Search form

1 Timoti 6

1A katunun kukui puku te hamanana e ga hapan hanigei a katun pan i tanen. Taraha, a barebana e namos ranga homi ner e Sunahan nu hihatuts i tarara. 2Na katunun kukui puku te ka uana tara katun pan i tanen te hamanana e ma tatei omie neien te pala uanen tere Kristo. E moa. E tatei kui haniga koru beie nen, taraha a toukui i tanen e taguhena a katun te here nei e toulanen.

U hihatuts u gamogamo na ka te niga balana

Alö go hihatuts hatagalein a man ka teka. 3A katun te hihatuts halhalna turu hihatuts hamana tere Sunahan e soloseiena a peisanen. Na katun te ma hanige nei u ranga u mana tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara e ma atei sile nei ta ka. 4A katun teka e ngil koruena te go ranga sisi meni u ranga tun, na markato teka e habutsena a hiomimi ba barebana te ranga homi ner a tai, ba te hiahakhakats homir ba te hiangenangenar. 5U katun teka e ma hakats hanigari ne ma atei sil haseri a ka a mana. Nori e poier u lotu e ka silena te gi lu menien a moni. 6Alö e ngilin luem a man ka te niga balana? Bara, alö e ka hakapa memen te hapane mia lö e Sunahan ba te sasala mem a man ka te ka memu lö. 7Ara i ma la memei ta ka tara poata ti butuia ra i puta, e moa. Na ra e ma tatei la has merei ta ka tara poata te na mate rara. 8E kato uana teka ba te antunana te gi ka meni ra a kannou nu hasobu. 9U katun te ngilin goner a moni a para e la uar tara maroron hiamus. Tara maroro teka e kana u mamana u ngil u omi nu ngil u tutu te here nei e tange iena a katun ba te kato homie nen ba te antunan las has mena neien i hel. 10Taraha, te ngil koruena a katun a moni, ba markato teka te hamouna nena a mamana markato a omi. Palair u katun e ngil koruer a moni ba te hapolasa susuler a markato te hamana uar tere Sunahan ba te katoer a mamana ka te kato hatiamena a toriren.

U hihatuts te la hamatskö u tere Timoti

11O Timoti, alö a katun tere Sunahan. Alö go ka halehana ban a man ka teka. Torohana hatagala sil te go kato hamatskö u lö ba te kato haniga mia i matane Sunahan ba te hamane men. Alö go ngilir a barebana ba te hatami ramen. Kato noa hasi a man ka teka ba te ma sökanami. 12Alö go tagala sil e Sunahan ba lö te hamana haniga uam i tanen. Pile hakarapotein a nitoatoa te ka nitoana. E Sunahan e ngö sili lö a nitoatoa teka tara poata tu ranga hanigaia lö i matar u katun u para te mar hamana uamia lö i tanen. 13-14Alia e hatei nagoa lö i matane Sunahan te hala nena a nitoatoa tara mamana ka, na lia e hatei has nagoa lö i matane Iesu Kristo te ranga hanigein u ranga u mana i matane Pontias Pailat, alö go hengo hanigei u ranga tere Sunahan, ba barebana te ma tatei ranga homi naroi lö. Kato u teka antunana tara poata te butu pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 15Nonei e butu nama romana tara poata te haniga hakapein e Sunahan. E Sunahan a toa puku te pan saluhena na te hamouna nena a nisasala. Nonei a King pan turu king hoboto na Tsunono pan turu tsunono hoboto. 16E Sunahan peisa te ma tatei mate noi. Nonei e kana turu ualesala pan te ma antunan la hasukusuku uari u katun. E moa ta katun te ga tare ien i manasa, ne moa has ta toa te ga antunan tare ien. Ara gi hapane ien, nonei te tagala saluhe nitoana. U mana. 17Alö go hateir u katun te ka mer a moni pan e gi ma soloseii a peisaren. Nori e gi ma solaia tara moni tun te antunan taia boroborona. E moa. Nori gi solaia tere Sunahan te tatangana koruna ba te hala ranei ra a mamana ka te kato hasasala rena ra. 18Alö go hatei ren e gi kato haniga ba te katoer a mamana markato a niga. Nori e gi tatangana ba te halahala ner a man ka i taren. 19Te kato uaren teka ba te here nei nori e haputu beri a peisaren a man ka man niga hamana, a man kana i Kolö te taguhu ranoen i murimuri. Ba nori te antunan lue riou a nitoatoa hamana. 20O Timoti, alö go tara kapin a man ka hoboto ti halei lö. Ka halehana ban u ranga pinopino te ma hapane nei e Sunahan, na turu rangana tara raharaha turu katun te gamor ba te poier e ka mer a niatei. 21Palabir u katun e poier e ka mer a niatei, kaba nori i hatalis ba hakapein a marorona tara nihamana. E Sunahan e tatei taguhu rano limiu. Nonei talasi.

Alia e Pol