Search form

1 Korin 16

A monin hitaguhu turu katun tere Sunahan

1Alia e ka megu a tsi raranga te gono mena milimiu a moni te go taguhu merai limiu a ma tsi hatoulana te hamana uar tere Kristo. Alimiu e mar kato uamou tu mar ranga meri lia u katun tere Sunahan i Galesia. 2Turu mamanu Sandei, alimiu hoboto a man toa e go haka halhale iam a hapalana ma tsi moni i tamilimiu, popona te mar lu uami limiu. Hapute iam ba limiu te ma gonemi romana ta moni tara poata te go la u lia i tamilimiu. 3Poata te na tuku gia romana lia i tamilimiu, ba lia te hala regu u katun te haniga ramou romana limiu. Ba nori te soatser u kalanloun te haruto nena nori u katun i tarara, ba nori te soata mena roi a monin hitaguhu i tamilimiu i Jerusalem. 4Na te ga niga uen te go la has u lia, ba nori te tatei la gono merio lia.

A man ka te ngilin katoena e Pol

5Alia e la mam uagou i iahana provins i Masedonia, ba lia te toan la uagu i tamilimiu. 6Alia toum e na ka gono mera golimiu ba te popo toum noa te ga kapaia a poata tara eihalata. Ba limiu te tatei taguhe molia tara saha han te go la lel u lia tara tou lala i tar. 7Alia e ma ngilin la ba boroboro ragoi limiu te go sila u lia tara han i tamilimiu. E moa. Alia e ngilin ka halehana gono mera golimiu, te ga haniga u a Tsunono.

8Kaba lia e ka mam goa teka i Epesas antunana tara poata turu Pentikos. 9Taraha, alia e ka megu a maroro a niga te go kato meni lia a toukui a niga teka, na katun a para te katsin kato homier a toukui tara Tsunono.

10Poata te tukuna romana e Timoti i tamilimiu, ba limiu te hatsomie men, taraha nonei e kuina tara Tsunono te mar kui has uagu lia tara Tsunono. 11E moa ta toa ta katun te ga tatei sigale ien. Alimiu go taguhe men ba nonei te la mena a masalohana tara tou lala lel i tanen, ba nonei te kopis uanama romana i tar. Taraha, alia e hahalose gen te ga kopis gono mera men a palair u hatoulana i tarara.

12Alia u roron rangatei e Apolos te go na tara gono merien limiu a palair u hatoulana. Kaba nonei e ma ngilin la noa hasi. Poata te ka menen romana ta maroro ta niga, ba nonei te toan la uana i tamilimiu.

Kapakapanu raranga

13Hanei haniga iam, ba limiu te tuol hakarapoto mia tara man ka te hamane milimiu. Alimiu go ongolo iam ba te tagalamiu. 14Ngil reiem u katun tara mamana poata te katoe mia limiu a toukui.

15Alimiu e atei silemiu e Stepanas na pal katun i tanen. Nori u katunur i Gris ti hamana tutun u tere Kristo. Turu ngil peisa i taren ba nori te taguhu koru rer u katun tere Sunahan. 16Alia e rangata hatagala gia i tamilimiu te go hengo mera milimiu u mar katun teka, nu palair has u katun te kui gono mera ren.

17Alia u sasala mei ti la uama ere Stepanas mere Potiunetas ne Akaikas. Taraha, alimiu u ma antunan la uamu mei teka, kaba nori ti la uama i tar. 18Nori i kato hanigei a torir ti mar kato haniga has menien a torimilimiu. Ba limiu te hapanemiu a mar katun teka.

19A man pal katun tere Kristo tara provins i Eisia e hala rari limiu u haniga i taren. Ere Akuila mere Prisila na pal katun te lotu ria i luma i taren e hala has rari limiu u haniga u niga tara solona Tsunono. 20A man hatoulana hoboto teka e hala has rari limiu u haniga.

Alimiu go hiahahatsomi haniga iam.

21Alia peisa e Pol te kolotsegi a limar u haniga teka.

22Te rama nena a toa katun a Tsunono, ba nonei te tatei korupakö ner romana.

O Tsunono i tarara, alö go lama!

23A nihitaguhu tara Tsunono e Iesu e tatei ka gono mera nolimiu.

24Alia e hala ragi limiu hoboto a niniganiga i tar te hamana hoboto uara ra tere Iesu Kristo. U mana.

Nonei talasi.

Alia e Pol