Search form

Matie 16

Bi yíe Yesu ń tien miyɔkm ya bonn

(Mark 8:11-13; Luk 12:54-56)

1*Farisiɛnmbɛ nin Saduseyɛnmbɛ biba baa' *Yesu saan, ki yíe bɛ ń biike wɔ, nɛ ki tɔke' wɔ ki ye wɔ ń tien miyɔkm ya bonn, kí wuɔn bɛ kí ye uʼtuɔm ñɛn' Uwien saan nɛ. 2Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «[Kutaajuɔku ni laa' kutaaku wien la, ni tɔkeh ki teh taa ŋa ń nii nɛ. 3Nɛ kutɛnŋaaku ni laa' kutaaku biike la, ni tɔkeh ki teh utaa li nii dinnɔ. Ni likeh kutaaku bo, nɛ ki bɛndeh utaa li nii bii wa ń nii. Nɛ ka ji li fre kí sekn kí bɛnde tibont tà teh fɛnfɛnnɔ nɔ ya tingi-ii?]+ 4Ninbi fɛnfɛnnɔ ya nibɛ, ni yé binibiɛrb nɛ, ka cuube Uwien saan, nɛ ki nuunh ní lɛ miyɔkm ya bonn. *Uwien ya ñɔbonsɔknl Sonas ya yɔkm ya bonn baba ŋa ñí la, na ji li lɛ yɔkm ya bontɔnn niba.» U len' nnɔ ma nnɔ, nɛ ki siere' ki dàan' bɛ.

Yesu lienh Farisiɛnmbɛ nin Saduseyɛnmbɛ ya kpɔnɔ ya ñɔke bó

(Mark 8:14-21)

5*Yesu ya panpaankaab joh bɛ ń puore miñunciɛnm ma nnɔ, bi sunde' ka tuke' kpɔnɔ. 6Nɛ *Yesu tɔke' bɛ ki ye: «Li bɛn mɛn *Farisiɛnmbɛ nin Saduseyɛnmbɛ ya kpɔnɔ ya ñɔke bó.» 7Nɛ bi maaleh ki teh: «Ta tuke' kpɔnɔ ma nnɔ nɛ cère' u len' nnɔ.»

8*Yesu bɛnde' bi maaleh ki teh bà, nɛ ki niire' bɛ ki ye: «Bɛ tien' ni lienh ki teh na tuke' kpɔnɔ? Niʼtekjim nɛ pɔre' nɛ. 9Na laan biɛ ki cii' tibont ya tingi nɛ-ɛɛ? Na tiɛn n là taa' kpɔnɔ uŋun ki jin' bijɛb itur iŋun ma nnɔ, ni là tantaan' nà sìen' nnɔ ikpɛncub ubiɛn wà nɛ-ɛɛ? 10Na tiɛn n là taa' kpɔnɔ ulole ki jin' bijɛb itur inan ma nnɔ, ni là tantaan' nà sìen' nnɔ ikɛndɛn ubiɛn wà nɛ-ɛɛ? 11N ye ní li bɛn *Farisiɛnmbɛ nin Saduseyɛnmbɛ ya kpɔnɔ ya ñɔke bó ma nnɔ, na bɛn ki ye ma lienh kpɔnɔ ya gbɛr-ii?»

12Nɛn saan nɛ bi bɛnde' ki ye wa lienh kpɔnɔ ya ñɔke ya gbɛr, ama u ye bɛ ń li bɛn Farisiɛnmbɛ nin Saduseyɛnmbɛ ya wɔknm bó nɛ.

Piɛr len' ki ye Yesu yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ

(Mark 8:27-30; Luk 9:18-21)

13*Yesu tì baa' Sesare Filip ya tinfɛnm ni nin uʼpanpaankaab, nɛ ki niire' bɛ ki ye: «Binib lienh ki teh *Unil ya Bijɛ yé ŋmɛ?» 14Nɛ bi jiin' wɔ ki ye: «Biba lienh ki teh a yé San wà siih binib Uwien ya ñunm nnɔ nɛ. Bitɔb lienh ki teh a yé *Eli nɛ. Bitɔb mɔ lienh ki teh a yé Seremi bii Uwien ya ñɔbonsɔknb ya uba nɛ.» 15Nɛ u niire' bɛ ki ye: «Ninbi nín teh n yé ŋmɛ?» 16Nɛ Simɔn Piɛr jiin' wɔ ki ye: «A yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ. A yé wɔn Uwien wà fuobe ya Bijɛ nɛ.» 17Nɛ *Yesu ye: «Simɔn, Sonas ya bijɛ, Uwien ya mɔnm te aʼbo. Na yé nisaal nɛ kpiire' ki wuɔn' ŋɛ. NʼBaa wà te paaki bó nɛ kpiire' ki wuɔn' ŋɛ. 18Piɛr, n ye a yé litɛnpenl nɛ. Nɛ li ya tɛnpenl bo nɛ n li sien nʼtaanl yaab tɛn kuduku se litɛnpuul bo ma bo. Mikuum ya tuɔm ŋa ń faake nin nʼtaanl nnɔ. 19N li de ŋɛ Uwien ya bɛl ya dupien. A yìe' nibonn nà uŋɛndun wuu ni la, bi li yìe nɛ̀ paaki bó mɔ nɛ. A tuo' nibonn nà uŋɛndun wuu ni la, bi li tuo nɛ̀ paaki bó mɔ nɛ.»

20Nɛn saan nɛ *Yesu kpɛkpɛ' biʼbo ki ye bi la tɔke nil kí ye u yé *Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo.

Yesu len' uʼkuum nin uʼmɛkrm bó

(Mark 8:31–9:1; Luk 9:22-27)

21Kí ñɛ u ya yo nɛ *Yesu cin' ki tɔkeh uʼpanpaankaab ki teh nì kpɛ wɔ ń jo Yerusalɛm, *Sufmbɛ ya ciɛnb nin *bitɔtuɔrciɛnb nin *Yiko ya wɔnwɔknb ń tì jɛ̀nde wɔ kí gbien, kí ku wɔ, nɛ wienta daali wɔ ń mɛkre bitɛnkpiib ni.

22Nɛn saan nɛ Piɛr taa' wɔ ki jɛnde', ki tì kɔnh nin wɔ ki teh: «Yonbdaan, Uwien ń cère nɛ̀ ń tien mitafaam kí gɛ̀bre. U la cère nɛ̀ ń tu ŋɛ.»

23Nɛ *Yesu jiɛbe' ki tɔke' Piɛr ki ye: «Paare nʼpuoli; Satan, a lìeke nni usɛn nɛ. Kimɛ aʼyɛnmaale ŋa ñɛn' Uwien saan, ì yé binib yi nɛ.»

24Nɛ ki tɔke uʼpanpaankaab ki ye: «Unil yíe wɔ ń paan nʼbo la, u la tɔnge uba, wɔ ń li yuunh uʼdɔpɔnpɔn ki bukeh, kí li paakeh nʼbo+. 25Kimɛ wà kɛ yíe wɔ ń fie uʼmiɛl la, wɔn nɛ li kpo kí juore fɛnm. Ama wà kɛ li tuo kí kpo min bo la, wɔn nɛ li lɛ limiɛl. 26Unil laa' uŋɛndun wuu ni ya bont kɛ ŋɔ ki tì luo' limiɛl la, u laa' bɛ ya kpɛle nɛ? Bii unil li taa bà kí pɛ kí teke uʼmiɛl-i? 27Lidaali liba, Unil ya Bijɛ lá li baa ní, kí li tɔke nin uʼtonsɔnb Uwien ya tondb, kí li ŋmɔbe uʼBaa Uwien ya kpiɛke. U ya yo nɛ u li jiin unil kɛ u sɔn' ma bo. 28N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, binib bà se niɛ saan nɔ ya biba li lɛ *Unil ya Bijɛ we ní uʼbɛl ni nɛ kí yaan kí kpo.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index