Search form

2 Korin 6

1Alam e roron kui gono mem e Sunahan, na lam e ranga hatatagi mera molimiu, alimiu go ma hapolasemi e Sunahan te tatagi koru rio limiu. 2Hengoe iam a ka te ranga nanen:

“Tara poata tu tatagi ria lia u katun, alia u hahengo u i tamilimiu.

Turu lanin hilu pouts, alia u taguhu raio limiu.”

Hengo iam! Nonei a poata a niga teka te go haniga mia limiu be Sunahan te tatagi rano limiu. Nonei u lan teka te tatei lu pouts mera noi e Sunahan alimiu.

3Alam e rama nem ta toa ta katun te ga poei a toukui i tamulam e omina. Na lam e hanei silem te go ma kato homi meni u hakats turu katun. 4Aa, tara mamana ka te katoe mulam, alam e haruto nem alam u katunun kui tere Sunahan. U nomi nu toukui pan u para e roron butuna i tamulam na lam e roron makmakum ba has nem a man ka te ngile mulam, kaba alam e hamana haniga noa hasim. 5Nori i singata rio lam, na i karabus rio lam, na i hiagetageta me torohanan kato homi rario lam. Alam u kui hatagala koru me kalata halanim me mate has mem a bes. 6Alam e kato hanigam ne atei silem a ka a mana ne tuatamim ne niga mia turu katun. Na man markato teka e haruto nena alam u katunun kui tere Sunahan. U Namnamei u Goagono te hakui rano lam ba lam te ngil hamana has rem u katun. 7Alam e ranga hamanam na lam e ka mem a nitagala tere Sunahan. A markato a matskö e here nei u kilatan hiatatung na kan hatongo ba lam te hiatatung gono mera mien a markato a omi. 8A palair u katun e hapan rario lam ba te solosei rario lam. Ba palai te sigala rario lam ba te ranga homi rario lam. U katun e poier alam u gamogamo, kaba u ranga i tamulam e mana nitoana. 9A barebana e atei sil rario lam, kaba nori e kato here tsipon rari lam u katun papala. Alam e heremi u katun te katsin mater kaba lam e toatoa noa hasim. Alam e sagohem a kamits pan kaba lam e ma matemi. 10A barebana e kato here rari lam u katun te tatagir, kaba lam e sasala noa hasim. Alam u katun tu moa ta moni, kaba lam e hala noa has nem a man ka man niga tere Sunahan turu katun u para. Alam u moa koru ta ka ni puta, kaba lam e ka noa has mem a mamana ka a niga tere Sunahan.

11A ma tsomir i Korin, alam e ranga hamatskö koru uam i tamilimiu, alam e hatei baba nem a man ka i torimulam. 12Alam e ma peits nami te ngil koru mera milam alimiu. E moa. Alimiu te peits namiu te go ngil koru mera milam. 13Alia e ranga here mera gilimiu a galapien i tar. Alimiu go ngil uas ramo lam te mar ngil mera milam alimiu.

Ara gi ka halhal ban a ka a omi

14Alimiu go ma ka gono merami u katun te hahamanar ba te taguhu ramen tara markato i taren. E moa. Ime te gi mar kui hoboto halona u a markato a niga na markato a omi? E moa. U ualesala nu kuhil e ma tatei ka hobotori. 15E Kristo ne Satan e tatei hiahahatanganar? E moa koru. A katun te hamanana na katun te hahamanana nori e ma tatei ka has meri u toa u hakats. 16E moa koru te gi tatei ka haniga hoboto u a luma tere Sunahan nu keisa. Taraha, ara e here rei a Luma tere Sunahan te toatoana. Te ranga peisa noa has u e Sunahan,

“Alia e na ka goa i toriren ba te hula la goa i gusuren.

Alia e Sunahan uagou i taren ba nori te katun uariou i tar.”

17E kato uana teka ba Tsunono te poe hasena,

“Alimiu go la ba ramen ba te ka halhal ba ramen.

Alimiu go rama koru niam a ka a korkoriana, ba lia te toan lu rago limiu.

18Alimiu e hatamana mia romana i tar, ba limiu te galapien tson uamou i tar na te galapien tohaliou uamou i tar.

Te mar ranga uana a Tsunono te tagala sokuna.”