ' isɛngbɛle.» 27Nɛ upii nnɔ ye: «Yonbdaan, nì yé imɔ̀n nɛ, ama isɛngbɛle mɔnɔn jinh ijieyɔyɔl yà ñɛh iʼdɛnb ya tebl bo ki luh nnɔ nɛ.» 28Nɛ *Yesu ye: «Upii, a teke' nni ki jin' nì yɛbe. Nɛ̀ ń tien a yíe ma bo.» Nɛ uʼbisɛ pɔk ki faake' i ya tàan bo.

Yesu cère' biwiɛnb faake' ki yɛbe

29*Yesu siere' niʼsaan ki tì baa' Galile ya ñunciɛnm ya gbaal, nɛ ki don' lijuɔl bo ki kɛ̀le'. 30Nɛ binib bàareh uʼsaan ki yɛbe, ki tukeh ní idiɛn nin ijùɔn nin itɛjenb nin igbaanlɛntɛb nin biwiɛntɔb bi yɛbe, ki lá blinh *Yesu ya nintuɔli. Nɛ u cèreh biʼkɛ faakreh. 31Binib nnɔ laa' igbaanlɛntɛb lienh, itɛjenb jire' iʼciɛm, idiɛn cuonh cucul, ijùɔn mɔ lɛnh ma nnɔ nɛ nì cuo' bɛ miyɔkm, nɛ bi pɛ̀keh Israyɛl yaab ya Wien.

Yesu tí jin' linigociɛnl liba

(Mark 8:1-10)

32Nɛ *Yesu yin' uʼpanpaankaab ki tɔke' bɛ ki ye: «Linigol liɛ nɔ ŋmɔbe nni micɛcɛkm cɛɛn nɛ. Bi te nʼsaan ma wienta sɔ, ba ji ŋmɔbe niba bɛ ń ji. Ma yíe ń cɛ̀be bɛ bɛ ń li kunh, ka jin' niba ŋɔ kí tì dɔre usɛn ni.» 33Nɛ bi ye: «Ti te ñiɛn ŋa te nà saan nɛ. Ti li lɛ la kpɔnɔ wɔ ń li yɛbe kí de liɛ ya nigol lɛ̀ ń ŋmɔn kí gbo?» 34Nɛ u niire' bɛ ki ye: «Ni ŋmɔbe kpɔnɔ uŋɛ?» Nɛ bi ye: «Ulole nin mujɛnwawaamu mɔ waamu.» 35Nɛ u tɔke' linigol nnɔ ki ye lɛ̀ ń kɛ̀le tingi ni, 36nɛ ki yuure' kpɔnɔ ulole nin mujɛnwawaamu nnɔ, ki faare' Uwien, ki kɔkuɔ', ki taa' ki de' uʼpanpaankaab, bi gbiire' linigol nnɔ. 37Biʼkɛ ŋmɔn' ki gbo', nɛ bi tantaan' tijenjent tà sìen' nnɔ, ki gbien' ikɛndɛn ilole. 38Binib bà ŋmɔn' nnɔ, bijɛb là te itur inan nɛ. Ba kaan' piib nin bumu.

39U cɛ̀be' linigol nnɔ, nɛ ki kɔn' buñɛrbu ki bure' Magadan ya tinfɛnm bó.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index