Search form

Matie 24

Bi lá li bere Uwien ya duku

(Mark 13:1-2; Luk 21:5-6)

1*Yesu siere' Uwien ya duku ya luo bo ki ñɛn' ki joh, nɛ uʼpanpaankaab nɛkn' wɔ ki wuɔn' wɔ bi mɛn' Uwien ya duku ma bo. 2Nɛ u ye: «Ni laa' tibont tuu kɛ-a? N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, kuduku kuu nɔ ya tɛnl liba mɔnɔn ŋa lá li juore kí li pɛ tɔl bo, bi lá li bere kuʼkɛ nɛ.»

Ijɛnd ya yo lá li te ma bo

(Mark 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Yesu jon' ki tì kɛ̀le' Olifi ya siin ya juɔl bo, nɛ uʼpanpaankaab baa' uʼsaan biʼbaba, ki lá niire' wɔ ki ye: «Tɔke tɛ, tibont nnɔ kɛ lá li tien uyo wà. Ku lɛ dìɛku ba li wuɔn tɛ kí ye nì kpaan' aʼbabaayo nin uŋɛndun ya gbenm-i?» 4Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «Li bɛn mɛn, ki la cère uba ń tuln nɛ. 5Kimɛ binib lá li baa ki yɛbe, kí li ŋmɔbe nʼyel ki teh bi yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ, kí tuln binib bi yɛbe. 6Ni li cii binib tɔh lituɔl kɔnkɔnm bii fɔnfɔkm. Cuo mɛn niʼba, ki la cère niʼfɛ̀l ń li tiinh, kimɛ ti ya bont kɛ li tien nɛ kí yaan, na laan yé gbengbenyo. 7Linibol liba li jɛ̀ke linibotɔl. Libɛl liba ya nib mɔ li jɛ̀ke libɛtɔl yaab. Mikònm li lu idu ya yɛbe ni, kitink li jènge bùol, bùol. 8Nɛn kɛ li te tɛn imɛrwiɛn ya cincinm nɛ.

9«U ya yo nɛ bi lá li cuo nɛ, kí jɛ̀nde nɛ, kí ku nɛ. Min bo nɛ inibol kɛ li nɛn nɛ. 10U ya yo nɛ binib bà yɛbe li wiɛ nʼsɛn, kí li kuɔreh tɔb, kí li nɛn tɔb. 11Bitonnɛnñɔbonsɔknb li baa ki yɛbe kí lɛre binib bi yɛbe. 12Itùonbiɛrɛ li yɛbreh ki joh nɛ. Nɛn nɛ li cère binib bà yɛbe ya yíem ń waake. 13Ama wà kɛ li mìnde kí li ŋmɔŋmɔbe kí tì fɔre nnɔ, wɔn nɛ li ŋmɛre. 14Bi li kpaande *Uwien ya bɛl ya gbɛmɔnmɔnt tuu uŋɛndun kɛ ni inibol kɛ ń cii, nɛ kí yaan uŋɛndun ń gben.»

Nibonn nà ŋmɔbe ijuɔke ya gbɛr

(Mark 13:14-23; Luk 21:20-24)

15«Tɔ, ni li lɛ ijuɔke ya bonn nà saah tibont tà kɛ mɔn nnɔ se Uwien ya duku ya dubenku ni tɛn *Uwien ya ñɔbonsɔknl Daniɛl là len' nibonn nnɔ bo ma bo.» (Wà kɛ kàanh la, wɔ ń li ciih niʼtingi.) 16Uyo nnɔ lá baa' la, binib bà te Sude ya tinfɛnm ni nnɔ, bɛ ń sɛn kí jo ijuɔn bó. 17Wà te kudulɛkaaku ya paaki la, u la jiire kí kɔ iden ni, kí taa niba. 18Wà mɔ te ikpàan bó la, u la ji ń liɛbe kí kun, wɔ ń tì taa uʼliɛrgbenku. 19U ya yo bipiib bà punbe nin bà ŋmɔbe mubumu mùa ŋaanh, li ŋmɔbe micɛcɛkm nɛ. 20Li kàareh mɛn, Uwien la cère ní sɛn kusɛnañuɔku bii *Saba ya daali. 21Kimɛ binib li ji ijɛnd kí gbien. Haali uŋɛndun ya cincinm, kí lá baa fɛnfɛnnɔ, nib ŋa laan jin' i ya jɛnd ya bol, ka ji lì li ji yɛ̀ fiebu. 22Uwien ŋa bi kùore' ijɛnd nnɔ ya wien bo la, uba mɔnɔn ŋa bi li ŋmɛre. U gɛ̀nde' binib bà nnɔ bo nɛ cère' u kùore' iwien nnɔ bo.

23«U ya yo unil tɔke' nɛ ki ye: ‹Liike mɛn, *Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo te niɛ saan› bii, ‹u te niɛ bó› la, ni la tuo. 24Kimɛ bitonnɛnmɔ̀nkunb li baa. Biba li ye bi yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo nɛ. Bitɔb li ye bi yé *Uwien ya ñɔbonsɔknb nɛ. Bi li tien micincilnm ya bont nin miyɔkm ya bont, kí tuln binib. Bi li nuunh nì tuo' la, bɛ ń tuln Uwien gɛ̀nde' binib bà nnɔ mɔnɔn nɛ. 25Li bɛn mɛn, n kpiɛ' ki tɔke' nɛ tigbɛr nnɔ ŋɔ.

26«Nɛn bo, bi tɔke' nɛ ki ye: ‹Liike mɛn *Kristo te kupenpelku ni› la, la jo mɛn. Bi tí tɔke' nɛ ki ye: ‹U buɔ niɛ saan› la, la teke mɛn kí ji. 27Utɛmɛknde ñɛh lɛnpuoli bó ki tì bàareh nintuɔli bó ma bo nnɔ, Unil ya Bijɛ ya baam mɔ lá li te nnɔ nɛ. 28«Liwɛnkpil te nà saan la, inɛnyobl taakeh nɛn saan nɛ.»

Unil ya Bijɛ ya baam ya gbɛr

(Mark 13:24-27; Luk 21:25-28)

29«I ya dɛn ya jɛnd gɛ̀bre' la, i ya tàan bo,

‹uwien li biike,

uŋmaal ŋa ji li wien,

iŋmaabii li cecere kí lu,

tibont tà ŋmɔbe mituɔm paaki bó li jènge.›

30U ya yo bi li lɛ Unil ya Bijɛ ya dìɛku te paaki bó ní. Nɛ inibol yà kɛ te utingbɛn bo nnɔ ń muɔ kí kpiɛnde. Bi li lɛ *Unil ya Bijɛ te titɛwɔlgbɔnt ni ki we ní, ki ŋmɔbe ukpiɛke nin ufaa ki gbien'. 31Linatunciɛnl li muɔ uyo wà nnɔ, u li sɔn uʼtonsɔnb Uwien ya tondb bɛ ń jo lɛnpuoli nin nintuɔli nin ugɛn nin ujie bó, kí cin utingbaan uba kí tì baa utɔ, kí taan Uwien gɛ̀nde' binib bà nnɔ kɛ.»

Bukɛnkɛnbu ya kpɛnjɛnm

(Mark 13:28-31; Luk 21:29-33)

32«Bukɛnkɛnbu ya tetem yé mikpɛnjɛnm nɛ niʼbo. Ni lá laa' bù tɔh isigben ki teh tifɛr la, ni bɛn ki ye nì nɛke uñalɛnd nɛ.+ 33Nnɔ nɛ, ni lá laa' nɛn kɛ la, ní li bɛn kí ye *Unil ya Bijɛ nɛkn' niʼnañuɔn saan ŋɔ+. 34N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, tibont nnɔ kɛ li tien kí lɛ fɛnfɛnnɔ ya nib biɛ ŋa laan kpo' ki gben'. 35Kutaaku nin kitink li gben. Ama nʼgbɛr tun ŋa ŋmɔbe tù ń gben.»

Uba ŋa bɛn lidaali là Unil ya Bijɛ li baa ní

(Mark 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36«Ama uba ŋa bɛn tibont nnɔ li tien lidaali là bii uyo wà. Paaki bó, Uwien ya tondb ŋa bɛn. UʼBijɛ mɔ ŋa bɛn, Uwien Baa baba nɛ bɛn. 37*Nowe ya yo là te ma bo nnɔ, Unil ya Bijɛ ya baam mɔ lá li te nnɔ nɛ. 38Nowe ya yo, uyo wà miwuɔm ŋa laan là jin' kitink nnɔ, binib là jinh nɛ ki ñuh, bijɛb kuɔndeh bipiib, bipiib mɔ kunh ticɛr, ki tì baa' lidaali là Nowe kɔn' buñɛrciɛnbu. 39Ba là bɛn ki ye niba li tien bɛ, ki tì baa' uyo wà miwuɔm kun' nin biʼkɛ. Uyo wà Unil ya Bijɛ lá li baa ní nnɔ, nì li te nnɔ nɛ. 40U ya yo, bijɛb bile li bɔ bukpàabu ni, bi li taa uba kí dàan utɔ. 41Bipiib bile li nàanh unɛgɔn uba bo, bi li taa uba kí dàan utɔ. 42Nɛn bo, la gɔh mɛn, kimɛ na bɛn lidaali là Yonbdaan li baa ní. 43Ni bɛn ki ye ududaan bi bɛn uyo wà unasu li baa la, wa bi li dɔ ki gɔh, u bi li kɛ ki gu nɛ nasu la kɔ uʼden. 44Nɛn bo, niʼmɔ ń bonde kí li gu, kimɛ uyo wà na maaleh ki teh Unil ya Bijɛ li baa ní nnɔ, u ya yo nɛ u li baa ní.»

Utonsɔnl wà mɔn nin wà bre ya gbɛr

(Luk 12:41-48)

45«U lɛ tonsɔnl ba nɛ ŋmɔbe mibɛnm uʼcɛnbaa du uʼbo? Wɔn si: wà ya cɛnbaa de' wɔ ticiɛnt wɔ ń li likeh uʼden yaab, kí li loh bɛ tijier uyo wà nì kpɛ nɛ. 46Utonsɔnl nnɔ ya cɛnbaa baa' ki laa' u sɔnh lituonl nnɔ liʼdonbó la, Uwien ya mɔnm li te utonsɔnl bugbɛn bo. 47N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, uʼcɛnbaa li de wɔ ticiɛnt wɔ ń li likeh uʼbont kɛ. 48Ama utonsɔnl nnɔ bre la, u li maale uʼfɛ̀l ni kí ye uʼcɛnbaa li wuɔke, 49nɛ kí cin kí li ñih uʼtonsɔntɔb, ki pɛ bidɛyib bo, ki jinh, ki ñuh. 50Utonsɔnl nnɔ ya cɛnbaa li baa ní lidaali là nin uyo wà wa maaleh ki teh u li baa ní. 51U li bien uʼgbɛnɛnt cɛɛn kí cère wɔ ń lɛ iñuɔn ilele ya nib li lɛ utudɛre wà nnɔ. Nɛn saan nɛ u li te ki muɔh, ki ŋmɔnh iñɔgbɛn.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index