Search form

1 Jon 2:13

13Na lia e koloto uagu i tamilimiu, a pal kapan, taraha alimiu e atei sil talemiu e Iesu te kaia i mam te habuteia e Sunahan u kolö nu puta ba te ka noana. Na lia e koloto uagu i tamilimiu, a pal hitots, taraha alimiu u tagala saluhe hakape iam e Satan.