Search form

1 Jon 4:7

E Sunahan a mouna u ngilngil hamana

7A ma tsomi, ara gi hiangilngil, taraha u ngilngil hamana e butu nama tere Sunahan. Na katun te ngil hamanena a tana katun e pien uana tere Sunahan, ba te atei silena e Sunahan.