Search form

Matie 27

Bi tuke Yesu ki jon' Pilat saan tibuur

(Mark 15:1; Luk 23:1-2; San 18:28-32)

1Nì faa' kutɛnŋɛsɔnsɔnku, nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin Sufmbɛ ya ciɛnb kɛ kɛ̀le' ki bonde' ki liike' bi li tien ma kí ku Yesu. 2Bi lòle' wɔ, nɛ ki taa' wɔ ki tì ŋukn' gobina Pilat.

Sudas kpo' ma bo

(Itùon 1:18-19)

3Tɔ, Sudas wà kuɔre' *Yesu nnɔ laa' bi bun' *Yesu tibuur ki ye u kpɛ mikuum ma nnɔ, uʼyɛnm ŋaabe' ki gbien', nɛ u jiin' ilike ya kur pita nnɔ, wɔ ń tì de bitɔtuɔrciɛnb nin Sufmbɛ ya ciɛnb, 4nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «N bii' nɛ. N kuɔre' unil wà ŋa ŋmɔbe biil nɛ.» Nɛ bi ye: «Na yé ti ya gbɛr, aʼyaar nínɔ.» 5Nɛ u taa' ilike ya kur nnɔ ki wiɛ' Uwien ya duku ni, ki siere', nɛ ki jon' ki tì jɔn' uʼba.

6Tɔ, bitɔtuɔrciɛnb gɛ̀ngɛ̀nde' ilike ya kur nnɔ, nɛ ki ye: «Nì yé misɛ̀m ya like nɛ. Tiʼyiko ŋa ń tuo tí taa yì kí kpìen Uwien ya duku ya liklɛkl ni.» 7Bi gbiere' ki liike' bi li tien yì ma, nɛ ki taa' yì ki dɛ' umaar ya kpàabu, bɛ ń li subeh bicɛnb. 8Nɛn bo nɛ bi yih niʼsaan «Misɛ̀m ya kpàabu» haali nin fɛnfɛnnɔ.

9Nì tien' *Uwien ya ñɔbonsɔknl Seremi là len' ma ki ye: «Bi taa' ilike ya kur pita nɛ; Israyɛl yaab là kpaan' udaan ya daaku ubiɛn wà nnɔ, 10nɛ ki dɛ' umaar ya kpàabu. Yonbdaan là tɔke' nni ki ye nnɔ nɛ.»

Pilat bun' Yesu tibuur

(Mark 15:2-5; Luk 23:3-5; San 18:33-38)

11*Yesu se gobina Pilat ya nun bó, nɛ u niire' wɔ ki ye: «Sin, a yé Sufmbɛ ya bɛr nɛ-ɛɛ?» Nɛ Yesu jiin' wɔ ki ye: «Sin nɛ ye nnɔ.» 12Bitɔtuɔrciɛnb nin Sufmbɛ ya ciɛnb biindeh Yesu, ama wa len' tuba. 13Nɛ Pilat tɔke' wɔ ki ye: «Ŋa ciih bi biindeh ŋɛ mibiinm mà kɛ ya bol-ii?» 14Ama *Yesu ŋa jiin' wɔ ñɔbonl liba mɔnɔn. Nɛn nɛ cuo' wɔ miyɔkm cɛɛn.

Bi bun' Yesu tibuur ki ye u kpɛ mikuum

(Mark 15:6-15; Luk 23:13-25; San 18:39–19:16)

15Sufmbɛ ya Pak ya nacenku kɛ nacenku ya yo la, Pilat tì ń ñɛn lipɛkl ya nil wà linigol yíe wɔ nɛ kí wiɛ. 16U ya yo ki laa' unil uba te lipɛkl ni uʼyel kpére', bi yih wɔ *Yesu Barabas. 17Linigol taan' ma nnɔ, nɛ Pilat niire' lɛ̀ ki ye: «Ni yíe ń ñɛn ŋmɛ lipɛkl ni? *Yesu Barabas bii *Yesu wà bi yih wɔ *Kristo nnɔ?» 18Pilat niire' nnɔ, kimɛ u bɛn ki ye bitɔtuɔrciɛnb nin Sufmbɛ ya ciɛnb ŋmɔbe kinɛnk nɛ *Yesu bo. Nɛn nɛ cère' bi taa' wɔ ki lá ŋukn' wɔ.

19Uyo wà Pilat kɛ ki buh *Yesu tibuur nnɔ, nɛ uʼpo sɔn' ki tɔke' wɔ ki ye: «La taa aʼgbɛr kí kuɔn ujɛ wà ŋa ŋmɔbe biil nɔ ya gbɛr ni. Kimɛ ujɛ bugbɛn bo, n dɛkn' tidɛknt kuñɔnku kuu tù wiɛbe nni cɛɛn.»

20Ama bitɔtuɔrciɛnb nin Sufmbɛ ya ciɛnb sure' linigol nnɔ ki ye lɛ ń tɔke Pilat wɔ ń wiɛ bɛ Barabas, kí ku Yesu. 21Nɛ Pilat tí niire' bɛ ki ye: «Bijɛb bile biɛ ni, ni yíe ń wiɛ u la?» Nɛ bi ye: «Wiɛ Barabas.» 22Nɛ Pilat niire' bɛ ki ye: «Nnɔ la, *Yesu wà bi yih wɔ *Kristo nnɔ, n li tien wɔ mila?» Nɛ biʼkɛ ye: «Bɛ ń kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo.» 23Nɛ u tí niire' bɛ ki ye: «U tɛ́n ki bii' li lɛ biil nɛ?» Nɛ bi tùɔreh ki wuureh ki gbiekeh ki teh: «Bɛ ń kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo.»

24Pilat laa' wa ń fre kí tien niba, bi kpireh ki joh nɛ, nɛ u taa' miñunm, ki nire' biʼnun bó, nɛ ki ye: «Ma te ujɛ wuɔ ya kuum ni. Nì yé ni ya gbɛr nɛ.» 25Nɛ biʼkɛ ye: «Cère uʼkuum ń li yé tinbi nin tiʼbumu ya gbɛr.» 26Pilat wiɛ' bɛ Barabas, ki cère' uʼsojambɛ ñi' *Yesu inalɛbe, nɛ u taa' wɔ ki de' bɛ bɛ ń tì kpɛ wɔ udɔpɔnpɔn bo.

Sojambɛ lɛh Yesu

(Mark 15:16-20; San 19:2-3)

27Tɔ, Pilat ya sojambɛ nnɔ taa' *Yesu ki kɔn' Pilat den uluo bo, nɛ ki taan' biʼcɛkl ya sojambɛ kɛ, ki guɔn' ki linde' wɔ, 28ki gore' wɔ, nɛ ki taa' kuliɛrmɔ́nmɔ́nku kuba ki goln' wɔ, 29ki taa' ikonkon ki lònlòn' uyukpɛkpiɛ ki kpɛle' uʼyul, ki taa' lilɛnbɛnl ki ŋukn' uʼnɔjie ni, nɛ ki gbaandeh uʼnun bó, ki lɛh wɔ ki teh: «Sufmbɛ ya bɛrɔ, ti fuondeh ŋɛ-a!» 30Nɛ ki cɛreh uʼbo tiñinsɛnt, ki taah lilɛnbɛnl nnɔ ki kpaakeh uʼyul bo. 31Bi lɛ̀' wɔ ki tì gben', nɛ ki gore' kuliɛrmɔ́nmɔ́nku nnɔ, ki taa' uʼwɛngolkaar ki jiin' ki goln' wɔ, nɛ ki taa' wɔ ki bure' bɛ ń tì kpɛ udɔpɔnpɔn bo.

Bi kpɛ' Yesu udɔpɔnpɔn bo

(Mark 15:21-32; Luk 23:26-43; San 19:17-27)

32Bi tì ñɛh udu ni ma nnɔ, nɛ ki cende' ujɛ uba bi yih wɔ Simɔn, u yé Sirɛnn ya du ya nil nɛ. Bi cuo' ujɛ bugbɛn ki wɔbn' wɔ, wɔ ń tuke *Yesu ya dɔpɔnpɔn. 33Bi tì baa' niba saan, bi yih nɛ̀ Golgota, niʼtingi si: «Kuyukpɔbku ya Bùol.» 34Nɛ ki taa' midaam mà cuuke' nà to kɛrkɛri ki de' Yesu, ki ye wɔ ń ñu. U lèn', nɛ ki yìe' ka ñun'.

35Sojambɛ nnɔ kpɛ' wɔ udɔpɔnpɔn bo. Nɛ ki taa' uʼwɛngolkaar ki fùɔre' imúɔn ki gbiire' tù, 36nɛ ki kɛ niʼsaan ki gu wɔ. 37Bi là kɛle' nà cère' bi kpɛ' wɔ nnɔ ki tɛbn' uʼdɔpɔnpɔn bo uʼyul bó. Bi là kɛle' ki ye: «Sufmbɛ ya bɛr *Yesu sɔ nɔ.» 38Bi kpɛ' idukond ile mɔ uʼsaan idɔpɔnpɔn bo, bi kpɛ' uba uʼnɔjie bó, ki kpɛ' uʼtɔ uʼnɔgɛn bó.

39Binib bà gɛ̀breh niʼsaan nnɔ sukreh wɔ ki gònbeh iyul ki tɔkeh wɔ 40ki teh: «Sin wà ye a li bere Uwien ya duku kí liɛbe kí mɛ kù iwien ita nnɔ, ŋmiɛn aʼba-a! A yé Uwien ya Bijɛ la, jiire ní udɔpɔnpɔn wuu bo-a!»

41Nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin Yiko ya wɔnwɔknb nin Sufmbɛ ya ciɛnb mɔ lɛh wɔ ki teh: 42«U ŋmiɛn' binitɔb nɛ, ka ń fre kí ŋmiɛn uʼba-a! U yé Israyɛl yaab ya bɛr la, wɔ ń jiire ní udɔpɔnpɔn wuu bo fɛnfɛnnɔ, ŋɔ tí teke wɔ kí ji. 43U du Uwien bo nɛ, ki tɔke' ki ye u yé Uwien ya Bijɛ. Uwien yíe wɔ la, wɔ ń ŋmiɛn wɔ fɛnfɛnnɔ.»

44Nɛ idukond yà bi kpɛ' yɛ̀ uʼsaan idɔpɔnpɔn bo nnɔ mɔ sukreh wɔ nnɔ.

Yesu ya kuum udɔpɔnpɔn bo

(Mark 15:33-41; Luk 23:44-49; San 19:28-30)

45Tɔ, kuwensiiku ya yo nɛ nì ci' ki bìike' utingbɛn kɛ bo ki tì baa' kutaajuɔku tikur tuta ya yo. 46Nì tuoh tikur tuta ya yo nɛ *Yesu wuure' ufaa bo ki ye: «Eli, Eli, lama sabaktani?» Niʼtingi si: «NʼWien, nʼWien, bɛ tien' a wiɛ' nni?»

47Binib bà se niʼsaan nnɔ ya biba ŋa cii' u wuure' ki ye bà mɔnmɔnm nɛ ki ye: «U lii yih Eli nɛ.» 48Nɛ biʼni uba sɛn' i ya tàan bo ki jon' ki tì yuure' ticitɔnt, ki lá sèkn' midɛŋmiŋmiikm miba ni, ki taa' ki tuun' lilɛnbɛnl bo, ki tɛnde' ki kòle' uʼñɔbu ki ye wɔ ń muɔre. 49Nɛ bà sìen nnɔ ye: «Dàan, tí liike *Eli li baa kí lá ŋmiɛn wɔ bii wa ń baa.»

50Nɛn saan nɛ *Yesu tí wuure' ufaa bo, nɛ ki kpo'. 51U ya yo nɛ kukpɛlcɛkpɛkpiɛku kùa bore' Uwien ya duku ni bolm mile nnɔ kɛre' kuʼsiik ni paaki ki tì ci' tingi. Kitink jènge', itɛn yɛyɛkre', 52ikul bibiire', nɛ Uwien cère' binib bà là pɛ uʼsɛn bo ki kpo' nnɔ mɛkre' ki yɛbe. 53Bi ñɛn' ikul ni, nɛ *Yesu mɛkre' uyo wà bitɛnkpiib ni nnɔ, bi kɔn' Uwien ya du Yerusalɛm ni, ki cère' binib laa' bɛ ki yɛbe.

54Sojambɛ kobk ya ciɛn nin sojambɛ bà te *Yesu saan ki gu wɔ nnɔ laa' kitink jènge' ma, ki laa' tibont tà kɛ tien' nnɔ, nɛ nì cuo' bɛ bujɛwaanbu ki gbien', nɛ bi ye: «Imɔ̀n, ujɛ wuɔ mɔnbe ki yé Uwien ya Bijɛ nɛ.» 55Bipiib biba mɔ là te niʼsaan ki yɛbe, ki se fɔnfɔkm ki likeh. Bi là ñɛn' haali Galile nɛ ki pɛ uʼbo ki toreh wɔ. 56Biʼni biba si: Mari Madelɛnn nin Saak nin *Yosɛf ya naa Mari nin Sebede ya bijiɛb ya naa.

Yesu ya subm

(Mark 15:42-47; Luk 23:50-56; San 19:38-42)

57Nì juɔre', nɛ ufàadaan uba baa' ní ki yé Arimate ya nil, bi yih wɔ *Yosɛf. U mɔ là yé *Yesu ya panpaankɛ nɛ. 58U jon' Pilat saan ki tì tɔke' wɔ ki ye u tuo' la, wɔ ń cɛ̀be wɔ *Yesu ya gbɛnɛnt. Nɛ Pilat de' usɛn ki ye bɛ ń cɛ̀be wɔ tù. 59Nɛ *Yosɛf taa' *Yesu ya gbɛnɛnt, ki taa' kukpɛlcɛfɛ̀nku ki tɛntɛn' tù, 60ki taa' tù ki tì ble' ufɛle uba ni, ki binde' kutɛngbengbenku kuba, ki bìin' bufɛnañɔbu nɛ ki bure'. U là cère' bi cube' ufɛle nnɔ kujɔtɛnku kuba ya kɛle ni nɛ ki de' wɔn bugbɛn. Ba laan là sube' nil len.+ 61Mari Madelɛnn nin Maritɔ nnɔ mɔ là te niʼsaan, ki kɛ likul nnɔ ya nun bó.

Sojambɛ gu Yesu ya kul

62Lidaali là bi bondeh *Saba ya daali nnɔ gɛ̀bre', nì faa' nɛ bitɔtuɔrciɛnb nin *Farisiɛnmbɛ taan' ki jon' Pilat saan, 63ki tɔke' wɔ ki ye: «Cɛnbaa, ti tiɛre' ki ye utonnɛndaan nnɔ là fuobe ma nnɔ, u là ye u kpo' la, wienta daali u li mɛkre bitɛnkpiib ni. 64Nɛn bo, cère sojambɛ ń li gu uʼkul, ki tì baa' wienta daali, ŋɔ uʼpanpaankaab la baa kí lá suu kí ñɛn uʼgbɛnɛnt, kí tɔke binib kí ye u mɛkre' bitɛnkpiib ni nɛ. Bi tien' nnɔ la, ku ya tonnɛnfɔrkaaku li cɛn kukpiɛku.» 65Nɛ Pilat ye: «Sojambɛ sɔ. Li joh mɛn ki tì cère bɛ ń li gu uʼkul ni yíe ma bo.» 66Nɛ bi bure' ki tì pɔle' ki diɛke' litɛnl là bi likul nnɔ, ki cère' sojambɛ nnɔ gu.

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index