Search form

1 Pita 3:11

11Nonei e ga habirits ban u markato u omi ba te kato hanigana.

Nonei e ga ngil korui a markato tara masalohana ba te kukute hatagala korue nen.