Search form

1 Tesalonaika 4:10

10Na lam e atei silem alimiu e ngil hamana ramiu u hahatoulana hoboto i tamilimiu te hamana uar tere Kristo ba te ka ria tara mamana han i Masedonia. Kaba alam e hatei noa has ramo limiu a ma tsi hahatoulana i tamulam, alimiu go hiangilngil pouts noa has iam, bu ngil teka te pan susul nou.