Search form

2 Korin 13

U kapakapanu ranga nu rangan haniga

1Nonei a hatopisana poata teka te na tara ragoa lia limiu. U Buk u Goagono e poiena, “Te hatangana hoboto meri a elasolana tsi a elapisa katun ti tarei te kato homi u a tai, ba nonei te na hahune riou.” 2Alia e ka megu u ranga i tamilimiu, alimiu tu kato homi iam i manasa, ne la has uana i tamilimiu hoboto. Alia u hatei nien i tamilimiu tara poata tu la hahuol u lia i tamilimiu. Alia e ka halehana talagu kaba lia e kato lelegu u ranga teka: tara poata te la lel uagou lia i tamilimiu, ba lia te hahuna koru ragou u katun te kato homir ba te ma tatagi ragien. 3Alimiu e ngilin atei silemiu te haranga hamana mena noi lia e Kristo? Bara. Alia e na haruto ragoi limiu e Kristo e ma pata ba ranei limiu. E moa. Nonei e na haruto nanou a nitagala i tanen i gusumilimiu. 4E manana, poata ti tapala nia e Kristo tara koruse e harutein te ma tagala uaien, kaba nonei e takei hakapa pouts na nitoatoa i tanen e haruto tala nena a nitagala tere Sunahan. Na lam e roron pata here hase mien, kaba poata te na ka moa lam i tamilimiu, alam e ka memou a nitagala tere Sunahan te mar kato uana a katun te ka gono mena e Sunahan.

5Alimiu go torohana poutse iam a peisamilimiu te go hamana hatagala uam limiu tsi e moa. Te ma sabie moi limiu e Iesu Kristo e kana i tamilimiu, alimiu e rus moa tara nitorohana teka. 6-7Alimiu go atei sile iam alam u ma rusia tara nitorohana, noahasina te poie ria a palabi i tamilimiu alam u rus hakapa. Alam e ma singo silemi tere Sunahan te go haruto meni alam e niga balam. E moa. Alam e singo silem alimiu go kato haniga iam ba te ma kato homimi. 8Alam e ma tatei kato homiemi u ranga u mana tere Sunahan. E moa. Alam e tatei taguhu lase men. 9Te atei sile mua lam alimiu e hamana hatagalamiu, ba lam te sasalam, noahasina te ma tagala uami lam. Alam e singo hatagala koru silem te go niga koru uam limiu. 10Nonei a ka te koloto sile gulia ba te mar ranga uagu teka te ka halehana ba ragia lia limiu. Alia e ngilegu a ka teka: a poata te na butu goa lia i tamilimiu, alia go ma ranga hatagala korui i tamilimiu ba te haruto negu a nitagala te halei lia a Tsunono. Nonei e ma hala silei lia a nitagala i tanen te go hahuna meri lia limiu. E moa. Nonei e hala sile ien te go taguhu meri lia limiu.

11Ma tsi hahatoulana, alia e hakapa talegu u raranga i tar. Alimiu go torohana hatagala koru uam te go matskö koru uam limiu. Hengo tale iam u ranga i tar. Na limiu go hiahahatangana iam ba te ka haniga hobotomiu. Alimiu go mar kato uam teka be Sunahan te ka gono mera nou limiu, taraha nonei a mouna a markato te hiangilngil uar na te hiakaka haniga uar.

12Alimiu go hiahahatsomi haniga iam. U katun hoboto tere Sunahan e hala rari limiu u haniga i taren.

13-14A Tsunono e Iesu Kristo e tatei taguhu rano limiu, ne Sunahan e tatei tatagi has rano limiu, nu Namnamei u Goagono e tatei ka haniga has mera nolimiu hoboto.

Nonei talasi.

Alia e Pol