Search form

1 Korin 8

U hihatutsina tara kannou ti hats ba neia turu keisa

1Alia e ngilin ranga tala negu a kannou ti hats ba neia turu keisa.

Alimiu e poemiu, “Alam hoboto e atei silem a ka te matsköna.” Kaba niatei tun e hahipusena a katun. A markato te ngil menari a tana katun nonei te taguhena a katun. 2A katun te poiena e atei koruna e ma atei haniga sil noe nei a man ka. 3Kaba te ngil hamanena a toa katun e Sunahan, be Sunahan te atei sile nen te katun uanen i tanen.

4Ara e tatei nou hasera u benö ti hala menai turu keisa ba te hats ba ner, tsi e moa? Ara e atei silera u keisa e ma got hamana nei. Ara e atei sil lasera te ka uana a toa puku a Got. 5E manana, a barebana e poier a man ka te ngöeri u “got” nu “tsunono” e para ria i Kolö ni puta. 6Kaba ara u Kristen e hamana ria tara toa puku a Got, nonei e Sunahan, e Tamarara te habuti a mamana ka, na ra e ka sile ren. Ne ka hasina a toa puku a Tsunono, nonei e Iesu Kristo. E Sunahan e habutu sila nia a mamana ka i tanen, na ra e ka ria tara nitagala tere Kristo.

7Kaba palabir u Kristen e ma atei sileri a ka teka. Nori e roron hakats ner u keisa e ka mer a nitagala. Na poata te noue rien a palaina kannou, nori e poier i hats mam ba naien tara got hamana. Nori e hakats hapara ner a ka teka ba te poier nori e kato homir. 8Kaba a markato te nou mena rei ra a palaina kannou na te agono mena rei ra a palaina kannou e ma kato haniga raneia ra i matane Sunahan. E moa. E ma omi nei te agono mena rei ra a ma tsi palaina a ma tsi kannou. Ne ma omi has nei te nou mena rei ra a ma tsi palaina ma tsi kannou.

9Kaba alimiu go hakats niam a hahatoulana i tamilimiu te agono nena a kannou. A markato te nou mena milimiu a kannou e namos amuse nen ba nonei te kato homina. 10Taraha, a toa katun e poiena, “E omina te nou mena gilia a kannou ti hats ba neia turu keisa.” Na lö e poiem, “Alia e atei silegu a ka te nigana.” Na te tarena a katun teka te nou uamia lö tara luma te hatsunone ria u keisa, ba nonei te ngilin nou hase nou a kannou ti hats ba neia turu keisa. 11A markato te kato memi lö a niatei i tamulö e kato homiena e toulamulö te agonona, te mate sil hasi e Kristo. 12Te kato uamu lö teka, alö e kato homi mia i matane Kristo, taraha alö e kato homiem e toulamulö ba nonei pouts te poe talena nonei e kato homina. 13Te ga kato homia a markato tara kannou e toular, alia e ma tatei nou lelegi u benö. Alia e namos kato homiegi e toular a markato tara kannou teka.