Search form

1 Korin 1:24

24Kaba u katun te ngör e Sunahan, u Jiu nu katun halhal turu Jiu, nori e ngiler u hihatuts teka. E haruto nena e Kristo nonei a nitagala tere Sunahan na niatei has tere Sunahan.