Search form

1 Timoti 3

U katun pan turu Kristen

1U ranga e manana te poiena, ‘A katun te ngilin katoena a toukui tara katunun pepeitokap turu lotu e ngilena a toukui a niga.’ 2A katunun pepeitokap turu lotu e ma tatei ka menei ta ka ta omi i tanen. Nonei e ga ka mei a toa puku a tahol i tanen. Na nonei e ga hakats haniga ba te hala pute iena u ngil i peisanen ba te kato hamatsköna. Nonei e ga hatasu meri u katun halhal i luma i tanen. Na nonei e ga atein hihatuts has. 3Nonei e go ma ua hatutui ne go ma hiatatung hasi ne go ma ngil koru hasi a moni a para. E moa. Nonei e tatei kato hatami rena u katun ba te haniganiga ranen. 4Nonei e tatei tara kap haniga nena a tahol na galapien i tanen ba galapien te hengo hanige ren ba te hapan hitone ren. 5Taraha, te ma antunan tara kap hanige nei a tson a tahol na galapien i tanen, ba nonei te ma antunan tara kap has nanei a pal barebana tere Sunahan. 6A katun te hamana tsimusuna e ma tatei lue nei a toukui tara katunun pepeitokap turu lotu. Nonei e namos ranga seseina i peisanen pouts ba te luena a nihahuna te lu e Satan. 7A katun te pepeito kap nena u lotu e ga mar kato u te gi haniga u u tematan. Nonei e namos kato homina ba barebana te ranga homi naren. A markato teka te hiamus mera nei e Satan u katun.

U katunun hitaguhu turu lotu

8U katunun hitaguhu turu lotu e gi kato haniga has ba te ranga hamatskör. Nori e ma tatei ua hapareri u wain ne ma tatei ngil koru haseri te gi gono beme nien a peisaren a moni. 9Nori e gi pile kap hakarapotein a mouna a ka te hamane ren ba te ma katoeri ta ka te ga hamatsingolo ren. 10A pal kapan turu lotu e gi tolaha buren. Te tolaha sabe roen, ba nori te tatei luer a toukui tara katunun hitaguhu turu lotu. 11A tohaliou i taren e gi kato haniga has ba te ma katoeri tu ranga te poiena a tana katun e kato homina. Nori e tatei hakats hanigar ba te pakoker a mamana ka te katoe ren. 12A katunun hitaguhu turu lotu e ga ka mei a toa puku a tahol i tanen, ba te tara kap haniga nena a tahol na galapien i tanen. 13U katun te kato hanige ier a toukui tara katunun hitaguhu e lue riou a solo a niga, ba te antunan ranga hongolo ner a man ka te hamane rara te pala uara ra tere Iesu Kristo.

A mouna u lotu i tarara

14-15Alia e ngilin la boroboro uagu i tamulö, kaba te go mokomoko u romana lia, alia e koloto menagi a tsi kalanloun teka i tamulö ba lö te tatei atei silem ime te mar kato uana a katun te pala uana tere Sunahan. A hun katun tere Sunahan e hatagalena u ranga u mana ba te here nei a luman lotu tara Sunahan te toatoana. 16Alia e hateie golö a mouna u lotu i tarara e pan koruna ba te kato uana teka:

E Kristo e butun katunuma.

Nu Namnamei u Goagono e harutein te matskö uen.

Nu angelo i tara hase ien.

U katun i rarareia e Kristo turu han u para, bu katun e hamana uar i tanen.

Be Sunahan e ngö pouts mena teien i Kolö.