Search form

2 Korin 5

1Alam e atei silem, a poata te tarurana romana a luma teka te ka mia lam, be Sunahan te hala ranei romana lam a luma a tsimus i Kolö. Alia e haharoei negu u tuanrei. Poata te matena romana u tuanrei teka, be Sunahan te hala ranei romana lam u tuanrei u tsimus te katoen ba te ka nitoana romana i Kolö. 2Poata te ka mia lam i puta, alam e ka mem u tori-tiama ba te ngil koruem te go lu meni lam u tuanreina i Kolö. 3Sanena te go ma takei pouts uai romana lam tara tou mate, bu namnamei i tamulam te here noi e belosona. Kaba alam e lu hamane mou romana u tuanrei u tsimus. 4Poata te ka noa mia lam turu tuanreina i puta, alam e ka mem u tori-tiama. Alam e ma ngilin mate ba talasi nami u tuanreina i puta. E moa. Alam e ngilin luem u tuanreina i Kolö. Ba ka te matena te hapalis uana tara ka te toatoana. 5E Sunahan te kato hamatskö sil beri lam te go mar hapalis u lam teka. Na nonei te hala rilam u Namnamei i tanen te ga kato hatagali u ranga hamana te hala rien lam.

6E kato uana teka ba lam te ongolo korum. Alam e atei silem, a poata te here noa neia u tuanrei teka a han i tamulam i puta, ba lam te ma ka noa mia tara han tara Tsunono. 7Alam e ma kato silemi a ka te tara tune mulam. E moa. Alam e kato memi a toukui i tamulam te hamana uamu lam tere Sunahan. 8Aa, alam e ongolom ba te poiem alam e ngilin ka ba nem u tuanrei i tamulam ba te na ka gono mem a Tsunono tara han i tanen. 9Kaba noahasina te go ka u lam tara han i puta teka tsi tara han i iasa, alam e torohana hatagala sil noa hasem te go kato hasasala meni a Tsunono. 10Taraha, ara hoboto e butu roa romana i matane Kristo a Tsonun Tsimtsimou i tarara. Nonei e hopu kap nena romana a ka te matsköna te gi lu meni romana ra a man toa, popona tara man ka man niga na man ka man omi ti kati ra poata ti ka noaia ra turu tuanrei i tarara i puta.

E Kristo e nolo pouts beraio ra tere Sunahan

11Nonei te matout bemi lam a Tsunono ba te torohanan habirits merami u katun i tanen. E Sunahan e hamana rano lam, na lam e ngilem alimiu has go hamana ramo lam. 12Alam e ma torohanan soloseiemi a peisamulam i matamilimiu. E moa. Alam e haruto talasi rami limiu a ka te tatei haniga sila ramia limiu alam. Ba limiu te toan palis hanigemiu u ranga turu barebana te sasala talasi mer a solona katun ba te ma hakats sileri ime te mar tori hamana uanen. 13Te go here meni lam a katun a popoloana i matar a palabir u katun, alam e mar kato uam teka ba te soloseiem e Sunahan. Na te go hakats haniga u lam, alam e taguhu ramo limiu. 14E Kristo e ngil koru rano ra, na ka teka te hakui rano lam. Taraha, alam e atei sil talem a toa katun te mate silir a barebana hoboto. Na ka teka e poiena a barebana hoboto e hereri i mate hakapa. 15Nonei e mate silir u katun hoboto, bu barebana hoboto te toatoar e gi hanoan toatoa sil a peisaren peisa ba te hatanian toatoa siler e Kristo, nonei te mate sil ren me takei pouts sil has ranen.

16Alam e ma hakats lel uami tara tana katun te mar hakats uar u katunur i puta. E moa. I manasa alam u mar hakats u teka tere Kristo, kaba i romana e moa. 17A katun te ka uana tere Kristo, nonei a katun a tsimus. A markatona i manasa e kapa, na markato a tsimus e butuna. 18E Sunahan te kato a mamana ka teka. Ara u pakö tere Sunahan i manasa, kaba e Sunahan e nolo pouts sila meri ra i tanen tere Kristo. Na nonei e hala uas rai lam a toukui te go nolo pouts has meri lam a palabir u katun i tanen. 19U raranga i tamulam e kato uana teka: e Sunahan e nolo pouts sila meri u katun i puta i tanen tere Kristo. E Sunahan e ma kot merien a man markato a man omi i taren. E moa. Ba nonei e hala ranei lam u raranga te mar nolo pouts merien u katun i tanen.

20Na lam u katunun raranga tere Kristo. E Sunahan e hala mena nei u ranga i tanen i tamilimiu ba te sila hasina i tamulam. Na lam e ranga hatatagi koru mera molimiu tara solone Kristo, alimiu go haniga iam be Sunahan te nolo pouts mera nei limiu i tanen. 21E Kristo e moa ta markato ta omi, kaba e Sunahan te hasoate ien u markato u omi i tarara. Nonei e kato mei a ka teka te ga tatei kato hamatskö meni e Sunahan ara i matanen, te gi hamana u ra i tanen.