Search form

2 Korin 2

1Na lia u poei turu hakats peisa i tar, alia e ma tatei la lel uagoi i tamilimiu ba te kato hatatagi rago limiu. 2Sanena alia tu kato hatatagi rio limiu, be si te tatei kato hasasale nolia? E moa tala. Taraha, alimiu sanei u tatagi koru iam. 3Alia u mar hakats u teka me koloto uagu i tamilimiu, taraha alia u raman te go kato hatatagi mena milimiu alia. Alia u ngil alimiu go kato hasasale molia. Alimiu e atei hoboto silemiu alia e ma tatei sasalagi te go ma sasala has uami limiu. 4A torir e tatagi koru mei tu koloto mam uala lia i tamilimiu, na lia u tabe koru. Alia u ma koloto silei te go kato hatatagi merai limiu. E moa. Alia u ngil alimiu go atei sile iam alia e ngil koru rago limiu.

E Pol e lu ban a markato a omi tara toa katun

5Nonei a katun te kato homi e ma kato hakamits koruei lia. E moa. Alia e ma ngilin ranga hatagalagi, kaba alimiu ti hakamits riou, tsi a palai i tamilimiu. 6A nihahuna tu hala hakape milimiu a katun teka e antunana. 7Na limiu e tatei solopalemiu a markato a omi i tanen ba te tara poutse men ba te hatamie men. A nitatagi pan koru e namos kato homi nitoa nanen. 8Na lia e rangata hatatagi koru rago limiu, alimiu go harute mien te ngil pouts mena mien limiu. 9Nonei a ka teka tu koloto sil mena lei lia i tamilimiu i manasa. Alia u ngilin torohana ramo limiu te go hengo mena milimiu alia tara mamana ka, tsi e moa. 10Poata te solopale mia limiu a markato a omi tara toa katun, alia has e tatei solopale gen, te go ngil menien alia go solopala hasi a markato a omi i tanen. Na poata te go mar kato u lia teka, alia e katoe gen i matane Kristo ba te taguhu rano limiu. 11Na lia e kato megien te go ma tatei tagala saluhe meri ra e Satan. Taraha, ara e atei silera te mar gamo mera neien u katun.

E Pol e kaia i Troas

12Poata tu tukuia lia tara taun i Troas te go rarare meni u Bulungana u Niga tere Kristo, ba lia u sabieto te kalata meni a Tsunono a maroro i tar nonei tara han te go kui meni lia a toukui i tanen. 13Kaba lia u ka mei u hakats u kapan koru, taraha alia u ma antunan sabeni e toularara e Taitus. Ba lia u la ba reto u katun i Troas me la uagu i Masedonia.

E Kristo e hantuna sil ranei ra te gi tagala saluhe u ra

14Ara gi haniga u tere Sunahan. Nonei te roron mamam here ranei lam u soldia ti tagala saluheia tara hiatatung, taraha alam a pala tere Kristo. E Sunahan e taguhu rano lam ba lam te sata nem u Bulungana u Niga tere Kristo turu katun hoboto, ba te here nei a soka a niga te satena a mamana makum. 15E here nei alam u insens te hats mena nei e Kristo tere Sunahan, bu soka te la uana turu katun te ka ria tara maroro te lu pouts menari tere Sunahan, ne la has uana turu katun te ka ria tara maroro te tia ria. 16Tara barebana te ka ria tara maroron tia, alam e heremi a soka a omi te hikato hamatena. Na turu katun te ka ria tara maroron lu pouts, alam e heremi a soka a niga te hala nena a nitoatoa. E kato uana teka ba toukui i tamulam te pan koruna. 17Alam e ma here rami a palair u katun te kato here nari u ranga tere Sunahan a ka te hahol laner. E moa. Alam e ranga hamana mia i matane Sunahan, taraha nonei te hala rio lam na lam has a pala tere Kristo.