Search form

1 Pita 4

A markato a tsimus

1E Kristo e sagohi a kamits i tuanreinen, na limiu go mar hakats hatagala has uam i iesana ba te ma rama nami a tou kamits. Taraha, a katun te kamkamitsina i tuanreinen e ma hakats nanei te ga kato menien a markato a omi. 2E kato uana teka ba limiu te ma tatei kato lel uami te ngil uana u ngilina i puta. E moa. Tara man lan hoboto te ka noa mia romana limiu i puta, alimiu go kato talasi uam te ngil uana e Sunahan. 3A man poata i manasa e antuna hakapa tu katoe mia limiu u markato u omi te roron ngiler u katun te hahamanar. Alimiu u rongaronge iam a peisamilimiu turu ngil u omi ba te uaua pala mia turu pati u omi ba te tutu memiu u ramun u tagala, na limiu u hatsunono homi hase iam u keisa. Alimiu u mar kato uam teka i manasa kaba i romana e moa. 4Ba pala te hahamanar e asingoto hamanasa ner te ma kato lel gono mera mien limiu a man markaton rongaronga pinopino teka, ba nori te ranga homi rario limiu. 5Kaba i murimuri nori e tatei ranga peisa ner romana a man mouna a man markato ti katoen te tuol rien romana i matane Sunahan, nonei te hahaloson tsimou ranou u katun te toatoar nu katun ti mate. 6Nonei a ka ti rarare bei u Bulungana u Niga turu katun ti mate, te go tatei toatoa u a namnamei i taren te mar toatoa uana e Sunahan, noahasina ti mate u a tuanreiren te mar mate uar u katun.

Tara kap haniga niam a man nitagala te hala rilimiu e Sunahan

7A nikapakapa tara mamana ka e susuku hakapa. Nonei te go hakats halesala haniga beiam limiu ba te hakats haniga mia i peisamiu ba limiu te tatei singo uamiu tere Sunahan. 8A ka te pan koruna tara mamana ka, alimiu go hiangilngil hatagala iam, taraha u ngilngil e kato hataie iena a markato a omi a para. 9Alimiu go ngö merami a palai i luma i tamilimiu, ba te sasala memiu a markato teka. 10Alimiu a man toa toa hoboto u lu hakape muma a nitagala a niga tere Sunahan. Na limiu go tara kap haniga niam a man nitagala teka ba te taguhu ramiu u palai. 11A katun te ka mena a nitagala te ga rarare haniga meni u ranga e ga rararei u ranga tere Sunahan. Na katun te roron hitaguhuna e ga hitaguhu mei a nitagala te lue ien tere Sunahan, ba tara mamana ka a solone Sunahan e hala sei sila naroa tere Iesu Kristo, nonei te ka nitoa mena a nikapan na nitagala tara mamana poata. U mana.

U kamits te sagoher u Kristen

12A ma tsomi i tar, alimiu go ma asingoto nami a kamits pan te butu silena te ga torohala meri limiu. Alimiu go ma poemi, “A ka halhal a omi e butuna i tarara.” E moa. 13Alimiu go sasala iam, taraha e here nei alimiu e sagoho gono memi e Kristo a kamits. Nonei te go tatei sasala koru bei iam limiu romana tara poata te butu mena men romana a nikapan i tanen. 14Alimiu go sasala iam te gi ranga homi merai limiu te kukute mena milimiu e Kristo, taraha a ka teka e poiena u Namnamei u tagala tere Sunahan e kana i tamilimiu. 15Kaba ta toa i tamilimiu e namos atung hamatiena ta katun, ne namos kopuna, ne namos torohanan herokoena a toukui tara tana katun, ne namos katoena a tana markato a omi. Te sagoho kamits sile mia limiu a man ka teka, e matsköna. 16Kaba te go kamits uam limiu te kukute mena milimiu e Kristo, ma matsingolo memien. E moa. Alimiu go haniga uam tere Sunahan te ka mena milimiu u solon “Kristen”. 17A poata te ga hatanian tsimou meri e Sunahan u katun e butu hakapa, na nonei e tsimou mam ranou u katun i tanen. Na te hatania nen romana i tarara, nonei e na kapa mena romana a nihahuna pan turu katun te hipus ner u Bulungana u Niga i tanen. 18Te mar ranga uana u Buk u Goagono,

“E ka mena a toukui pan te gi lu pouts meri u katun u matskö.

Gime te la uar romana u katun u omi te ma hapaneri e Sunahan? Tara han a omi koru!”

19Ba te kato uana, te kamits memia limiu u ngil tere Sunahan, ba limiu te kato haniga noa hasmiu ba te hasola mia tere Sunahan te habutu riu limiu. Nonei e roron kato hamanena u ranga i tanen.