Search form

2 Korin 1:8

8A ma tsi hatoulana, alam e ngilem alimiu go atei sile iam a nomi te butuia i tamulam tara provins i Eisia. A nitatagi i tamulam e kapan koru ba lam u poieto alam go mate.