Search form

San Lucas 22

Uipota reta uyucaca Jesús

(Mt 26.1-5, 14-16; Mr 14.1-2, 10-11; Jn 11.45-53)

1Jare pascua uyaro ma oĩ. Jocua ara pe judío reta jou mbɨyape ovu mbae vae. 2Jayave sacerdote reta itenondegua reta jare mboroyocui re oporomboe vae reta ueca ñugüɨnoi quirãi ipuere uyucaca Jesús. Ẽrei uquɨye tenta guasu pegua reta güi.

3Jayave Satanás etei oya Judas Iscariote re - Judas co jae jocua doce vae güi penti. 4Jayave Judas oo sacerdote reta itenondegua reta jare Tumpa jo re uyandareco vae reta ñugüɨnoi vae pe uyemɨngueta vaerã jae reta ndive quirãi ra ipuere umee Jesús chupe reta. 5Jayave jae reta uyerovia, jare jei Judas pe umeeta co chupe corepoti. 6Jayave Judas jei chupe reta umeeta co Jesús chupe reta. Jayave umbɨpɨ ueca quirãi ipuere umee Jesús chupe reta tenta guasu pegua reta mbaetɨ Jesús ndive ñugüɨnoi yave.

Jesús ucaru jemimboe reta ndive

(Mt 26.17-29; Mr 14.12-25; Jn 13.21-30; 1 Cor 11.23-26)

7Jare ou uvãe pascua. Jocua ara judío reta jecuaeño uyuca ovecha jare umbɨpɨ jou mbɨyape ovu mbae vae. 8Jayave Jesús jei Pedro jare Juan pe:

—Pecua piyapɨcatu yau vaerã tembíu pascua pegua.

9Jayave jei reta chupe:

—¿Quiape pa ndipota nduyapɨcatu vaerã?

10—Mase, peo pevãe yave tenta guasu pe, peovãitita penti cuimbae ɨ güɨraa ɨru pe vae —jei—. Pecua jaɨcue. Jae uiqueta penti tenta pe. Pique vi pe reta —jei—. 11Jayave pere tenta iya pe: ‘Oporomboe vae jei: ¿Quiape pa ime oĩ o, joco pe jau vaerã tembíu pascua pegua cheremimboe reta ndive’ —jei, pere chupe, jei Jesús—. 12Jayave tenta iya uechacata peve penti o tuicha vae jo ɨvate pe, opaete mbaembae yaiporuta vae reve. Joco pe piyapɨcatu yandeve —jei.

13Jayave Pedro jare Juan yugüɨraa jare uvãe Jesús jei chupe reta rami. Jare uyapo reta tembiu pascua pegua Jesús jare jemimboe reta jou vaerã. 14Jare ora ou ma uvãe yave, Jesús uguapɨ mesa pe jocua doce jemimondo reta ndive. 15Jayave jei chupe reta:

—Chequɨrẽɨ ete jau cua tembíu pascua pegua pe reta ndive, ndei amano mbove. 16Che jae peve, ndarau ye jau, opaete cua uyemɨjaanga jese vae Tumpa iporoyocuia pe uyeyapo regua —jei.

17Jayave Jesús uipɨsɨ copa, jare umee yasurupai Tumpa pe. Jayave jei:

—Opaete pe reta peu cua vino. 18Che jae peve, ndarau ye jau vino, Tumpa iporoyocuia ou regua —jei.

19Jayave Jesús uipɨsɨ mbɨyape, jare umee yasurupai Tumpa pe. Jayave upɨsãa mbɨyape jare umee chupe reta.

—Cua co jae cherete —jei—. Añemeeta amano vaerã peré. Peu cua cheré pemandúa vaerã —jei.

20Jae ramiño vi uipɨsɨ copa, opa ma ucaru reta yave, jare jei:

—Cua vino co jae Tumpa jei pɨau ye vae cherugüɨ pe ayapota vae. Cherugüɨ uyepɨyereta peré —jei—.

21Ẽrei yandepɨte pe uguapɨ oĩ cherovaicho reta pe chemeeta vae —jei—. 22Añete co, che cuimbaerã ayeyapo vae amanota. Cua Tumpa jei vae co. Ẽrei jocua cuimbae chemeeta vae uiporarata co —jei.

23Jayave jemimboe reta umbɨpɨ upɨrandu uyupe quía ra uyapota chupe jucuarãi.

¿Quía pa icota tenondeguarã vae?

24Jare Jesús jemimboe reta umbɨpɨ uyemɨngueta uyupe quía ra icota tenondeguarã vae. 25Jayave Jesús jei chupe reta:

—Ɨvɨ pegua reta juvicha guasu reta oyocui reta. Jare jae reta uipota ĩru vae reta jei icavi vae jesegua —jei—. 26Ẽrei pepɨte pe icavi'ã jucuarãi piyapo vaerã. Ime yave quía pepɨte pe uipota ico vaerã tenondeguarã vae, tuyeyapo penti taɨrusu vae ĩru vae reta pe uyeyocui vae rami —jei—. 27Mesa pe uguapɨ ucaru vaerã vae co tenondegua tembíu güeru vae güi. Ẽrei che aico pepɨte pe ayeyocui peve vaerã —jei—.

28Pe reta jecuaeño pepɨta che ndive opaete cua aiporara rambueve —jei—. 29Jare che puparavo ma pico vaerã Tumpa iporoyocuia pe, cheRu cheparavo rami —jei chupe reta—. 30Jáeramo pecaruta chemesa pe cheporoyocuia pe. Jae ramiño vi penoita mbaepuere peãa vaerã jocua doce atɨ Israel pegua reta —jei—.

Pedro uicuacuta Jesús

(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Jn 13.36-38)

31Simón, Simón, mase, Satanás uipota tẽi güɨnoi mbaepuere peré, trigo yambɨveve vae rami —jei—. 32Ẽrei che ayerure Tumpa pe nderé jecuaeño nenoi vaerã mburugüɨrovia. Jare ndiyerova ye yave Tumpa cotɨ, emborɨ nderɨvɨ reta ipɨrãta vaerã ipurugüɨrovia re —jei.

33Jayave Pedro jei Jesús pe:

—CheYa, apɨtata co nde ndive, peresorɨru pe neñono reta yave. Ndarau ndueya, yepe tẽi aramoi ĩru vae reta cheyuca —jei.

34—Che jae ndeve, Pedro —jei Jesús—, ndei uru cuimbae uñee mbove, mbapɨ vese ma checuacuta —jei.

Añave peraa mbaembae

35Jayave Jesús jei jemimboe reta pe:

—Che pomondo yave chiñee peraa vaerã, amɨmbeu peve agüɨye vaerã peraa corepoti, jare peurupucu, jare pepɨpasa. ¿Uata pa mbae peve? —jei.

—Uata'ã —jei reta.

36Jayave jei chupe reta:

—Ẽrei añave tamɨmbeu peve cua: Corepoti penoi yave, peraa. Jae ramiño vi peurupucu penoi yave, peraa. Jare mbaetɨ yave penoi quɨsepucu, pemee peremimonde pegua vaerã quɨsepucu —jei—. 37Echa'ã che jae peve, uyeyapota co cheve Tumpa iñee pe uyecuatía oĩ vae. Echa'ã uyecuatía oĩ cuarãi: ‘Ĩru vae reta jei tẽi jae vi co penti icavi mbae vae.’ Jucuarãi uyecuatía oĩ. Jare opaete cheré uyecuatía oĩ vae uyeyapota co cheve —jei.

38Jayave jae reta jei chupe:

—Mase, oreYa, ime nonoi mocui quɨsepucu.

—Icaviño ma co —jei chupe reta.

Jesús uyerure Getsemaní pe

(Mt 26.36-46; Mr 14.32-42)

39Jayave Jesús oẽ o güi oo vaerã ɨvɨtu guasu Olivos pe jae jecoño mai rami. Jare jemimboe reta vi yugüɨraa jae ndive. 40Jare oo uvãe yave upɨta vae pe, Jesús jei jemimboe reta pe:

—Piyerure Tumpa pe agüɨye vaerã peyoa.

41Jayave Jesús usɨrɨ catu chugüi reta, jare uyeatɨca uyerure Tumpa pe.

42—CheRu —jei—, nde ndipota yave, embɨasa chegüi cua aiporarata vae. Ẽrei tuyeyapo cheve nde ndere vae. Agüɨye tuyeyapo che jae vae —jei.

43Jayave uyecuaa Jesús pe penti ángel ara güi ou vae umɨmɨrãta vaerã. 44Jesús uiporara ete oĩ, jare jeiete uyerure Tumpa pe. Jeta ipireipo oĩ. Tugüɨ rami utɨquɨ ɨvɨ pe.

45Jare Tumpa pe uyerure ma yave, upũa ye jare ou ye jemimboe reta ñugüɨnoi vae pe. Uecha oque ñugüɨnoi ipɨatɨtɨ güi. 46Jayave Jesús jei chupe reta:

—¿Maera pa peque peĩ? Pepũa piyerure Tumpa pe, agüɨye vaerã peyoa —jei.

Uipɨsɨ reta Jesús

(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Jn 18.2-11)

47Jare uyemɨngueta oĩ rambueve, uyecuaa jeta vae. Jare Judas - jae co jocua doce vae güi penti - ou jocua jeta vae jenonde. Jayave ou uvãe Jesús oĩ vae pe, jare uyurupɨte. 48Jayave Jesús jei chupe:

—Judas, ¿penti yurupɨte rupi pa chemee cua reta pe?

49Jare Jesús jemimboe reta uyemboɨ ñugüɨnoi Jesús iyɨpɨ pe. Jare uicuaa mbae uyeyapota vae ramo, jei Jesús pe:

—OreYa, ¿nduiporuta pa quɨsepucu jese reta? 50Jayave penti Jesús jemimboe uiporu iquɨsepucu sacerdote tenondegua jembiocui inambi re, jare uyasɨa inambi chugüi. 51Jayave Jesús jei:

—Pemaeño cheré ayapo vaerã cua.

Jayave uyavɨquɨ cuimbae inambi jendacue, jare cuimbae ucuera.

52Yugüeru vi joco pe sacerdote reta itenondegua reta jare Tumpa jo re uyandareco vae reta jare tenta guasu pegua reta itenondegua reta. Jare Jesús jei chupe reta:

—¿Maera pa peru quɨsepucu reta jare ɨvɨra reta chepɨsɨ vaerã, imonda vae pipɨsɨ vae rami? 53Opa ara aico pe reta ndive Tumpa jo pe, ẽrei chepɨsɨ'ã. Ẽrei ora uvãe ma chepɨsɨ vaerã. Cuarãi piyapo peĩ Satanás imbaepuere pe —jei.

Pedro uicuacu Jesús

(Mt 26.57-58, 69-75; Mr 14.53-54, 66-72; Jn 18.12-18, 25-27)

54Jayave uipɨsɨ reta Jesús jare güɨraa sacerdote tenondegua jenta pe. Jare Pedro oo jae reta jaɨcue, ẽrei mbɨrɨño oo chugüi. 55Jayave joco pe ñugüɨnoi vae reta uyapo tata sacerdote tenondegua joca pe jare uguapɨ joco pe. Jare Pedro vi uguapɨ joco pe jae reta ipɨte pe. 56Ẽrei penti cuñatai uecha Pedro uguapɨ oĩ tataɨpɨ pe. Umae ngatu jese. Jayave jei:

—Cua cuimbae vi icose jocua ĩru cuimbae ndive.

57Jayave Pedro uicuacu Jesús.

—Aicuaa'ã jocua cuimbae —jei Pedro cuñatai pe.

58Ndei ɨma mbove penti cuimbae vi uecha Pedro jare jei chupe:

—Nde co jae iĩru vi.

—Che'ã co —jei Pedro cuimbae pe.

59Jare penti ora rupi ma uasa yave, ĩru cuimbae jeiete jei:

—Añete co, cua cuimbae icose jocua ĩru cuimbae ndive. Echa'ã Galilea pegua co —jei. 60—Aicuaa'ã mbae ndere vae —jei Pedro cuimbae pe.

Jare uyemɨngueta rupive, uru cuimbae uñee. 61Jayave yandeYa uyerova jare umae Pedro re. Jayave Pedro imandúa yandeYa jei chupe vae re: ‘Ndei uru cuimbae uñee mbove, mbapɨ vese ma checuacuta.’ 62Jayave Pedro oẽ joco güi, jare tanta ipɨatɨtɨ reve uyao.

Uyapo reta icavi mbae vae Jesús pe

(Mt 26.67-68; Mr 14.65)

63Jare cuimbae uyandareco ñugüɨnoi Jesús re vae reta oyoyai jare uinupa. 64Jayave jae reta uesañoma Jesús jare ocua jova re. Jayave jei reta chupe:

—Emɨmbeu oreve quía ra ocua nderé.

65Jare jeta icavi mbae vae jei reta chupe.

Jesús mburuvicha reta jovai

(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Jn 18.19-24)

66Jare cõe ma yave, tenta guasu pegua reta itenondegua reta jare sacerdote reta itenondegua reta jare mboroyocui re oporomboe vae reta uyembatɨ. Jayave güeruruca reta Jesús. Jayave jei reta chupe:

67—¿Nde pa co jae Cristo, Tumpa ombou vae? Emɨmbeu oreve.

—Che amɨmbeu yave peve, ndarau chererovia —jei Jesús—. 68Jare che apɨrandu yave peve mbae re, ndarau pemɨmbeu cheve, jare ndarau cheyora —jei—. 69Ẽrei che cuimbaerã ayeyapo vae aguapɨta curi Tumpa mbaepuere güɨnoi vae iyɨpɨ pe iyacata cotɨ —jei.

70Jayave opaete jae reta upɨrandu chupe:

—¿Nde pa co jae Tumpa Taɨ?

—Pe reta pere rami jae co che —jei Jesús chupe reta.

71Jayave jae reta jei:

—¿Maera pa yaeca ye ĩru vae reta uñeapo vaerã jese? Echa'ã yande etei yayandu mbae jei vae —jei reta.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index