Search form

1 Timoti 4

U tson hihatuts u gamogamo

1Hengo tala! U Namnamei u Goagono e ranga halesalana ba te poiena a palabir u katun e la ba nariou romana u lotu hamana tara kapakapana poata. Nori e ngilin hengoer romana u spirit u gamogamo ba te kukutier u hihatuts turu mate u omi. 2U hihatuts teka e la sila noa turu ranga u gamogamo turu katun u gamogamo te ma matsingolo lel meri a ka a omi. 3U katun teka e hapiu ner u katun te gi ma hitöl uaien na te gi ma nou menien a palabina kannou. Kaba e Sunahan e habutu silei a kannou te gi nou menien u katun te haniga sile ren, u katun te hamaner a ka a mana ba te atei sile ren. 4A mamana ka hoboto te kato e Sunahan e nigana, na ra gi ma agononi ta toa ta ka, te haniga sile ria ra tere Sunahan. 5Taraha, u ranga tere Sunahan nu singo e kato hanige iena a kannou i matane Sunahan.

A katunun kui a niga tere Iesu Kristo

6Te hala nemoa lö u ranga teka tara ma tsi hahatoulana, ba lö te katunun kui haniga uamou tere Iesu Kristo, ba lö te kato hatagale moi a peisamulö u rangana tara nihamana na turu hihatuts u niga te kukutie mulö. 7Kaba alö go ka halehana ban a man hahatate pinopino ni manasa te ma hanige nei e Sunahan. Alö go tsilotsilo noa hasi a peisamulö tara markato a niga tere Sunahan. 8Te hatagale mia lö a tuanreimulö, e nigana. Kaba te tsilo haniga noa u namnamei i tamulö, e niga balana, taraha a markato teka e taguhe nolö i romana na i murimuri has. 9U ranga teka te katoe gula lia e manana, ne antunana te gi hamana menien u katun hoboto. 10Ba ra te kui hatagala sil noa hasera a ka a niga teka, taraha ara e hamana silera e Sunahan te toatoana. Nonei e taguhu rena u katun hoboto ba te lu pouts rena u katun te hamana uar i tanen. 11Alö go hihatutsin a man ka teka, a man ka te gi hengo. 12Alö e mala hitots noam, kaba u katun e ma tatei sigale roi lö. E moa. Alö go haruter u katun te hamanar te mar kato uana a Kristen na te mar raranga has uanen. Nori e tatei kukutier a markato i tamulö te ngil mera milö u katun ba te hamana uam tere Sunahan ba te ka mem a markato a gogoso. 13Antunana tara poata te la uagou lia i tamulö, alö go kui hatagala sil te go rit hahengo meni lö u Buk u Goagono turu katun, ba lö te rararie men ba te hihatuts has namen. 14Alö go ma totonei a ka a niga i tamulö te halei e Sunahan alö tara poata a pal kapan turu Kristen i kato u ranga turu propet ba te halakoper a limaren i tamulö. 15Alö go kato hatagala hitoni a toukui teka i tamulö ba te hakats nitoa namen, ba barebana hoboto te tatei tarer te kato haniga mena milö a toukui ba te kato talasina. 16Alö go pepeito kapin a peisamulö na man ka te hihatuts nemu lö. Alö go kato noa has u te ranga uagu lalia ba te tuol hakarapotom, ba lö te taguhe mou a peisamulö nu katun has te hengoe rio lö.