Search form

Hechos 2

Espíritu Santo ou

1Pentecostés ara pe opaete upurugüɨrovia vae reta penti ramiño uyembatɨ. 2Jare aramoiño ou ara güi jɨapu vae penti ɨvɨtu tanta uyepeyu vae rami. Tanta jɨapu uguapɨ ñugüɨnoi vae pe. 3Jayave uyecuaa chupe reta tataendɨ rami. Cua uyecuaa penti penti iyapɨte re. 4Jayave opaete joco pe ñugüɨnoi vae reta tɨnee Espíritu Santo pe, jare umbɨpɨ uyemɨngueta reta ambɨe vae iñee Espíritu Santo umee chupe reta uyemɨngueta vaerã vae pe.

5Jare jocua ara reta pe yugüɨreco Jerusalén pe jeta judío ambɨembɨe ɨvɨ güi yugüeru vae reta. Cua reta umbɨadora Tumpa. 6Jare cua jɨapu vae uyendu yave, uyembatɨ jeta vae, jare opaete vae ipɨacañɨ. Echa'ã upurugüɨrovia vae reta uyemɨngueta ñugüɨnoi, jare penti penti yatɨ vae reta uyandu iñeei pe jei vae. 7Ipɨacañɨ reve jei reta:

—¡Mase, Galilea pegua reta co opaete cua uyemɨngueta vae reta! 8¿Quirãi ra yayandu uyemɨngueta ñaniñee ñanemichi güive yayemɨngueta pɨpe vae pe? —jei reta—. 9Yande co jae Parto pegua, Medo, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, 10-11Frigia, Panfilia jare Egipto pegua, jare Africa pegua Cirene iyɨpɨ pe yaico vae, jare romano reta cua pe yaico vae, Creta jare Arabia pegua. Yande co jae judío reta jare judiorã yayeyapo vae reta. Opaete yayandu ñaniñee pe uyemɨngueta ñugüɨnoi mɨacañɨ Tumpa uyapo vae re —jei reta.

12Jare opaete yatɨ vae reta ipɨacañi jare jei uyupe:

—¿Mbae ra co cua?

13Ĩru vae reta oyoyai.

—Usavɨpo ñugüɨnoi —jei reta.

Pedro umɨmbeu yatɨ vae reta pe

14Jayave Pedro uyemboɨ jocua ĩru once Jesús jemimondo reta ndive, jare jei yatɨ vae reta pe iñeeãta reve:

—Cuimbae Judea pegua reta, jare opaete pico Jerusalén pe vae. Cua regua pipota picuaa yave, piyapɨsaca chiñee re —jei—. 15Pe reta pepɨa pe piyemɨngueta tẽi cua reta usavɨpo ñugüɨnoi. Ẽrei jucuarãi'ã co. Echa'ã neimboveño co —jei—. 16Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae Joel imiari cua re. Jae jei cuarãi:

17‘Jare ara taɨcuegua reta pe’ —jei Tumpa— ‘ameeta cheEspíritu opaete vae pe.

Jare peraɨ reta jare perayɨ reta umɨmbeuta chiñee.

Jare cunumi reta jare indechi vae reta upauta.

18Jare jocua ara reta pe ameeta cheEspíritu cuimbae reta jare cuña reta uyeyocui cheve vae pe,

jare umɨmbeuta reta chiñee.

19Jare tambou mɨacañɨ reta ara re jare ɨvɨ pe.

Imeta tugüɨ, tata jare tatãti.

20Guarasɨ uñemɨpɨ̃tumimbita, jare yasɨ uyeyapota tugüɨ rami,

ndei peYa ivãe ara ou mbove.

Jocua ara opaete vae ipɨacañɨta co.

21Jare opaete uyerureta peYa pe omborɨ vaerã vae reta uyembɨasacata co’ —jei.

Jucuarãi jei Joel —jei Pedro chupe reta.

22Pedro jei vi chupe reta:

—Cuimbae Israel pegua reta, piyapɨsaca cua re. Tumpa uyapoca pepɨte pe mɨacañɨ reta Jesús Nazaret pegua pe. Jucuarãi Tumpa uechaca peve Jesús añete vae co. Cua picuaa catu co pe reta —jei—. 23Cua Jesús uñemee umano vaerã, Tumpa jei vae uyeyapo vaerã. Tumpa uicuaa opaete ndei uyeyapo mbove. Ẽrei pe reta pipɨsɨ picutuca curusu re cuimbae jeco pochɨ vae reta pe piyucaca —jei—. 24Ẽrei Tumpa oyora mano yandepɨsɨ pɨpe vae güi, jare umbɨjecove ye güeru umanocue vae reta ipɨte güi. Echa'ã mano ipuere'ã etei oyopia Jesús —jei Pedro—. 25Echa'ã David jei Jesús re cuarãi:

‘Aecha cheYa jecuaeño cherovai.

Cheacata pe oĩ ramo, ndarau aquɨye.

26Jáeramo ayerovia chepɨa pe,

jare chemiari ayecou reve.

Aicota co aãro reve.

27Echa'ã ndeeyata'ã cherecove umanocue vae reta ñugüɨnoi vae pe.

Che co jae jupi vae.

Nemaeñota'ã cheretecue re icumegua vaerã.

28Ndicuaaca cheve quirãi aico vaerã ayerovia reve,

jare ayerovia eteta vi nde ndive aĩ yave.’

Jucuarãi jei David —jei chupe reta—.

29Cherɨvɨ reta, chepuere chemiari peve yandetenondegua David re. Jae umano jare uñeñotɨca, jare iñeñotɨcarenda imeño oĩ yande ndive —jei Pedro—. 30Ẽrei Tumpa jei jee re David pe umbɨguapɨta co David iguapɨa pe David iñemoñaa reta güi penti oporoyocui vaerã. Jocua co jae Cristo, Tumpa ombou vae. Opaete cua David uicuaa. Echa'ã David Tumpa iñee aracae umɨmbeu vae ico ramo, 31uicuaa ndei uyeyapo mbove, jare imiari Cristo icove yeta ou umanocue vae reta ipɨte güi vae re. Echa'ã jei Cristo re uyeeyata'ã co jecove umanocue vae reta ñugüɨnoi vae pe, jare icumeguata'ã co jetecue —jei—. 32Tumpa umbɨjecove ye cua Jesús güeru umanocue vae reta ipɨte güi, jare ore opareve cua numɨmbeu ĩru vae reta pe —jei—. 33Tumpa güɨraa ma ara pe imbaepuere pe, jare umee chupe jocua jei umeeta chupe Espíritu Santo vae. Jáeramo Jesús etei ombou cua peecha jare piyandu vae —jei Pedro chupe reta—. 34Echa'ã David uyupi'ã ara pe. Ẽrei jae etei jei cuarãi:

‘YandeYa jei cheYa pe:

Eguapɨ cheyɨpɨ pe cheacata cotɨ,

35nderovaicho reta opa amɨamɨri regua’ —jei.

Jucuarãi jei David —jei Pedro chupe reta—.

36Pe reta co jae Israel pegua reta. Jáeramo picuaa catu cua. Pe reta picutuca Jesús, ẽrei Tumpa uyapo ma yandeYarã - jae co Cristo —jei Pedro.

37Cua uyandu reta yave, tuicha rupi ipɨatɨtɨ reta, jare upɨrandu Pedro jare ĩru Jesús jemimondo reta pe:

—Orerɨqueɨ reta, ¿mbae pa nduyapota?

38Jayave Pedro jei chupe reta:

—Peeya piyemɨngueta icavi mbae vae pepɨa pe oĩ vae, jare piyembɨbautizaca Jesucristo jee re, Tumpa umbɨasa vaerã peve pembaeyoa reta. Jare jae umeeta peve Espíritu Santo —jei—. 39Echa'ã cua Tumpa jei umeeta vae co jae pembaerã, peraɨ reta peguarã, opaete mbɨrɨ ñugüɨnoi vae reta peguarã jare opaete yandeYa Tumpa uenita vae reta peguarã —jei.

40Jare Pedro umbɨaracuaa jeta ye ye. Jei chupe reta:

—Añave yugüɨreco vae reta icavi mbae vae uyapo. Piyembɨasaca pe reta cua reta güi —jei.

41Jayave Pedro jei vae güɨrovia vae reta uyembɨbautizaca, jare jocua ara tres mil rupi uñemɨĩru upurugüɨrovia vae reta ndive. 42Jare jecuae upurugüɨrovia vae reta uyemboe Jesús jemimondo reta iporomboe re, jare opaete penti ramiño ñugüɨnoi. Jecuae uyembatɨ, umbɨyao tembíu uyupe, jare uyerure Tumpa pe.

Upurugüɨrovia vae reta uyapo vae

43Jare opaete tenta guasu pegua reta ipɨacañɨ, jare Jesús jemimondo reta uyapo jeta mɨacañɨ reta. 44Jare opaete upurugüɨrovia vae reta uyembatɨ, jare opaete imbaembae reta penti ramiño co. 45Jare umee imbaembae reta, jare umbɨyao jepɨcue mbaetɨ mbae güɨnoi vae reta pe. 46Jare opa ara yugüɨraa pãve uyembatɨ Tumpa jo pe. Jare tenta tenta rupi umbɨyao tembíu uyupe jare ucaru pãve reta uyerovia jare ipɨacatu reve. 47Jae reta umbɨadora Tumpa, jare opaete tenta guasu pegua reta umae cavi jese reta. Jare opa ara yandeYa umɨĩru jae reta ndive uyembɨasaca vae reta.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index