Search form

1 Pita 3:12

12Taraha, a Tsunono e roron tara uana turu katun u matskö ba te roron hengona turu singo i taren.

Kaba nonei e raharaha rena u katun te kato homir.”