Search form

Matie 9

Ujɛ uba ya tàan nin uʼnuɔ faan' Yesu cère u faake'

(Mark 2:1-12; Luk 5:17-26)

1*Yesu liɛbe' ki kɔn' buñɛrbu ki tí puore' miñunciɛnm ki kun' uʼdu ni. 2Nɛ bi tuke' ujɛ uba linagɛnl bo uʼtàan nin uʼnuɔ kɛ faan' ki baa' uʼsaan. U laa' bi teke' wɔ ki jin' ma nnɔ, nɛ u tɔke' ujɛ wà ya tàan nin uʼnuɔ faan' nnɔ ki ye: «Nʼbukɛ, cuo aʼba, n fère' ŋɛ aʼbiɛre ŋɔ.»

3Nɛn saan nɛ *Yiko ya wɔnwɔknb biba maaleh ki teh: «Ujɛ wuɔ sukreh Uwien nɛ.»

4*Yesu bɛnde' biʼyɛnmaale, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Bɛ tien' ni ŋmɔbe yii ya yɛnmaalbiɛre? 5Ni lɛ ba nɛ faa? Ń tɔke wɔ kí ye n fère' wɔ uʼbiɛre nɛ faa bii wɔ ń fii kí cuon nɛ faa? 6Nɛn bo, n li wuɔn nɛ kí ye *Unil ya Bijɛ ŋmɔbe mituɔm uŋɛndun wuu ni wɔ ń fère binib biʼbiɛre.» Nɛ ki tɔke' wà ya nuɔ nin uʼtàan faan' nnɔ ki ye: «Fii, kí yuure aʼnagɛnl, kí li kunh.»

7Nɛ u fii', ki kun'. 8Linigol nnɔ laa' nnɔ ma nnɔ, nɛ nì cuo' bɛ bujɛwaanbu, nɛ bi pɛ̀ke' Uwien u de' binib mituɔm mà nnɔ bo.

Yesu yin' Matie wɔ ń paan uʼbo

(Mark 2:13-17; Luk 5:27-32)

9*Yesu siere' niʼsaan ki joh ma nnɔ, nɛ ki laa' ulɛnpotekl uba kɛ lɛnpotekbùol, bi yih wɔ Matie. Nɛ *Yesu tɔke' wɔ ki ye: «Paan nʼbo ní.» Nɛ u fii' ki paan' uʼbo.

10Ni ya puoli bó nɛ *Yesu te Matie den ki jinh tijier. Bilɛnpotekb ligol nin bibiɛrdɛnb mɔ baa' ki kɛ wɔn nin uʼpanpaankaab saan, ki jinh. 11*Farisiɛnmbɛ laa' nnɔ ma nnɔ, nɛ ki niire' uʼpanpaankaab ki ye: «Bɛ tien' niʼcɛnbaa tɛ ki jinh nin bilɛnpotekb nin bibiɛrdɛnb-i?»

12*Yesu cii' bi len' ma bo, nɛ ki tɔke' bɛ ki ye: «Binib bà ŋmɔbe laanfiɛ ŋa nuunh dɔktiɛ, bà bun nɛ nuunh dɔktiɛ.» 13Nì kɛle' *Uwien ya gbɔnku ni ki ye: «Uwien ŋa yíe bɛ ń li teh tuɔrɛ ki dienh wɔ, ama u yíe bɛ ń li muɔh tɔb micɛcɛkm nɛ. Nɛn bo, li joh mɛn kí tì bɛnge iñɔbon yiɛ nɔ ya tingi. Kimɛ ma baa' ń yin nimɔ̀nb, n baa' ń yin bibiɛrdɛnb nɛ.»

Uñɔlòle ya gbɛr

(Mark 2:18-22; Luk 5:33-39)

14Tɔ, San ya panpaankaab baa' ki lá niire' Yesu ki ye: «Bɛ tien' tinbi nin *Farisiɛnmbɛ lùoh buñɔbu, nɛ a ya panpaankaab bɛn ŋa lùoh?» 15Nɛ u jiin' bɛ ye: «Binib bà bi yin' bɛ upiikuɔn li fre kí li te uyɛnsaa ni uyo wà piicɛ laan te biʼsaan-ii? Ama uyo uba we ní bɛ ń ñɛn piicɛ nnɔ biʼsaan. U ya yo nɛ bi li lòle buñɔbu.»

16Nɛ ki tí ye: «Uba ŋa ń taa kpɛlcɛfɛ̀nku ya jenl, kí lekn liliɛrkpaal. U tien' nnɔ la, kukpɛlcɛfɛ̀nku ya jenl nnɔ li kɛre liliɛrkpaal nnɔ nɛ libònl nnɔ ń yɛbre kí pukn. 17Uba mɔ ŋa ń taa midaam mà ŋa laan muɔ' ki ben' kí piɛke iyɔkpaan ni. U tien' nnɔ la, iyɔl nnɔ li kpiɛre kí saa, nɛ midaam nnɔ mɔ ń wule kí ñɛnde. Bi piɛkeh midaam mà ŋa laan muɔ' ki ben' iyɔfɛ̀n ni nɛ. Bi tien' nnɔ la, liyɔl nnɔ ŋa ń saa, midaam nnɔ mɔ ŋa ń wule.»

Yesu cère' upii uba faake', ki mɛkre' kibupiik kiba mɔ

(Mark 5:21-43; Luk 8:40-56)

18*Yesu te ki lienh, nɛ uciɛn uba baa', ki lá gbaan' uʼnintuɔli ki tɔke' wɔ ki ye: «Nʼbisɛ kpo' itàan yiɛ bo nɛ. Ama dɛn kí taa aʼnuɔ kí paan uʼbo, ŋɔ wɔ ń liɛbe kí li fuobe.» 19Nɛ *Yesu fii' ki paan' uʼbo nin uʼpanpaankaab.

20-21Tɔ, upii uba mɔ là te niʼsaan, ki laa' tifɛr ibin piik nin ile ta gben'. U maale' uʼyɛnm ni ki ye: «N mɛ' uʼwɛngolkaar mɔnɔn la, n li faake nɛ.» Nɛ ki baa' *Yesu ya puoli bó ní, ki nɛkn' wɔ, nɛ ki mɛ' uʼwɛngolkaar ya ñɔgbɛn.

22*Yesu jiɛbe' ki laa' wɔ, nɛ ki tɔke' wɔ ki ye: «Nʼbisɛ, cuo aʼba. Aʼtekjim nɛ ŋmiɛn' ŋɛ.» Nɛ u pɔk ki faake' i ya tàan bo.

23*Yesu tì baa' uciɛn nnɔ den, nɛ ki laa' biwopieb nin linigol te niʼsaan ki ŋmɔbe kuwaaku ki gbien'. 24Nɛ u tɔke' bɛ ki ye: «Ñɛ mɛn saali, kimɛ kibupiik nnɔ ŋa kpo', kì gɔh nɛ.» U len' nnɔ ma nnɔ, nɛ bi lɛh wɔ. 25Bi ŋɔre' linigol nnɔ ki ñɛn' saali, nɛ u kɔn' kibupiik nnɔ dɔ kuduku kùa ni nnɔ, ki cuo' kiʼnuɔ, nɛ kì fii'. 26Nɛ tigbɛr nnɔ yɛre' ki gbe mitinfɛnm nnɔ ni niʼkɛ saan.

Yesu cère' ijùɔn ile likre'

27*Yesu siere' niʼsaan ki bure'. U joh ma nnɔ, nɛ ijùɔn ile pɛ uʼbo, ki wuureh ki teh: «*Dafid ya yaabile+, muɔ tɛ micɛcɛkm.»

28*Yesu tì baa' iden, ijùɔn nnɔ nɛkn' wɔ, nɛ u niire' yɛ̀ ki ye: «Ni teke' ki jin' ki ye n li fre kí likre nɛ-ɛɛ?» Nɛ ì jiin' wɔ ki ye: «A li fre, Yonbdaan.» 29Nɛ u mɛ' iʼnun, ki tɔke' yɛ̀ ki ye: «Nɛ̀ ń tien nɛ tɛn ni teke' nni ki jin' ma bo.» 30Nɛ ì likre'. Nɛn saan nɛ u tùɔre' ki kpɛkpɛ' iʼbo ki ye ì la tɔke nil. 31Ama bi ñɛn' ma nnɔ, nɛ ki lienh uʼbó mitinfɛnm nnɔ ni niʼkɛ saan.

Yesu buu' ulɛntɛb uba

32Tɔ, uyo wà bi ñɛh nnɔ, nɛ bi tuke' ní ujɛ uba usɛnpol cère' uʼlɛnl tɛbe' ki baa' *Yesu saan. 33*Yesu ŋɔre' usɛnpol nnɔ, nɛ u ji freh ki lienh. Nì cuo' linigol miyɔkm cɛɛn, nɛ bi ye: «Ta laan laa' niɛ ya bonn tinbi Israyɛl yaab ni.»

34Ama *Farisiɛnmbɛ bɛn lienh ki teh isɛnpol ya ciɛn nɛ de' wɔ mituɔm u ŋuɔh isɛnpol binib saan.

Yesu muɔh inigol micɛcɛkm

35*Yesu cuonh iducɛnciɛn kɛ ni nin iduwawaale ni, ki wɔknh binib itáan ya dur ni, ki kpaandeh Uwien ya bɛl ya gbɛmɔnmɔnt, ki buuh iwìɛn kɛ ya bol. 36U laa' inigol, nɛ ki muɔ' bɛ micɛcɛkm cɛɛn, kimɛ bi dɔre', biʼyɛnm saa', nɛ bi te tɛn ipe yà ŋa ŋmɔbe wa kpaah yɛ̀. 37Nɛ u tɔke' uʼpanpaankaab ki ye: «Tijier ben' ki yɛbe, ama bà li taan tù ŋa ji yɛbe. 38Nɛn bo, gbáan mɛn ukpɛdaan wɔ ń sɔn bitonsɔnb bɛ ń tì taan uʼjier.»

Uwien ya Jɔtiefɛ̀nku ya gbɔnku

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index