Search form

1 Pita 3

A man munmun tahol

1-2Na tara markato tara nikaka haniga hoboto, alimiu a tohaliou e go haka pute mia a peisamilimiu tara pal tson i tamilimiu. Na sanena a palai i taren e gi ma hamanei u ranga tere Sunahan, nori e tatei hamana noa has mer te tara mena rien a markato a niga i tamilimiu. Te ma katoe milimiu tu toa tu ranga i taren, a palai e tatei hamana noa hasir, taraha nori e tare riou te kato mena milimiu a markato a gogoso na markato te hapan mena milimiu a Tsunono. 3Alimiu e go ma hakats hapara nami te go hataratara haniga koru menami a peisamilimiu i ielesala ba te roron herokoemiu u hulu ba te hamagoemiu u beroana nu kabono te hol seina ba te roron hasobuemiu u hasobu u niga. E moa. 4A nitaratara a niga i tamilimiu e ga butuma i iogana i torimilimiu te ka mena milimiu u tori kokomoto ba te roron hahatamiemiu u katun. A markato teka e ma hula palis nei. E ka nitoana, ne Sunahan e haniga korue nen. 5A tohaliou u niga i manasa ti hamana u tere Sunahan i tori has u teka ba te haka pute ria a peisaren tara pal tson i taren. 6E Sera e mar kato has u teka. Nonei e hengo korui a tson i tanen e Abraham me ngöe neien “A tsunono i tar.” Na limiu e here hamanasemi a galapien tohaliou i tanen te go kato haniga uam limiu ba te ma matoutemi ta ka. 7Alimiu has a pal tson, alimiu go hakats haniga niam a tohaliou i tamilimiu, taraha a tahol e ma tagala uanei te mar tagala uana a tson i tanen. Na limiu go hapan has ramen, taraha nori has e lu gono mera roi romana limiu a nitoatoa tere Sunahan. Alimiu go mar kato uam teka, taraha ta ka e namos kato homiena a tou singo i tamilimiu.

A kamits te lu pukue ier tara markato a niga

8U ranga teka e la uana i tamilimiu hoboto. Alimiu go ka meiam u toa u hakats ba te hiatatatagimiu. Alimiu go hiangilngil iam te hamana hoboto here mena milimiu u munmun toulana tere Kristo. Ba limiu te tami mia tara tai ba te haka putemiu a peisamilimiu. 9Alimiu go ma hipou nami u markato u omi te kato rari limiu, na limiu go ma hipou has nami u korupakö. E nigana te go hamatana mena milimiu a nikalala, taraha a nikalala nonei a ka te rangein e Sunahan te ga hala rien limiu tara poata te ngö rien limiu. 10Te mar ranga uana u Buk u Goagono,

“A katun te ngil koruena a nitoatoa ba te ngilin ka mena a nitoatoa a niga, a katun teka e moa te ga ranga homi uen.

Nonei e ga hanoan rangein u gamo.

11Nonei e ga habirits ban u markato u omi ba te kato hanigana.

Nonei e ga ngil korui a markato tara masalohana ba te kukute hatagala korue nen.

12Taraha, a Tsunono e roron tara uana turu katun u matskö ba te roron hengona turu singo i taren.

Kaba nonei e raharaha rena u katun te kato homir.” 13E moa ta katun ta para te gi homi meri limiu te go kato hatagala sil mena milimiu a markato a niga. 14Kaba te go kamits noa has mena milimiu te kato mena milimiu a markato a niga, e Sunahan e kalala has rano romana limiu! Ma matout rami u katun teka, na limiu go ma tatei tokumi. E moa. 15Alimiu go hapane iam e Kristo i torimilimiu, ba te katoe mien a Tsunono i tamilimiu. Tara mamana poata alimiu go hanei sile iam ta katun te go rangata rilimiu a ka te hamana sile milimiu, ba limiu te ranga palise mien u rangan hatami ba te ma sigale mien. 16Na limiu go mar kato haniga uam te ga ma tatei kot meri u torimilimiu alimiu. Bu katun te ranga homi ner u markato u niga i tamilimiu te kukute mena milimiu e Kristo te tatei matsingolo mer romana u ranga u omi i taren. 17Taraha, te ga ngilia e Sunahan te lu mena milimiu a kamits, e niga balana te go kamits mena milimiu a markato a niga ba te ma kamits memi tu kato mena milimiu a markato a omi. 18-19Taraha, e Kristo e sagoho hasi a kamits ba te mate silena u markato u omi i tarara. Nonei e mate a toa puku a poata ba te ma tatei mate lel nei. Nonei a katun a niga te mate silir u katun u omi. E kato sil te ga peigi merien ra tere Sunahan. A tuanreinen e mate, kaba nonei e toatoa mei a markato turu namnamei, ba te na rarariena u ranga tara man namnamei ti kaia tara makumun kits. 20A man namnamei teka nori u katun u hihipus ti kaia tara poata tere Noa i manasa. Nonei tara poata e Sunahan e solon hahaloso ba te tuatami koruna tara poata te kukui meni e Noa a tolala. Kaba a eliel puku a katun ti toatoa silaia turu uolo pan te kato hamatir a palair u katun hoboto. 21U uolo e haharoei nena a tou baptais i tarara. U uolo e taguhir a pala tere Noa, na tou baptais e taguhu has rano ra. E ma ka sile nei te ga galus ba meni u korkoriana turu tuanrei tun i tarara. E moa. A tou baptais i tarara e mouna uana ara e hateie rei e Sunahan ara e ma sabie rei ta ka ta omi i tarara. Ara e tatei mar kato uara teka, taraha e Sunahan e hatakei poutsi e Iesu Kristo tara tou mate. 22Ne Kristo e la hakapa u i Kolö me na kana tara pal matou tere Sunahan. Nonei e tsunono rena u angelo na pal kapan na nitagala hoboto i Kolö.