Search form

1 Timoti 5

A markato te tatei katoe rara turu katun te hamanar

1Alö go ma ranga sisiia tara katun te tsonpan neno lö. E moa. Alö go ranga hatamiia i tanen te mar ranga mena milö e tamamulö. Na lö go kato hereri a pal hitots u toulamulö. 2Na lö go kato hereri a tohaliou u kapan u tsinamulö ba te kato here rami a tohaliou u kukubei u hahinamulö, ba te katoem a markato te gogosona. 3Alö go taguhir a tohaliou u amoba ti moa ta katun te ga taguhu ren. 4Kaba te ka mena a toa amoba a galapien i tanen tsi a ma tsi hatutubunei i tanen, nori e gi taguhe ien. E matsköna turu lotu turu Kristen te gi taguhu uas meri a galapien e tsinaren ne tamaren nu tuburen. A markato teka te haniga hasena e Sunahan. 5A tahol a amoba hamana te moa ta katun te ga tara kap nen, nonei e hamana uana tere Sunahan ba te singo uana i tanen tara lan na tara bong ba te singo silena a nihitaguhu i tanen. 6Kaba a amoba te roron rongaronge iena a peisanen turu mamanu ngil pinopino i tanen e here nei a tahol a mate, noahasina te toatoa noa nen. 7Alö go hala meni u ranga teka turu amoba. Nori e namos kato homir ba barebana te ranga homi raren. 8A katun e tatei tara kap nena a sungutunen, ne tatei tara kap haniga koru nena a tahol na galapien i tanen. Te moanen, nonei e holis nena u hihatuts turu lotu turu Kristen. Nonei e omi bala nena a katun te hahamanana. 9A amoba te ngilin hakoloto nena a solonen turu listana turu amoba te gi taguhu menien a pal barebana turu lotu i tanen, nonei e tatei kato uana teka: nonei e ga ka mei u 60 u hiningal, na nonei e ga ka mam mei a toa puku a tson i tanen. 10Nonei a amoba teka e tatei ka mena a solo a niga tara man markato man niga te kato mamen. Hena, te hatuts haniga rien a galapien i tanen ba te tara kap haniga ranen, ba solonen e tatei kana turu lista. Na te taguhu haniga rien u katun u tuku tara tana han, ba te galusena a mour u katun u Kristen ba te taguhu rena u katun te ka mer a nimate ba te torohanan katoena a mamana markato a niga, nonei e tatei hakoloto nena a solonen turu lista. 11-12Kaba alö go ma kolotoni a solor u amoba te mala hitots noar. Taraha, te gi ranga hamana uen i iasa te gi kui beme nien e Kristo peisa, nori toum e hitöl lel riou i murimuri ba te pekoe ier u ranga hamana ti kate ien tere Kristo me kato homir. 13Nori u amoba teka e karous toum has riou romana te hula la uaren tara man tana man luma. Na nori toum e ranga pinopino sil hase riou a palabir u katun ba te kato pinopino tunur ba te ranga ner a man ka te ma matskö nei i taren. 14E kato uana teka ba lia te ngilegu u amoba te mala hitotsir e gi hitöl lel iou ba te pose ier a galapien ba te tara kap ner a pala i taren, bu katun te pakö reri ra te ma tatei ranga mera rira ta toa ta ka ta omi. 15A palabir u amoba i hatalis ba hakapein e Kristo ba te kukutier e Satan. 16Te kana a amoba tara pala tara toa Kristen, ba nonei a Kristen te tatei tara kap haniga nanen. A Kristen teka e ma tatei singo uanei tara pal barebana turu lotu i tanen te gi tara kap menien. E moa. A pal barebana turu lotu e tatei tara kap las rer u amoba hamana te moa ta katun te ga taguhu ren. 17A pal tson u kapan te kui hanigar e antunan luer a hihol a niga, na nori has te kui hatagalar te rarare uaren ba te hihatutsir. 18Taraha, u Buk u Goagono e poiena, “Alö go ma kopo kapni a runguna bulumakau te pita patspatsike nen u kon. Nonei e tatei nou hasina tara poata te kui nen.” Nu Buk u Goagono e poe hasena, “A katun te kuina e antunan luena a hihol i tanen.” 19Te torohanan kot naria a Kristen a kapan, kaba te ma ka ria a elasolana tsi a elapisa katun te gi hatangana hoboto u, alö go ma hengo rien. 20Kaba te kato homi hamanana a toa katun, ba lö te ranga hapiu namen i matar u barebana, ba nori te tatei matoutur. 21Alia e hala hatagale goi lö u ranga teka i matane Sunahan na i matane Iesu Kristo na i matar u angelo u goagono. Alö go hengo hanigei u ranga teka ba te ma poemi a tana katun e ga kukutien ba tana katun te moana. Alö go mar kato meri u katun hoboto i iesana. 22Na lö go ma haseseii te go halakopo meni a limamulö tara tara toa katun ba te hopu kap namen tara toukui turu Kristen. Taraha, alö e namos heremi a helasolana i tanen te ga kato homi uen romana. Alö go ka halehana ban a markato a omi. 23Alö go ma ua lasi u ramun tun. Alö go ua hasi ta tsitabubun wain ba te taguhena a torimulö na nimate has te roron lue nolö. 24A palabir u katun e roron kato homir ba barebana te atei sil raren. Na markato i taren e haruto nena te na lu mena roien a nihahuna. Na markato a omi tara palabir u katun e ma atei sileri a barebana i romana, kaba e na atei sil motse roen i murimuri. 25Na markato a niga e atei sil haser a barebana. Kaba markato a niga te ma lakasa noa uanei i ielesala i romana e na atei sil motse riou a barebana i murimuri.