Search form

1 Korin 3:5

5E Apolos nonei a katun pan? E moa. Na lia e Pol a katun pan? E moa has. Alam u katunun kui tun tere Sunahan tu hatuts rilimiu te go hamana uam limiu i tanen. A man toa toa i tamulam e katoem a toukui te hala rilam e Sunahan.