Search form

1 Korin 10

E moa te go hatsunono mena milimiu u keisa

1A ma tsi hahatoulana, alia e ngilegu alimiu go hakats pouts niam a ka te butuia turu tuburara i manasa, ti kukute menien e Moses. Nori i ka puta hobotoia turu koasi tere Sunahan te tara kap ralen, na nori i aroho hoboto silaia i gusuna u Tasi u Rörö. 2E here nei nori i baptais hobotoia turu koasi na turu tasi ba te kukute ria tere Moses. 3Nori hoboto i nouia tara toa kannou te lama i Kolö. 4Na nori hoboto i ua hasia turu toa u ramun te hala rien e Sunahan turu lapo. U lapo e herei e Kristo, taraha e Kristo e la gono has meren. 5Kaba e Sunahan e raharaha noa hasir u katun u para i gusuren, ba nori te mater ba tuanreiren e ka kalakalana tara latu pinopino.

6A ka teka e haruto ranei ra te gi hanei sil meni ra na te gi ma matesil meni ra a man ka man omi ti mar ngil has uen. 7Ara gi ma hatsunonei u keisa ti kato u a palabi i taren. U Buk u Goagono e poiena, “A barebana i gum sil te gi nou uen na te gi ua uen. Na nori i takei sil te gi sani uen, ti mar kato homi has u u katun ti hatsunono menien u keisa.” 8Ara gi ma tsikoloi na ra gi ma halokui ti mar kato u a palabi i taren ba 23,000 turu katun i taren i mate mieto u toa puku u lan. 9Ara gi ma tolahei a Tsunono ti mar kato u a palabi i taren bu kukutsi i kato hamate raten. 10Ara gi ma ranga homini a nikaka i tarara ti mar kato u a palabi i taren ba angelona tara tou mate e atung hamate raten.

11A man ka hoboto teka e butu sil te go haruto meri a palabir u katun te gi ma kato has uaien teka. I koloto sile ien te gi hatei merien ra ara gi hanei sil a man markato teka.

12A katun te poiena e kukute hatagalena a markato a niga e ga hanei sil te ga kato homi uen. 13U mamanu hiamus hoboto te butuna i tamilimiu e roron butu hasna turu katun hoboto. Kaba e Sunahan a katun a hihipakoko na nonei e ma haniga noi te ga amus hatagala meri limiu ta toa ta ka te go ma antuna uai a nitagala i tamilimiu. E moa. Tara poata te amus ranoa limiu a toa ka, be Sunahan te kato bera noi limiu a maroro te go bus ba mena milimiu u hiamus ba te hantuna has ranoa limiu i tanen.

14Na ma tsomi, alimiu go ka halehana ba neiam a markato te hatsunono menari u keisa. 15Alimiu e antunan hakats hanigamiu. Na limiu go hakats haniga niam a ka te ranga negu lia. 16Tara poata te na lue rara a Kumonio tara Tsunono ba te haniga uara tere Sunahan ba te haniga silera a wain, ara e hamana hoboto uara tara nitagala turu rahatsing tere Kristo, te mate sil merien ra. Na poata te poseposie ria ra a beret, ara e hamana hoboto uara turu tuanrei tere Kristo te mate sil merien ra. 17Ara e nou hoboto ria tara toa beret, na ka teka e haharoei nena ara u katun u para te here rei a toa hun katun.

18Alimiu go hakats niam te mar kato uar u Jiu. U katun te nouer a man ka te hats ba ner, nori e hamaner e Sunahan te hatsunone ren turu hats. 19Alia e ma poiegi u keisa e manana. Na lia e ma poe hasegi a kannou te hala naria tara keisa a ka a kapan. E moa. 20Alia e poe lasegu a man ka te hatse ria tara makumun hats turu tematan e hats uar turu mate u omi. Nori e ma hats uari tere Sunahan. Na lia e ma ngilegi te go hatsunono uam limiu turu mate u omi. 21Alimiu e ma tatei luemi a Komunio tara Tsunono ba te na nou has mia tara kannou te hatsunoneri u mate u omi. 22Te mar kato uami limiu teka, ba Tsunono te tori-tiama rano limiu, na nonei e hahuna koru ranou limiu.

23Alimiu e tatei poemiu, “E Sunahan e hanigana te kato mena gilia a mamana ka.” Aa. Kaba a palabina man ka e ma niga nei i tamilimiu. E Sunahan toum e tatei hanigana te go kato mena milimiu a mamana ka, kaba palabina man ka e ma taguhu ranei u katun. 24Alimiu go ma hakats sil tun lasemi a ka te nigana i tamilimiu peisa. E moa. Alimiu go hakats sil has iam a ka te nigana tara palabir u katun.

25Alimiu e tatei nouemiu u benö te hahol naria tara toana ba te ma rangata namien. Taraha, alimiu e namos poiemiu alimiu e kato homimiu te go nou mena mien limiu. 26U Buk u Goagono e poiena, “A Tsunono e teiena a han i puta na mamana ka te kana i puta.”

27Te ma hamana neia a toa katun ba te lase nolö te go na nou gono menien, ba lö te lam ba te na noue iem a saha ka te hanoue neien lö. Ba lö te ma rangata sei namien, taraha alö e namos poiem, “Alia e kato homigu.” 28-29Kaba te poiena a katun, “A kannou teka i hats ba nia tara keisa,” ba lö te ma noue mien. Alö toum e poiem e nigana, kaba nonei a katun te hateio lö e namos poiena alö e kato homim. Alö go ma noue ien ba nonei te ma hakats homi nanoi lö.

Kaba alö e tatei poiem, “Taraha tsiponi te go agono sili lia a kannou te poe mena nei a tana katun e omina te gi nou menien? 30Te haniga uagu lia tere Sunahan ba te haniga silegu a tsi kannou i tar, aha tsiponi te poe menei a tana katun e omina te nou mena gilia a kannou te haniga sile gulia tere Sunahan?”

31Tara mamana ka hoboto te katoe milimiu, te nou mia limiu na te ua mia limiu, alimiu go katoe iam a markato te soloseiena e Sunahan. 32Alimiu go hakats riam u Jiu nu katun te halhal ria turu Jiu nu katun has tere Kristo, ba limiu te ma kato homi mia i mataren. 33Nonei teka te markato uagu lia. Tara mamana ka te katoe gulia, alia e torohanan kato haniga gia i matana katun hoboto. Alia e ma hakats talasi nagi a ka te niga peisana i tar. E moa. Alia e hakats has negu a ka te nigana i taren. Alia e kato silegu nori e gi haniga be Sunahan te lu pouts ranen.