Search form

2 Korin 8:23

23E Taitus nonei a tson te kui gono meno lia ba te taguhu rano limiu. Na palabir u hahatoulana te la gono meroen nori u katunun tatala tara man hun katun tere Kristo, ba nori e soloseier e Kristo.