Search form

San Mateo 25

Diez cuñatai cuimbae güɨreco'ã etei vae reta

1Mboroyocuia ara pegua diez cuñatai cuimbae güɨreco'ã etei vae reta rami co. Penti penti cuñatai güɨraa ilámpara oẽ oo uñeovãiti vaerã cuimbae umendata vae ndive —jei—. 2Jare pandepo jocua cuñatai reta iyaracuaa, jare ĩru pandepo vae reta iyaracuaa mbae vae —jei—. 3Jocua iyaracuaa mbae vae reta güɨraa ilámpara, ẽrei güɨraa'ã aceite lámpara peguarã —jei—. 4Ẽrei iyaracuaa vae reta güɨraa vi aceite lámpara peguarã aceite jɨru pe —jei—. 5Jare ndeiño ou uvãe cuimbae umendata vae. Jáeramo opaete cuñatai reta jopeɨ jare oque —jei—.

6Jare pɨare mbɨte yave uyendu ñee. ‘Mase, outa ma uvãe cuimbae umendata vae. Pecua peovãiti’ —jei, jei—. 7Jayave opaete jocua cuñatai reta upũa jare uyapɨcatu ilámpara —jei—. 8Jare cuñatai iyaracuaa mbae vae reta jei cuñatai iyaracuaa vae reta pe: ‘Pemee mi oreve michi peaceite. Echa'ã orelámpara ove ma’ —jei reta, jei—. 9Ẽrei cuñatai iyaracuaa vae reta jei: ‘Numee yave peve, ndarau ndipo uepitɨ oreve. Icavi ndipo pe reta peo vaerã aceite umee vae reta pe pegua vaerã piyupe’ —jei reta, jei—. 10Jare cuñatai iyaracuaa mbae vae reta yugüɨraa aceite ueca rambueve, ou uvãe cuimbae umendata vae. Jare cuñatai iyaracuaa vae reta uique jae ndive menda uyeyapo oĩ vae pe. Jayave onque uyeyuquenda —jei—.

11Jare taɨcue rupi yugüeru uvãe jocua ĩru cuñatai reta jare jei: ‘Oreya, oreya, ipea oreve onque.’ 12Ẽrei cuimbae jei chupe reta: ‘Añete che jae peve, pucuaa'ã.’

13Jáeramo jecuaeño peãro. Echa'ã picuaa'ã mbae ara pe jare mbae ora pe che cuimbaerã ayeyapo vae ayu yeta —jei—.

Talento reta

(Lc 19.11-27)

14Tamɨjaanga penti cuimbae iɨvɨ güi ambɨe ɨvɨ mbɨrɨ oĩ vae pe oota vae. Ndei oo mbove, ueni jembiocui reta jare jei chupe reta uyandareco vaerã imbaembae re —jei—. 15Jayave umee penti jembiocui pe pandepo corepoti talento jee vae. Jare umee ĩru jembiocui pe mocui talento. Jare umee ĩru jembiocui pe penti talento. Echa'ã umee chupe reta penti penti ipuereta uyapo vae rupi. Jayave cuimbae oo ambɨe ɨvɨ cotɨ —jei—. 16Jayave pandepo talento güɨnoi vae umbɨpɨ umɨmbaravɨquɨ icorepoti, jare jucuarãi umɨĩru jocua pandepo talento ndive pandepo ye —jei—. 17Jae ramiño vi mocui talento güɨnoi vae umbɨpɨ umɨmbaravɨquɨ icorepoti, jare jucuarãi umɨĩru jocua mocui talento ndive mocui ye —jei—. 18Ẽrei penti talento güɨnoi vae oo oyoo ɨvɨ jare oñomi ɨvɨgüɨ pe corepoti ipatrón umee chupe vae —jei—.

19Jare ɨma ma yave jocua uyeyocui vae reta ipatrón ou ye uvãe iɨvɨ pe jare upɨrandu chupe reta mbae ra uyapo icorepoti umee chupe reta vae pe —jei—. 20Jare tenonde yave pandepo talento güɨnoi vae güeru jocua pandepo talento ĩru pandepo talento umɨĩru vae reve, jare jei ipatrón pe: ‘Patrón, nde nemee cheve pandepo talento. Mase, amɨĩru jae reta ndive pandepo talento ye’ —jei, jei—. 21Jayave ipatrón jei chupe: ‘Icavi ndiyapo. Nde co jae cherembiocui icavi vae. Ndiyeyocui cavi cheve cua mbovɨ vae re. Jáeramo tamee ndeve jeta mbaembae ndiyandareco jese vaerã. Iyerovia che ndive’ —jei, jei—. 22Jae ramiño vi tenonde yave mocui talento güɨnoi vae ou jei ipatrón pe: ‘Patrón, nde nemee cheve mocui talento. Mase, amɨĩru jae reta ndive mocui talento ye’ —jei, jei—. 23Jayave ipatrón jei chupe: ‘Icavi ndiyapo. Nde co jae cherembiocui icavi vae. Ndiyeyocui cavi cheve cua mbovɨ vae re. Jáeramo tamee ndeve jeta mbaembae ndiyandareco jese vaerã. Iyerovia che ndive’ —jei, jei—. 24Jayave tenonde yave penti talento güɨnoi vae ou jei ipatrón pe: ‘Patrón, che nducuaa co. Aicuaa nde co jae penti cuimbae jecopochɨ vae. Nde nepɨ̃ro mbaembae ĩru vae reta güi, jare ndeavɨro ĩru vae reta oñotɨ vae’ —jei, jei—. 25‘Jáeramo aquɨye ndegüi ramo, aa añomi ndecorepoti ɨvɨgüɨ pe. Mase, co oĩ nembae’ —jei, jei—. 26Jayave ipatrón jei chupe: ‘Nde co jae cherembiocui icavi mbae vae. Ndeaquɨ co. Nde ndicuaa quirãi apɨ̃ro mbaembae ĩru vae reta güi jare quirãi aavɨro ĩru vae reta oñotɨ vae’ —jei, jei—. 27‘Jáeramo nderaata tẽi checorepoti banco pe. Echa'ã jucuarãi ndiyapo yave, ayu ye yave nemeeta tẽi co cheve corepoti amee ndeve vae jare mbovɨ ye banco pegua reta umɨĩruta tẽi jae ndive vae’ —jei, jei—. 28Jayave ipatrón jei jembiocui reta pe: ‘Pepɨ̃ro chugüi jocua penti talento emee diez talento güɨnoi vae pe’ —jei, jei—. 29‘Echa'ã güɨnoi vae pe uñemɨĩruta. Jeta eteta güɨnoi. Ẽrei mbaetɨ güɨnoi vae güi mbovɨ ete güɨnoi vae uyeequita’ —jei, jei—. 30‘Ẽrei pemombo cua cherembiocui uyeyocui cavi'ã cheve vae oca pe pɨ̃tumimbi oĩ vae pe. Joco pe uyaota jare jãi umbɨquɨrɨrɨuta’ —jei, jei—.

Opaete ɨvɨ pegua reta uñeaãcata

31Che cuimbaerã ayeyapo vae ayu ye yave ayembɨadoraca vaerã, opaete ángel uñeñono tee Tumpa peguarã vae reta yugüeruta che ndive. Jayave aguapɨta cheguapɨa yembɨadora pegua pe —jei—. 32Jare uyembatɨta cherovai opaete ɨvɨ pegua reta. Jare ambɨyaota amocue vae ĩru vae reta güi, penti cuimbae umbɨyao iovecha reta icapura reta güi rami —jei—. 33Jare añonocata ovecha reta cheacata cotɨ jare capura reta cheaso cotɨ —jei—. 34Che co jae Mburuvicha Guasu. Jaeta cheacata cotɨ ñugüɨnoi vae reta pe: ‘Peyu pico mboroyocuia ɨvɨ uyeyapo güive uñemɨcuatɨ̃ro peve vae pe. CheRu pemɨvendise ma’ —jaeta, jei—. 35‘Echa'ã chiyembaɨ yave, pemee acaru. Cheúe aico yave, pemee jau ɨ. Yepe tẽi che co jae ambɨe ɨvɨ pegua, ẽrei pemaeño vɨte cheré aico vaerã perenta pe’ —jaeta, jei—. 36‘Chenani yave, pemee cheve cheremimonderã. Chembaerasɨ yave, pepou chepɨ. Peresorɨru pe aĩ yave, peyu pepou chepɨ’ —jaeta, jei—. 37Jayave jupi vae reta jeita cheve: ‘OreYa, ¿quirãi yave pa nduecha ndiyembaɨ yave jare numee ndecaru? ¿Quirãi yave pa nduecha ndeúe yave jare numee ndeu ɨ?’ —jeita, jei—. 38‘¿Quirãi yave pa nduecha penti ambɨe ɨvɨ peguarã ndico yave, jare numaeño nderé ndico vaerã orerenta pe? ¿Quirãi yave pa nduecha nenani jare numee ndeve nderemimonderã?’ —jeita, jei—. 39‘¿Quirãi yave pa nduecha nembaerasɨ ani peresorɨru pe jare ndopou ndepɨ?’ —jeita, jei—. 40Jayave che jaeta chupe reta: ‘Añete che jae peve, jucuarãi piyapo cherɨvɨ reta pe, yepe tẽi uñererɨ̃roca. Jare jucuarãi piyapo yave, piyapo co cheve vi’ —jaeta, jei—.

41Jayave jaeta cheaso cotɨ ñugüɨnoi vae reta pe: ‘Pesɨrɨ chegüi pecua tata opa mbae vae pe. Jocua tata uñemɨcuatɨ̃ro ma oĩ aña guasu jare opaete ángel chupe uyeyocui vae reta pe. Tumpa uiporaracata peve’ —jaeta, jei—. 42‘Echa'ã chiyembaɨ yave, pemee'ã acaru. Cheúe yave, pemee'ã ɨ jau’ —jaeta, jei—. 43‘Che co jae ambɨe ɨvɨ pegua jare pemaeño'ã cheré aico vaerã perenta pe. Chenani yave, pemee'ã cheve cheremimonderã. Chembaerasɨ yave jare peresorɨru pe aĩ yave, pepou'ã chepɨ’ —jaeta, jei—. 44Jayave jae reta vi jeita cheve: ‘OreYa, ¿quirãi yave pa nduecha ndiyembaɨ yave, ani ndeúe yave, ani ambɨe ɨvɨ peguarã ndico yave, ani nenani yave, ani nembaerasɨ yave, ani peresorɨru pe neĩ yave, jare nomborɨ'ã?’ —jeita, jei—. 45Jayave che jaeta chupe reta: ‘Añete che jae peve, pemborɨ'ã cherɨvɨ uñererɨ̃roca vae reta. Jare jucuarãi co chemborɨ'ã’ —jaeta, jei—. 46Jare cua reta yugüɨraata tata guasu pe. Joco pe uiporarata reta jaeño mai pegua. Ẽrei jupi vae reta güɨnoita tecove opa mbae vae —jei.

Nuevo Testamento Guaraní Pe

© 2012, Ethnos360 (New Tribes Mission). All rights reserved. More Info | Version Index