Search form

1 Jon 5

Ara e tagala bala nera a markatona i puta

1A katun te hamanena e Iesu nonei e Mesaia te hopu kapin e Sunahan, nonei a katun teka te pien uana tere Sunahan. Na katun te ngil hamanena e Tamarara e Sunahan, nonei e ngil hamana hasena a pien tere Sunahan. 2Ara e tatei atei silera te ngil hamane rara a galapien tere Sunahan tara poata ara e ngil hamanera e Sunahan ba te hengo hanigera u ranga i tanen. 3A katun te katsin haruto nena te ngil hamana mena neien e Sunahan e tatei hengo hanige iena u ranga i tanen. Nu ranga i tanen e ma ka menei a toukui pan i tanen. 4Taraha, a galapien hoboto tere Sunahan e antunan tagala bala ner a markatona i puta. Na nitagala te tagala balana tara markatona i puta nonei a nihamana i tarara. 5A katun te hamanena e Iesu a Pien Tson tere Sunahan, nonei lasi a katun te antunan tagala balana tara markatona i puta.

E Sunahan e hatei hamana nena e Iesu Kristo

6Nonei a katun teka te butuma, nonei e Iesu Kristo. Nonei i baptaiseia u ramun. Nu rahatsing i tanen e oloia tara tou mate i tanen. U ramun nu rahatsing i tanen has e hatei hamana nena nonei e Iesu a Pien Tson tere Sunahan. 7Nu Namnamei tere Sunahan has e hatei hamana nanen, taraha u Namnamei tere Sunahan e manana ba te ranga hamanana. 8A topisa a ka e hatei nena e Iesu e Kristo hamana, a katun te hopu kapin e Sunahan: u Namnamei, nu ramun, nu rahatsing i tanen. A topisa ka teka e boena u toa. 9Ara e roron hamanera a ka te hatei ranei ra a katun. Na ra gi hamana hasi a ka te hatei ranei ra e Sunahan, taraha u ranga i tanen e mana koruna. E Sunahan nonei te hatei nena a man ka teka. Nonei te hatei hamana nena a Pien Tson i tanen. 10A katun te hamanana tara Pien Tson tere Sunahan e atei haniga silena te mana uana u ranga teka. Kaba a katun te hahamana nena e Sunahan e here nei a katun te poiena, “E Sunahan e gamona.” Taraha, nonei e hahamana nena a ka te hatei menei e Sunahan a Pien Tson i tanen. 11Na nonei a ka teka te hatei ranei ra e Sunahan: e Sunahan e hala rira a nitoatoa te ka nitoana, na nitoatoa teka e ka uana tara Pien Tson i tanen. 12A katun te ka mena a Pien Tson tere Sunahan e ka has mena a nitoatoa teka. Na katun te ma ka menei a Pien Tson tere Sunahan e ma ka has menei a nitoatoa.

A nitoatoa te ka nitoana

13Alia e koloto menagi a man ka teka i tamilimiu taraha alia e ngilegu alimiu go atei haniga uam te ka mena milimiu a nitoatoa te ka nitoana, alimiu te hamana mia tara Pien Tson tere Sunahan. 14Ara e ongolo ria i matane Sunahan, taraha nonei e hengo uana i tarara tara poata te singo sile rara ta ka te ngil hase nen. 15Ara e atei silera e Sunahan e hengo uana tara mamana ka te singo sile rara, na ra e atei sil hasera nonei e hala ranei ra a man ka te singo sile rara. 16Te kato homina a toa tara pal barebana te hamana ria tere Iesu ba limiu te tare men, alimiu go singo bemien tere Sunahan, be Sunahan te hale noien a nitoatoa. Kaba te kato homi koru nen ba te la ba nena a nitoatoa tere Sunahan, alia e ma poiegi alimiu go singo beiam a katun teka tere Sunahan. 17A markato a omi hoboto e omina i matane Sunahan. Kaba palaina markato a omi e ma hala ba nanei a katun tara nitoatoa tere Sunahan. 18Ara e atei silera a katun te pien uana tere Sunahan e ma kato homi hiton nei, taraha a Pien Tson tere Sunahan e pepeito kap nanen, ne Satan e ma antuna nei te go kato homi menien. 19Ara e atei silera te pien uara ra tere Sunahan na mamana han hoboto i puta e kana tara nipepeito tere Satan. 20Ara e atei silera a Pien Tson tere Sunahan e la uama tara han i puta teka ba te hala ranei ra a niatei te gi tatei atei sil meni ra e Sunahan hamana. Ara e kaka gono mera e Sunahan hamana ne Iesu Kristo a Pien Tson i tanen. Nonei a Sunahan hamana teka, na a katun te ka uana tara Pien Tson i tanen e ka mena a nitoatoa te ka nitoana. 21A ma tsomi, alimiu go ka halehana ba neiam u keisa. Nonei talasi.

Alia e Jon