Search form

1 Timoti 6:10

10Taraha, te ngil koruena a katun a moni, ba markato teka te hamouna nena a mamana markato a omi. Palair u katun e ngil koruer a moni ba te hapolasa susuler a markato te hamana uar tere Sunahan ba te katoer a mamana ka te kato hatiamena a toriren.