Search form

Hechos 10

Pedro jare Cornelio

1Ico Cesarea pe penti cuimbae Cornelio jee vae. Jae co sundaro reta juvicha penti atɨ Italiana jee vae pegua. 2Jae jare opaete jenta pegua reta umbɨadora Tumpa, jare jae umeei jeta mbae iparavete vae reta pe, jare jecuaeñoi uyerure Tumpa pe. 3Cua cuimbae uecha cavi ique pe penti ángel Tumpa pe uyeyocui vae uique jae oĩ vae pe mbapɨ ora ma caaru yave. Ángel jei chupe:

—Cornelio.

4Cornelio uquɨye reve umae ngatu ángel re jare upɨrandu:

—¿Mbae pa, cheYa?

Jare ángel jei chupe:

—Tumpa imandúa ndiyerure reta jare mbae nemeei vae reta re. 5Añave emondo cuimbae reta Jope pe, güeru vaerã penti cuimbae Simón jee vae. Jae uyembɨjee Pedro pe —jei—. 6Jae ico penti guacapi umɨpɨ̃ta vae Simón ipɨ. Simón jenta oĩ ɨ guasu jembeɨ pe —jei.

7Ángel uyemɨngueta jae ndive vae oo ma yave, Cornelio ueni mocui jembiocui reta jare penti sundaro umbɨadora Tumpa vae. Cua sundaro vi uyeyocui Cornelio pe. 8Jare opa umɨmbeu cavi chupe reta yave, omondo Jope cotɨ.

9Pɨareve pe guarasɨ ara mbɨteta ma yave, jae reta yugüɨraa tape rupi coiño ma Jope güi rambueve, Pedro uyupi tenta iárambo, uyerure vaerã Tumpa pe. 10Jare iyembaɨ, jare uipota ucaru. Ẽrei ĩru vae reta omboyɨ ñugüɨnoi rambueve jembiurã, Pedro oque. 11Jare ique pe uecha ara uyepea jare penti nieso tuicha vae rami vae ugüeyɨ ou icotɨ. Cua uyembɨgüeyɨ uyepɨsɨ reve irundɨ jembeɨ reta pe. 12Cua nieso japɨpe pe ñugüɨnoi ipotave maemɨmba uguata vae reta jare opoñɨ vae reta, jare ipotave güɨra reta. 13Jare ou Pedro pe penti ñee:

—Pedro, epũa iyuca jeu.

14Ẽrei Pedro jei:

—Ndarau, cheYa. Jau'ã etei co mboroyocui jei agüɨye vaerã jau vae. Icavi'ã co —jei.

15Jayave ñee jei chupe:

—Tumpa umee ndeu vaerã vae, agüɨye erɨ̃ro.

16Cua mbapɨ vese ma uyeyapo yave, nieso rami vae uyereraa ye ara pe. 17Jare Pedro ipɨacañɨ reve ipɨa pe uyemɨngueta oĩ rambueve mbae re ra uyemɨjaanga cua ique pe uecha vae, cuimbae Cornelio ombou vae reta upɨrandu yugüeru Simón jenta re, jare yugüeru ma uvãe onque pe. 18Jare jae reta ueni upɨrandu joco pe ra ico Simón uyembɨjee Pedro pe vae. 19Jare Pedro ipɨa pe uyemɨngueta oĩ rambueve jocua ique pe uecha vae re, Espíritu Santo jei chupe:

—Mase, mbapɨ cuimbae reta ndereca. 20Epũa egüeyɨ ecua jae reta jupíe neatẽɨ mbae reve. Echa'ã che co ambou —jei.

21Jayave Pedro ugüeyɨ cuimbae Cornelio ombou vae reta ñugüɨnoi vae pe, jare jei chupe reta:

—Che co jae pe reta peeca vae. ¿Maera pa peyu chereca?

22Jayave cuimbae reta jei Pedro pe:

—Ime penti cuimbae Cornelio jee vae. Jae co cuimbae jupi vae. Umbɨadora co Tumpa. Jae co sundaro reta juvicha opaete judío reta uyemɨngueta cavi jese vae. Penti ángel Tumpa pe uyeyocui vae jei chupe ndereruca vaerã jenta pe, jae uyapɨsaca vaerã nemɨmbeuta chupe vae re —jei reta.

23Jayave Pedro uruique cuimbae reta, jare umɨmbɨta joco pe. Jayave pɨareve pe Pedro upũa oo jae reta jupíe. Jare amocue upurugüɨrovia vae Jope pegua reta yugüɨraa jae jupíe.

24Jare pɨareve pe yugüɨraa uvãe Cesarea pe. Jare Cornelio umbatɨ ma jentarã reta jare iĩru reta, jare uãro oĩ Pedro. 25Jare Pedro uiqueta ma yave tenta pe, Cornelio oo oovãiti jare uyeatɨca Pedro jovai umbɨadora vaerã. 26Ẽrei Pedro jei chupe:

—Epũa. Che cuimbaeño vi co.

Jare umupũa. 27Jare uyemɨngueta jae ndive rambueve, Pedro uique tenta pe, jare uecha jeta vae yatɨ ñugüɨnoi joco pe. 28Jayave Pedro jei chupe reta:

—Pe reta picuaa cavi co quirãi penti judío ipuere'ã uñemɨĩru penti judío mbae vae ndive, jare quirãi ipuere'ã opou ipɨ. Ẽrei Tumpa uechaca cheve quirãi icavi'ã aeni vaerã penti vae yepe iquɨa vae, yepe tẽi uyapo'ã mboroyocui. 29Jáeramo pe reta cherenica yave, ayu cheatẽɨ mbae reve. Añave tapɨrandu peve, ¿maera pa cherenica? —jei Pedro.

30Jayave Cornelio jei chupe:

—Irundɨ ara ma uasa cuarãi yave ayerure aĩ ayecuacu reve tembíu güi cua cherenta pe. Jare aramoiño mbapɨ ora ma caaru yave aecha penti cuimbae uyemboɨ oĩ cherovai. Jemimonde jembipe —jei—. 31Jae jei cheve: Cornelio, ndiyerure uyendu ma, jare Tumpa imandúa ma mbae nemeei vae reta re. 32Emondo quía Jope pe, jare eruruca Simón uyembɨjee Pedro pe vae. Jae ico penti guacapi umɨpɨ̃ta vae Simón ipɨ. Simón jenta oĩ ɨ guasu jembeɨ pe. Ou yave, jae nemɨnguetata —jei cheve, jei—. 33Jáeramo jupivoiño amondo ndecotɨ, jare yasurupai ndeyu vae re. Añave ore co noĩ opaete cua pe Tumpa jovaque, nduyandu vaerã opaete Tumpa ndeocui vae re —jei.

34Jayave Pedro jei chupe reta:

—Añetete aicuaa ma quirãi Tumpa uau'ã penti vaeño ĩru vae güi. 35Echa'ã jocua umbɨadora jare jupi vae uyapo vae ipotave ɨvɨ pegua icavi co Tumpa pe —jei—. 36Tumpa ombou ñee icavi vae Israel pegua reta pe. Jae umɨmbeu chupe reta ime mbɨacatu Jesucristo re. Jesucristo co jae opaete vae iYa —jei Pedro—. 37-38Juan umɨmbeu uyapɨsaca jese vae reta pe uyembɨbautizaca vaerã. Cua jaɨcue rupi Jesús Nazaret pegua jerãcua Galilea pe jare opaete Judea rupi. Jerãcua quirãi Tumpa umee chupe Espíritu Santo jare mbaepuere, jare quirãi jae oo opaete que rupi uyapo icavi vae, jare quirãi umbɨgüera opaete aña guasu uiporaraca chupe vae reta. Echa'ã Tumpa ico jae ndive. Opaete cua pe reta picuaa co —jei—. 39Jare ore numɨmbeu ĩru vae reta pe opaete Jesús uyapo Judea rupi jare Jerusalén pe vae. Jayave judío reta uicutuca curusu re uyucaca —jei Pedro chupe reta—. 40Ẽrei Tumpa umbɨjecove ye güeru umanocue vae reta ipɨte güi mbapɨ ara umano rendave pe, jare umbɨyecuaa. 41Umbɨyecuaa'ã opaete vae pe, jaeño oreve. Echa'ã tenonde ma Tumpa oreparavo numɨmbeu vaerã ĩru vae reta pe. Ore nducaru jare ɨ ndou jae ndive, icove ye yave ou umanocue vae reta ipɨte güi —jei—. 42Jare jae oreocui numɨmbeu vaerã ĩru vae reta pe quirãi Tumpa uiparavo uãa vaerã icove vae reta jare umanocue vae reta —jei Pedro—. 43Cua regua co umɨmbeu opaete Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae reta. Echa'ã jae reta jei Tumpa umbɨasata opaete jese güɨrovia vae reta pe imbaeyoa reta jae jeco pegua —jei.

Espíritu Santo ou judío mbae vae reta pe

44Jare Pedro imiari oĩ rambueve, Espíritu Santo ou opaete cua ñee uyandu vae reta pe. 45Jare judío upurugüɨrovia vae Pedro jupíe yugüeru vae reta ipɨacañɨ quirãi judío mbae vae reta pe vi uñemee Espíritu Santo vae re. 46Echa'ã jae reta uyandu uyemɨngueta reta ambɨe vae iñee pe. Jare uyandu vi umbɨadora Tumpa. 47Jayave Pedro jei:

—¿Quía pa umbɨavaita agüɨye vaerã uyembɨbautizaca cua reta? Echa'ã Espíritu Santo ou ma chupe reta, yandeve ou rami —jei.

48Jayave Pedro oyocui uyembɨbautizaca vaerã yandeYa Jesús jee re. Jayave joco pegua reta umɨñera Pedro upɨta vaerã jae reta ndive mbovɨ ara pegua.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index