Search form

2 Korin 8

A markato te hala menari a monin hitaguhu

1A ma tsi hahatoulana, alam e hatei rami limiu te mar kalala meri e Sunahan a man hun katun tere Kristo i Masedonia. 2Nori e roron sagoher u kamits u para nu tori-tiama. Kaba nori e sasala noa hasir, na nori i tatanganein ti hala menien a monin hitaguhu, noahasina ti moa menien ta ka. 3Alia e hatei ragi limiu nori i hala hapara hapopo naien te gi antuna uen, ba te hala has ner a monin kannou i taren turu ngil peisa i taren. 4Nori i roron rangata hatatagiia i tamulam te go haniga u lam ba nori te taguhu rer u katun tere Sunahan i Judia. 5I manasa alam u hakats u teka: “Nori e hala nariou a hapalana moni i taren.” Kaba a markato i taren e niga balana. Nori i halan a peisaren tara Tsunono. Na nori i hala hasin a peisaren i tamulam, turu ngil tere Sunahan. 6Na lam u rangata hatagalei e Taitus te go kato noa menien a toukui teka te hatanie ien, na te go kato menien a maroro i tamilimiu ba limiu te taguhu has mia tara toukui teka te hala naria a monin hitaguhu. 7Alimiu e kato haniga mia tara mamana ka, e kato uana: te hamana uami limiu, na turu ranga i tamilimiu na turu niatei. Na limiu e roron ngil koru hasemiu te go taguhu menami e Sunahan, na limiu e ngil koru has ramo lam. Na lam e ngilem alimiu go mar kato haniga has uam teka tara toukui te hala naria a monin hitaguhu.

8Alia e ma hakegi ta lo. E moa. Alia e hatei rago limiu a palabir u Kristen e ngilin hitaguhu korur, ba lia te kato silegu alimiu has e tatei haruto namiu te go ngil hamana koru has mera milimiu u katun tere Sunahan ba te hala namiu a monin hitaguhu. 9Alimiu e atei silemiu te mar tatagi koru meri limiu a Tsunono e Iesu Kristo. Nonei e ka mei a mamana ka a niga, kaba nonei e butu herei a katun te moa ta ka ba te taguhu rano limiu. Nonei e la ban a mamana ka a niga i Kolö me kato silena alimiu go ka meiam a mamana ka a niga ni Kolö.

10Alia e mar hakats uagu teka: alimiu go gono hakape iam a monin hitaguhu tu tanian gone iam limiu turu hiningal te kapa. Alimiu u katun tutun tu ngilin kato neiam a ka teka, na limiu tutun has tu hatanie men. 11Ba limiu te kato noa has uamiu teka ba te gono hakapemiu nonei a monin hitaguhu. Alimiu go ngil korue iam te go hakapa mena mien limiu tu mar ngilin hatania koru has mena mien limiu. Alimiu go hala las neiam a saha ka te ka memi limiu. 12Te ngilin hala hamana mia limiu, be Sunahan te hanige nou a ka te hala namou limiu popona tara ka te ka memi limiu. Nonei e ma ngile nei te go hala mena milimiu a moni te ma ka memi limiu.

13-14Alia e ma poiegi alimiu go katoe iam a toukui pan ba palabi te roro pinopinor. E moa. Kaba alimiu e ka memiu a man ka man para i romana, ne niga hasina te go taguhu mera milimiu nori a palabi te makmakum ba ner a man ka i taren. Na i murimuri, te go makmakum moa limiu na te gi ka meien romana a ka a para, ba nori te tatei taguhu uas rario limiu. Ba limiu hoboto te hihihantuna pouts namiu romana a man toa. 15Nu Buk u Goagono e poe hasena,

“A katun te goni a kannou a para e moa ta nouba i tanen. Na katun te lu a tsitabubu e ma makmakum hasi.”

16Alam e haniga uam tere Sunahan te hala mena neien u ngil tere Taitus ba nonei te ngilin taguhu koru rano limiu te mar ngilin taguhu has mera milam limiu. 17Nonei e hengo hanigei u ranga i tamulam. Na nonei e ngilin la noa has uana i tamilimiu turu ngil peisa i tanen, taraha nonei e ngilin taguhu koru rano limiu. 18Na lam e hala gono has menami e Taitus i tamilimiu a hahatoulana i tarara te hapan siler a hun katun hoboto tere Kristo te rarare haniga mena neien u Bulungana u Niga. 19Na tana ka lel, u hun katun tere Kristo i hopu kapin a tson teka te go la gono merien lam tara poata te lu mena milam a moni teka i Jerusalem. A kan hahalapuku teka e soloseie nou romana a Tsunono ba te haruto nanou ara e ngilin hiatagtaguhura.

20Nonei a moni pan teka, ba lam te tara kap haniga namen, ba te moana ta toa te ga ranga homiia i tamulam. 21Alam e torohanan kato hamatskö mia i matana Tsunono ni matar u katun has.

22Na lam e hala gono has mera mien a tana hahatoulana i tamulam. Alam u torohana haparaia i tanen, na lam e atei silem nonei e ngilin hitaguhu koruna tara mamana ka. Na nonei e ngilin hitaguhu koru hasina tara toukui teka, taraha nonei e hamana koru rano limiu. 23E Taitus nonei a tson te kui gono meno lia ba te taguhu rano limiu. Na palabir u hahatoulana te la gono meroen nori u katunun tatala tara man hun katun tere Kristo, ba nori e soloseier e Kristo. 24Alimiu go haruto neiam te ngil mera mien limiu ba te hengoemiu u singo i tamulam. Ba man hun katun hoboto tere Kristo te atei sile riou alam u ma tapusun ranga sesei rai limiu.