Search form

2 Korin 12

A man hiharuto tere Pol na man ka te harute ien e Sunahan

1Alia e ranga sesei lel gou, noahasina te here mena neien u ranga pinopino. Alia e ngilin hatei ragi limiu a man hiharuto na man ka te harutei lia a Tsunono. 2Turu 14 u hiningal te kapa, alia i lu meni i Kolö i iasa nitoa. Alia e ma atei silegi a ka teka e butu hamana tsi alia u tara tuni a hiharuto. E Sunahan te ateina. 3Kaba lia e atei silegu alia u la sei u i Kolö turu tuanrei i tar tsi turu namnamei tun i tar. 4Na lia u hengo a man ka man kapan koru ba te ma antunan hatei nagien turu ranga tun tara katun, man ka man goagono te ma tatei haruto nari i puta. 5Sanena te go ngil u lia, alia e tatei ranga sesei negu a ka teka. Kaba lia e raman ranga sesei negu a peisar. Alia e ranga sesei las nagou a man ka te haruto nena alia e ma tagalagi. 6Sanena te go ngilin solosei meni lia a peisar, alia e ma tatei ranga hatutugi, alia sanei ranga hamanagu. Kaba alia e ma soloseie goi a peisar, taraha alia e rama negu ta katun e ga solosei korueio lia tara man ka te ma tare ien tu kato lia tsi tara man ka te ma hengoe ien tu rangein lia.

7Alia u tarei a man hiharuto pan a para tere Sunahan. Ne Sunahan e ma ngilei te go hakats sesei meni lia a peisar, ba nonei e hanigato te go sagoho meni lia a kamits i peisar. Nonei a kamits teka e here nei a katunun kui tere Satan te hakamitse nolia ba te hatu kap nena te go hakats sesei koru meni lia a peisar. 8Topisa poata alia u singo u tara Tsunono te go lu ba menien a ka teka. 9Kaba nonei e poei i tar, “A nihitaguhu i tar e antunana i tamulö, taraha a nitagala i tar e tagala koruna tara poata te ma tagala mia lö.” Ba lia te sasala gou ba te ranga sesei nagou a man ka te haruto nena alia e ma tagalagi, ba nitagala tere Kristo te tatei ka gono meno lia. 10Aa, alia e sasalagu, noahasina te ma tagala gia lia tara tana poata, tsi te ranga homi ria u katun i tar, nu katun te torohanan hakamitse rio lia, na nomi nu tori-tiama te butu has ria i tar. Te butu silena a man ka teka te pala uagu lia tere Kristo, ba lia te sasalagu. Taraha, poata te haruto nena a man ka teka alia e ma tagalagi, nori e haruto has ner e Kristo e tagalana.

E Pol e hakats koru rena a tei Korin

11Alia e ranga here gulei a katun a tutu. Kaba alia e kato sil talase gien te go haniga mena milimiu alia. Alia toum a katun papala, kaba alia e ma tetenei gia nonei tara pal tson te ngö gamogamo rari a peisaren u aposol. 12Alia u kukuiomotoia i gusumilimiu, ne Sunahan e harutein alia a aposol i tanen te kato menien u mamana u mar mirakul. 13Gaha tsiponi te poe memi limiu alia u niger a palabir u hun katun tere Kristo me ma niga ragi limiu? Alimiu e hakats silemiu tu ma singo menai lia ta monin hitaguhu? Ga lia go mala singo hasia i tamilimiu, tsime? Haromana koru.

14A ma tsi hahatoulana, nonei a hatopisana poata teka te katsin la uagu lia i tamilimiu. Na lia e ma rangata ragoi limiu te go hala mena milimiu alia ta ka ta para. Alia e ma ngilegi a man ka i tamilimiu. E moa. Alia e ngilegu a peisamilimiu hoboto gi ka u tara Tsunono. Alimiu e heremi a galapien i tar. Nu galapien e ma hanoueri e tsinaren ne tamaren. E moa. E tsinaren ne tamaren te hanou rer a galapien. 15Na lia e sasalagu te hala mena gilia u moni hoboto i tar, na peisar has, ba te taguhu rano limiu. Alia e ngil koru rago limiu! Gaha tsiponi te ngil hatsitabubu memi limiu alia?

16Alimiu u hatangana hakapa iam tu ma gul meni lia ta moni i tamilimiu. Kaba palabi i tamilimiu e poier alia u angoso raio limiu ba te gamo rago limiu. 17Ga lia u angoso merai limiu u katunun tatala tu hala mera lei lia i tamilimiu? E moa koru! 18Alia u tahul e Taitus te ga la uen i tamilimiu, na lia u hala gono has meien a tana hahatoulana. Ge Taitus e angoso raio limiu? E moa. U toa puku u namnamei te hakuie nen na te hakuie nolia. Alam e ka mem a toa markato.

19Alimiu toum e poiemiu alam e haruto namula te matskö uamu lam i matamilimiu? Ge moa. Alam e ranga mia i matane Sunahan u ranga te hala rilam e Kristo, na lam e torohanan taguhu ramo limiu, a ma tsi hahatoulana. 20Kaba alia e tatagi megu te hakats mena gilia te na butu goa lia i tamilimiu ba te na tara sabie gou alimiu e halhal moa tara mar katun te ngile gulia. Na limiu e na tara sabe toum hase moa lia te halhal uagu lia tara mar katun te ngile milimiu. Alia toum e na sabie gou te go ngena uam limiu ba te hiao-omimiu ba te raharahamiu ba te hakats peisa namiu a peisamiu. Alimiu toum e ranga homi sile mou a palabi ba te tuts silemiu a palabi, ba te ranga sesei namiu a peisamiu ba te tutu hasmiu. 21Alia e tatagi megu te go la lel u lia i tamilimiu, be Sunahan toum te hamatsingolo menoi lia a markato i tamilimiu. Alia toum e tabe sile gou a para a katun ti tsikolo na ti haloku na ti kato a man palabina man markato a man omi i manasa ba te ma pokeri a man ka man omi teka.