Search form

1 Tesalonaika 2:15

15U Jiu i atung hamatir u propet tere Sunahan i manasa, na nori i atung hamate hasi e Iesu a Tsunono. Na nori i kato homi hasi rilam ba te tsuga rario lam. Nori e kato haraharaha koruer e Sunahan na nori e omi rer u katun hoboto.