Search form

1 Jon 4

A ka a mana na a ka a gamo

1A ma tsomi, alimiu go ma hengoemi u ranga turu katun hoboto te poier nori e ka mer u Namnamei tere Sunahan. Alimiu go ruto haniga ramen te ga haranga merien e Sunahan. Taraha, u propet u gamogamo u para e ka ria tara han a para. 2Alimiu e marei menami romana u Namnamei tere Sunahan teka: u katun hoboto te poier e Iesu Kristo e butun katunuma e haranga rena e Sunahan. 3Nu katun hoboto te holis ner te butun katun uama e Iesu, e Sunahan e ma haranga rane ien. A katun te korupakö nena e Kristo e habutsena u mar ranga teka. Alimiu u hengo mam niam te ga butu uaiou u ranga teka, na nonei e butu hakapa tara barebana i puta. 4A ma tsomi, alimiu e pien uamiu tere Sunahan ba limiu te tagala bala ramiu u propet u gamogamo teka. Taraha, u Namnamei te kana i tamilimiu e pan balana tara liliahanei te kana tara barebanana i puta te ma katun uari tere Sunahan. 5Nori u katununa i puta nu ranga i taren u rangana i puta, na barebanana i puta e hengo uar i taren. 6Kaba ara u katun tere Sunahan. A katun te pien uana tere Sunahan e hengo uana i tarara. Na katun te ma pien uanei tere Sunahan e ma hengo uanei i tarara. E kato uana teka, ba ra te atei silera a Spirit a mana na spirit a gamo.

E Sunahan a mouna u ngilngil hamana

7A ma tsomi, ara gi hiangilngil, taraha u ngilngil hamana e butu nama tere Sunahan. Na katun te ngil hamanena a tana katun e pien uana tere Sunahan, ba te atei silena e Sunahan. 8A katun te ma ngile nei a tana katun e ma atei sile nei e Sunahan, taraha e Sunahan a mouna u ngil hamana. 9E Sunahan e ngil koru rio ra me haruto nena te tatagi koru has mera neien ra tara poata te hala mena meien a toa koru a Pien Tson i tanen i puta. Nonei e la silema te gi lu meni ra a nitoatoa i tanen. 10A mouna u ngilngil hamana e mar butu u teka: ara i ma ngil mami e Sunahan. E moa. E Sunahan e tatagi mam rio ra ba te hala mena namei a Pien Tson i tanen te go mi nolo beria ra tere Sunahan tara tou mate i tanen. A ka teka e haruto nena te gi mar ngil menai ra a tana katun. 11A ma tsomi, te mar tatagi meri e Sunahan ara teka, ara gi hiangilngil has. 12A katun e mamala tarei e Sunahan. Kaba te hiangilngil rara, be Sunahan te ka uana i tarara nu ngilngil i tanen e butu haniga nitoana i tarara. 13Ara e atei silera te ka uara ra tere Sunahan ne Sunahan e ka has uana i tarara, taraha nonei e hala ranei ra u Namnamei i tanen. 14E Tamarara e hala sile mei a Pien Tson i tanen te go mi haka haniga meri a barebana i puta. Alam u tarei a ka teka ba lam te hatei hamana namen. 15U katun hoboto te poier e Iesu a Pien Tson tere Sunahan, nori e ka uar tere Sunahan ne Sunahan e ka uana i taren. 16Ba lam te atei sil talem e Sunahan e tatagi koru rano ra. A ka teka e habutena a nihamana a tagala i tarara. E Sunahan a mouna u ngilngil hamana. Na katun te ngil hamana hitonena a tana katun e ka uana tere Sunahan ne Sunahan e ka uana i tanen. 17Te ongolo uara ra romana tara poata te butuna u kot tere Sunahan, ba ra te atei silera u ngilngil i tarara e butu haniga nitoa talana. Taraha, a nikaka i tarara i puta teka e kato uana tara nikaka tere Iesu. 18A katun te ngil hamanena a tana katun e ma antuna nei te ga matout has menien. Na katun te ngil haniga nitoe iena e Sunahan e ma matout lele neien. Taraha, a katun te matoutuna e hakats has uana tara nihahuna. Na katun te matoutena a tana katun e ma ngil haniga nitoa noe neien. 19Ara e ngilera e Sunahan, taraha nonei e tatagi mam rio ra. 20Te poiena a katun, “Alia e ngilegu e Sunahan,” ba te paköena u hatoulana, nonei a katun teka a gamogamo. Taraha, a katun te tara hitonena u hatoulana ba te ma ngile neien, nonei e ma antuna nei te go ngil menien e Sunahan te ma tara noe neien. 21Na nonei e hala nema u ranga teka i tarara: esi a katun te ngilena e Sunahan e ga ngil hasi a man hahatoulana i tanen.