Search form

1 Pita 5

U sipsip tere Sunahan

1-2Alia e ka megu u ranga tara pal kapan i tamilimiu te tara kap ner u lotu. Alia has a katun pan turu lotu i tarara. Alia u ruto hakapi te kamitsia e Kristo na lia e lu gono has megoen romana a nikapan tara poata te butu namen romana. Alia e ranga hatatagi mera golimiu, alimiu go taratara kap haniga riam u katun te hala rilimiu e Sunahan. Nori e hereri u sipsip na limiu u katunun taratarakap i taren. Alimiu go ma kato memi a toukui teka te hakui tun mera nei e Sunahan alimiu. E moa. Alimiu go ka meiam u ngilngil i peisamilimiu ba te katoe men. Alimiu go ma kato sile mien te go lu mena milimiu ta moni. E moa. Alimiu go ngil hatagala tune men. 3Ma hamal rami u katun te taratara kap rami limiu. E moa. Alimiu go kato menami a markato a niga te tatei tatatie ren. 4Ba tara poata te butu nama romana a katun a kapan turu katunun taratarakap, ba limiu te luemiu romana a praisina i Kolö te ma tatei taia nei. 5Ne kato has uana i iesana, alimiu u katun u hitots e go hala pute iam a peisamilimiu turu katun u kapan. Na limiu hoboto e go hatetenei iam a peisamilimiu ba te hihitaguhimiu. Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “E Sunahan e tokitoki rena u katun te hangiser, kaba nonei e taguhu rena u katun te hateteneier a peisaren.” 6Ba limiu te hatetenei talemiu a peisamilimiu ba te ka puta mia tara nitagala tere Sunahan, ba tara poata a matskö ba nonei te hala sei has rano romana limiu. 7Haka menami a nitatagi hoboto i tamilimiu i tanen, taraha nonei te tara kap rano limiu. 8Alimiu go hakats haniga mia i peisamiu ne go hanei haniga iam! Taraha, a pakö i tamilimiu e Satan e roron hula lana ba te sakiena ta katun te ga kato homien. E here nei a ka a hie a kapan te ngöeri a laion te ngala homina ba te sakiena ta ka ta toatoa te ga nouen. 9Ka hatagala mia turu hamana i tamilimiu ba te tuol kakap nemiu e Satan, taraha u toulamilimiu u Kristen te ka ria tara mamana han i puta e sagoho haser a toa mar kamits te sagohe milimiu. 10Alimiu e gamon sagoho lele mou a kamits, kaba i murinen e Sunahan e kato ranoi limiu u katun u tangoho i tanen ba te haka hakarapoto rano limiu ba te hatagala rano limiu. Nonei a Sunahan te roron tatagi rano limiu ba te ngö sil ranei limiu te go lu gono memi limiu e Kristo a nikapan i tanen te ka nitoana. 11E Sunahan te ka nitoa mena a nitagala pan tara mamana poata. U mana.

U rangan haniga

12E Silbenes e koloto benei lia a tsi kalanloun teka te hala mena gilia i tamilimiu. Nonei e toularara tara markato turu Kristen na lia e hamana korue gen. Tara kalanloun teka alia e hala mera gilimiu u rangan hitaguhu ba te hatei ragi limiu nonei a nihitaguhu hamana tere Sunahan teka. Na limiu go ka hakarapoto mia tara markato tara nihitaguhu teka. 13A pal Kristen te ka ria tara taun teka i Bebilon na te hopu kap hasir e Sunahan, nori e hatsomi uar i tamilimiu. Na pien i tar e Mak e hala has ranoi limiu u haniga. 14Hiahahatsomi meiam u ngilngil hamana. Na masalohana e tatei ka gono mera nolimiu hoboto u katun tere Kristo. Nonei talasi.

Alia e Pita