Search form

Matie 26

Bi kpaan' iyɛ bɛ ń ku Yesu

(Mark 14:1-2; Luk 22:1-2; San 11:45-53)

1Uyo wà *Yesu len' niʼkɛ ki tì gben' nnɔ nɛ ki tɔke' uʼpanpaankaab ki ye: 2«Ni bɛn ki ye iwien ile gɛ̀bre' la, tinbi Sufmbɛ li jele tiʼPak ya nacenku. U ya yo nɛ bi li taa Unil ya Bijɛ kí ŋukn binib, bɛ ń tì kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo.»

3Tɔ, bitɔtuɔrciɛnb nin Sufmbɛ ya ciɛnb taan' bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn Kayif den u luo bo 4ki kpaan' iyɛ ki ye bi li bɔle nɛ kí cuo Yesu, kí ku wɔ. 5Nɛ ki tɔkeh tɔb ki teh: «Ti la cuo wɔ mɛn kunacenku nnɔ ya yo. Ti cuo' wɔ u ya yo la, udu ya nib li kpre.»

Upii uba wule' Yesu ya yul bo lɛfina

(Mark 14:3-9; San 12:1-8)

6*Yesu là te Betani ya du ni, Simɔn, ujend den. 7U jinh uyo wà nnɔ nɛ upii uba kɔn' ní ki tuke lɛfina uba uʼdaaku faa cɛɛn alabaat+ ya dingl ni, bi yih lɛfina nnɔ naar. Upii nnɔ taa' lɛfina nnɔ kɛ ki wuwule' *Yesu ya yul bo. 8Uʼpanpaankaab laa' nnɔ ma nnɔ nɛ biʼbenku ni ben', nɛ bi ye: «Bɛ tien' u ñɛ̀nde' lɛfina wuɔ nɔ? 9Ti bi li fre kí kuɔre wɔ kí lɛ ilike yì ń li yɛbe kí taa kí de bijiinb-a!»

10*Yesu bɛnde' bi lienh nà bo, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Bɛ tien' ni ŋaabeh upii wuɔ ya yɛnm nɔ nnɔ? U tien' nni nà mɔn nɛ. 11Bijiinb lì li te niʼsaan uyo kɛ nɛ; ama min ŋa ń li te niʼsaan uyo kɛ. 12U taa' lɛfina wuɔ ki wule' nʼgbɛnɛnt bo ma nnɔ, u bonde' nʼsubm nɛ. 13N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, bi li kpaande tigbɛmɔnmɔnt tuu uŋɛndun ni nà saan kɛ nnɔ, bi li len u tien' nà nɔ bó, ŋɔ binib ń li tiɛn uʼbó.»

Sudas yíe wɔ ń kuɔre Yesu

(Mark 14:10-11; Luk 22:3-6)

14*Yesu ya panpaankaab piik nin bile ya uba, bi yih wà Sudas Iskariyɔt nnɔ jon' *bitɔtuɔrciɛnb saan, 15ki tì niire' bɛ ki ye: «N taa' *Yesu ki ŋukn' nɛ la, ni li de nni ba?» Nɛ bi kaan' ilike ya kur pita ki de' wɔ. 16Nɛn daali nɛ u cin' ki nuunh u li ñɛ isɛn yà kí taa *Yesu kí ŋukn bɛ.

Yesu nin uʼpanpaankaab jele' Pak ya nacenku

(Mark 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; San 13:21-30)

17Kpɔnɔ wà ŋa ŋmɔbe ñɔke ya nacenku ya cincindaali, nɛ *Yesu ya panpaankaab nɛkn' wɔ ki niire' wɔ ki ye: «A yíe tí tien ŋɛ Pak ya nacenku ya jier lɛ saan-i?» 18Nɛ u jiin' bɛ ki ye: «Ní jo udu bó udaan uba saan, kí tì tɔke wɔ ki ye: ‹TiʼCɛnbaa ye uʼyo baa'-a, wɔn nin uʼpanpaankaab li baa kí lá ji Pak ya nacenku ya jier a ya den nɛ.› » 19Nɛ uʼpanpaankaab tien' u tɔke' bɛ ma bo, nɛ ki tien' kunacenku nnɔ ya jier.

20Nì juɔre' nɛ *Yesu nin uʼpanpaankaab piik nin bile nnɔ kɛ̀le' ki jinh. 21Bi jinh uyo wà nnɔ, nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «N tɔkeh nɛ imɔ̀n nɛ, niʼni uba li kuɔre nni.» 22Biʼyɛnm saa' ki gbien', nɛ biʼkɛ niireh wɔ jɛjɛ ki teh: «Yonbdaan, n teh min ŋa ñí-a?» 23Nɛ u ye: «Min nin wà taan' ki paan' lisɛnl ni nɔ nɛ li kuɔre nni. 24Unil ya Bijɛ li kpo tɛn nì kɛle' uʼbo *Uwien ya gbɔnku ni ki ye ma bo nnɔ nɛ. Ama unil wà li kuɔre wɔ nnɔ, nì bre udaan bo. Ba bi maa' wɔ mɔnɔn la, nì bi li tu.» 25Nɛ Sudas wà li kuɔre wɔ nnɔ mɔ niire' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, n teh min ŋa ñí-a?» Nɛ *Yesu ye: «A ye nnɔ.»

Yonbdaan ya jier

(Mark 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Korɛnt 11:23-25)

26Bi te ki jinh tijier ma nnɔ, nɛ *Yesu yuure' kpɔnɔ, ki faare' Uwien, ki kɔkuɔ', ki taa' ki de' bɛ, ki ye: «Teke mɛn kí ŋmɔn, nà sɔ yé nʼgbɛnɛnt.» 27Nɛ ki taa' midaam mɔ, ki faare' Uwien, ki taa' ki de' bɛ, ki ye: «Niʼkɛ ń ñu mɛn, 28nà sɔ yé nʼsɛ̀m. Mɛn nɛ wɔngeh ki teh Uwien cuo' nin binib kujɔtieku. Mì li puube binib bà yɛbe ya kpɛle bo ŋɔ Uwien ń fère bɛ biʼbiɛre. 29N tɔkeh nɛ nɛ, ma ji li faa kí ñu daam+, haali kí tì baa lidaali là min nin ninbi li liɛbe kí taan kí ñu mɛ̀ midɛfɛ̀nm nʼBaa ya bɛl ni.»

30Bi gɛn' Uwien ya yuon ki gben', nɛ ki ñɛn' ki don' Olifi ya siin ya juɔl bo.

Yesu tɔke' Piɛr ki ye u li niɛ kí ye wa bɛn wɔ

(Mark 14:27-31; Luk 22:31-34; San 13:36-38)

31Tɔ, *Yesu tɔke' uʼpanpaankaab ki ye: «Kuñɔnku kuu nɔ, nà li tu nni nnɔ li cère niʼkɛ ń sɛn kí dàan nni, kimɛ nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: ‹N li ku upekpaal, nɛ upepɛke kɛ ń yɛre.› 32Ama uyo wà n li mɛkre bitɛnkpiib ni nnɔ, n li liere nɛ kí jo Galile.» 33Nɛ Piɛr tɔke' wɔ ki ye: «Nà li tu ŋɛ nnɔ li cère biʼkɛ ń sɛn kí dàan ŋɛ mɔnɔn la, min ŋa ń sɛn kí dàan ŋɛ fiebu.» 34Nɛ *Yesu ye: «N tɔkeh ŋɛ imɔ̀n nɛ, kuñɔnku kuu, a li niɛ bolm mita kí ye ŋa bɛn nni nɛ kí yaan ukuojɛ ń muɔ.» 35Nɛ Piɛr ye: «Haali bi li ku min nin sin kɛ mɔnɔn la, ma ń niɛ kí ye ma bɛn ŋɛ.» Nɛ uʼpanpaankaab kɛ mɔ len' nnɔ.

Yesu kàare' niba saan bi yih nɛ̀ Gɛtsemani

(Mark 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Tɔ, *Yesu nin uʼpanpaankaab tì baa' niba saan, bi yih nɛ̀ Gɛtsemani. Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Juore mɛn niɛ saan, ń jɛnde kí tì kàare.» 37Nɛ ki taa' Piɛr nin Sebede ya bijiɛb bile ki bure'. Bujɛwaanbu cin' ki kɔh wɔ nɛ uʼyɛnm saah, 38nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Nʼyɛnm saa' ki tì kɛnde' tɛn mikuum nɛ benh nin nni. Niʼmɔ ń juore niɛ saan, ki la gɔh.»

39U jɛnde' waamu, nɛ ki pùon', ki kàareh ki teh: «O, nʼBaa, nì tuo' la, á cère ijɛnd yiɛ ń jɛnde nni. Ama la cère nɛ̀ ń li yé min yíe ma bo, cère nɛ̀ ń li yé sin yíe ma bo.»

40U liɛbe' ní uʼpanpaankaab bita nnɔ saan, ki laa' bi dɔ ki gɔh nɛ, nɛ u tɔke' Piɛr ki ye: «O! Na ń fre kí la gùɔn kukurku kuba mɔnɔn-ii? 41La gɔh mɛn, kí li kàareh ŋɔ ki la lu biikm ni. Niʼyɛnm yíe, ama mituɔm nɛ pɔre' nɛ.»

42Nɛ ki tí jɛnde' waamu, ki kàare' nle bo ki ye: «O, nʼBaa, na ń tuo á jɛnde nʼsaan ijɛnd yiɛ nɔ la, cère aʼyíem ń tien.» 43U tí liɛbe' ní uʼpanpaankaab bita nnɔ saan, ki laa' bi tí gɔh nɛ, kimɛ migùɔnm nɛ ñɔ̀nde' bɛ.

44Nɛ u dàan' bɛ, ki tí jɛnde' waamu, nɛ ki kàare' nta bo nin i ya ñɔbonbaab. 45U tí liɛbe' ní uʼpanpaankaab nnɔ saan, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Ni biɛ ki fuoreh nɛ ki gɔh-a! Uyo nɛkn' ní ŋɔ! Bi li taa Unil ya Bijɛ kí ŋukn bibiɛrdɛnb. 46Fii mɛn tí jo. Liike mɛn, wà kuɔre' nni nnɔ nɛkn' ní ŋɔ.»

Yesu ya cuom

(Mark 14:43-50; Luk 22:47-53; San 18:3-12)

47U laan biɛ ki lienh nɛ Sudas uʼpanpaankaab piik nin bile nnɔ ya uba baa' ní nin linigociɛnl bi tuke mujusiemu nin ilɛnbɛn. Bitɔtuɔrciɛnb nin Sufmbɛ ya ciɛnb nɛ sɔn' bɛ ní. 48Sudas wà kuɔre' *Yesu nnɔ tɔke' linigol nnɔ ki ye: «Ni lá laa' n jon' ki tì lɔkn' wà la, wɔn nínɔ, ní cuo wɔ.»

49U pɔk ki cuon' ki nɛkn' Yesu, nɛ ki ye: «Cɛnbaa, n fuondeh ŋɛ,» nɛ ki lɔkn' wɔ. 50Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Nʼjɔ, tien a baa' á tien nà.»

Nɛn saan nɛ binib nnɔ nɛkn' ki lá cuo' Yesu. 51Bà te Yesu saan nnɔ ya uba nɛ̀re' uʼjusiek ki gɛ' ki paare' bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn ya tonsɔnl uba ya tubl. 52Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «jiin aʼjusiek nnɔ kí cùɔn kiʼtuɔku ni, kimɛ wà kɛ kuuleh nin kijusiek la, kijusiek nɛ li ku uʼmɔ. 53Ŋa bɛn ki ye n miɛ' nʼBaa Uwien la, u li sɔn ní uʼtondb icɛk icɛk piik nin ile nʼsaan fɛnfɛnnɔ-ɔɔ?+ 54N tien' nnɔ la, nà kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ li tien mila kí tien-i?»

55Nɛn saan nɛ u tɔke' linigol nnɔ ki ye: «Ni tuke mujusiemu nin ilɛnbɛn ní lá cuo nni tɛn n yé udukond nɛ-a! N là kaah idaan kɛ *Uwien ya duku ya luo bo ki wɔknh binib, nɛ na cuo' nni u ya yo. 56Nɛn kɛ tien' ŋɔ *Uwien ya ñɔbonsɔknb là kɛle' nà *Uwien ya gbɔnku ni nnɔ nɛ̀ ń tien nɛ.»

Nɛn saan nɛ uʼpanpaankaab kɛ sɛn' ki dàan' wɔ.

Sufmbɛ ya buur ya cɛkl yaab bun' Yesu tibuur

(Mark 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; San 18:13-14, 19-24)

57Binib bà cuo' *Yesu nnɔ taa' wɔ ki jon' bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn Kayif den, *Yiko ya wɔnwɔknb nin Sufmbɛ ya ciɛnb taan' nà saan nnɔ. 58Piɛr pɛ *Yesu bo, ki te fɔnfɔkm, ki tì baa' bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn den nɛ ki kɔn' ki tì kɛ̀le' biguguurb saan, wɔ ń liike nì li gben ma bo. 59Bitɔtuɔrciɛnb nin tibuur ya cɛkl yaab kɛ nuunh bi li dule kutonnɛnku kùa bo kí biin Yesu ŋɔ kí ku wɔ nɛ. 60Nin binib baa' ki lá nɛn' uʼbo kutonnɛnku ki yɛbe ma kɛ nnɔ, ba laa' uʼbiil. Mifɔfɔrm nɛ biñɔŋmaadɛnb bile baa' 61ki lá len' ki ye: «Ujɛ wuɔ len' ki ye: ‹N li fre kí bere Uwien ya duku, kí liɛbe kí mɛ kù iwien ita.› »

62Nɛ bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn fii' ki sere', ki tɔke' *Yesu ki ye: «Ŋa ń len kí jiin-ii? Ŋa ŋmɔbe tuba á len kí jiin binib bà biindeh ŋɛ nɔ-ɔɔ?» 63*Yesu ŋmin, nɛ bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn tɔke' wɔ ki ye: «Uwien wà fuobe ya yel bo, a yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo, ki yé Uwien ya Bijɛ nɛ la, tɔke tɛ.» 64Nɛ *Yesu ye: «Sin nɛ ye nnɔ. Ama n tɔkeh nɛ nɛ, kí ñɛ fɛnfɛnnɔ kí taa kí li joh, ni li lɛ Unil ya Bijɛ kɛ Uwien, mituɔm kɛ ya daan ya jie bó, ki li lɛ wɔ titɛwɔlgbɔnt ni paaki bó, u we ní.»

65U len' nnɔ ma nnɔ, nɛ bitɔtuɔrciɛnb ya ciɛn kɛre' wɔn bugbɛn ya liɛrl,+ nɛ ki ye: «U suke' Uwien nɛ. Ta ji nuunh mɔ̀nkunl. Ni cii' u suke' Uwien ma bo. 66Ni maaleh mila?» Nɛ bi ye: «U kpɛ mikuum nɛ.»

67Nɛn saan nɛ bi cɛreh uʼnun bó tiñinsɛnt, ki kureh wɔ, nɛ bitɔb mɔ kpɔ̀breh wɔ itɛnpɛ, 68ki tɔkeh wɔ ki teh: «A yé Uwien ya Nigɛndkɛ Kristo la, bukre wà ñi' ŋɛ.»

Piɛr niɛ' ki ye wa bɛn Yesu

(Mark 14:66-72; Luk 22:56-62; San 18:15-18, 25-27)

69Tɔ, Piɛr kɛ uluo bo, nɛ upiitonsɔnl uba baa' ki lá tɔke' wɔ ki ye: «Aʼmɔ là te nin Galile ya *Yesu wuɔ nɛ.» 70Nɛ Piɛr niɛ' biʼkɛ ya nun bó ki ye: «Ma bɛn a ye á ye bà.» 71U joh bunañɔjɛbu bó, nɛ upiitonsɔntɔ laa' wɔ, ki tɔke' binib bà te niʼsaan nnɔ ki ye: «Ujɛ wuɔ mɔ là te nin Nasarɛt ya *Yesu nɛ.» 72Nɛ u tí niɛ' ki pole' ki ye: «Ma bɛn ujɛ bugbɛn.»

73Nì pukn' waamu, nɛ binib bà te niʼsaan nnɔ baa' ki lá tɔke' wɔ ki ye: «Nì yé imɔ̀n nɛ, aʼmɔ yé *Yesu yaab ya uba nɛ; aʼlenm nɛ wɔngeh a yé nà bó yɔ.» 74Nɛ Piɛr cin' ki niɛh ki poleh ki teh «Ma bɛn ujɛ wuɔ nɔ. N nɛn' la, Uwien la dàan nni.» Nɛ ukuojɛ pɔk ki muɔ' i ya tàan bo. 75Nɛn saan nɛ Piɛr tiɛre' *Yesu bi tɔke' wɔ ma ki ye: «A li niɛ bolm mita kí ye ŋa bɛn nni nɛ kí yaan ukuojɛ ń muɔ nnɔ.» Nɛ ki ñɛn' saali, ki tì muɔ' ki gbiɛnde' cɛɛn.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index