Search form

2 Korin 9

U Kristen e hihitaguhir

1Alia e ma tagala koru silegi te go koloto u i tamilimiu ba te hala namiu a monin hitaguhu turu katun tere Sunahan. 2Taraha, alia e atei silegu, alimiu e ngilin taguhu ramen. Poata tu ranga meria lia a tei Masedonia, alia u ranga sei raio limiu me poiegu, “A ma tsi hahatoulana tere Kristo tara provins i Gris i ngilin hala noa hasin a monin hitaguhu turu hiningal te kapa.” Nu ngil u tagala i tamilimiu e habutu hasi u ngil i taren te kato has uana i iesana. 3Na lia e hala sil meragi a ma tsi hahatoulana teka i tamilimiu te go ma rus uai u ranga i tamulam te solosei rio limiu. Na nori e tatei na tara sabier alimiu e ngilin hitaguhumiu, tu mar ranga has u lia. 4Taraha, a tei Masedonia te la gono meriou lia e namos tara sabier alimiu e ma onoto noemi a moni. Alam go ma matsingoloi, na limiu has, taraha alam e hamana ramo limiu. 5E kato uana teka ba te nigana tu ranga merai lia a ma tsi hahatoulana teka te gi mam uen i tar ba te la uar i tamilimiu, ba nori te na hamatsköe ier a moni tu ranga hamana neiam limiu i mam te go na butuia lia i tamilimiu. Na poata te na butu goa lia, ba nonei a kan hahalapuku te tatei onoto hakapa nou. Ba nonei te haruto nanou alimiu e hala nemiu a monin hitaguhu turu ngil peisa i tamilimiu, ba te ma hala las memien te singo hatagala uar u katun i tamilimiu.

6Alimiu e atei silemiu a katun te leba hatopisana e lu hase nou romana a tsi kannou a tsi topisa. Na katun te leba haparana e lu hase nou romana a kannou a para. 7Te kato has uana i iesana te hala menari a monin hitaguhu. Alimiu a man toa toa e tatei hala hapopo mia tu mar hakats mam uam limiu. A katun e namos soalan hala nena a moni, ne namos hala tun has mena te singo hatagala uar u katun. E moa. Alimiu go hala neiam a monin hitaguhu te ngil uami limiu ba te sasala memen. E Sunahan e ngil koru rena u mar katun teka. 8Ne Sunahan e antunan hala ranei limiu a mamana ka a niga, ba limiu te ma makmakum ba namoi ta ka. Aa. Alimiu e antunan hala hapara lel namou tara mamana toukui a niga. 9U Buk u Goagono e poiena,

“A katun a tatangana e tatanganana turu katun ti moa ta ka.

Na barebana e mamala solopaleri a markato a niga i tanen.”

10E Sunahan e hala nena a ngalin kannou te lebe ier, ne hala has nena a kannou te noue ier. Na nonei e hala hapara nanou a man ka i tamilimiu ba te kato talasina, ba limiu te antunan hala hapara has mia turu katun ba te kato talasina. Ba nonei te kato hasasala koru ranou limiu te tatangana uami limiu. 11Aa, e Sunahan e hantuna ranou limiu ba limiu te tatangana nitoamiu, ba barebana te haniga uariou tere Sunahan te hala mena milimiu alam a monin hitaguhu te go hala merien lam. 12A toukui a niga teka te katoe milimiu e taguhu rena u katun tere Sunahan, bu katun u para te hengo naroen romana ba te haniga koru uariou tere Sunahan. 13Aa, nori e haniga uariou tere Sunahan, taraha alimiu e tatangana mia i taren na tara palabi has. Na nori e solosei has meroi e Sunahan a markato teka e haruto nanou alimiu e kukute hanigemiu u Bulungana tere Kristo te hamane milimiu. 14Ba nori te ngil koru rariou limiu ba te singo sil rariou limiu, taraha e Sunahan e haruto sila nena a nihitaguhu i tanen i tamilimiu. 15Na ra gi haniga u tere Sunahan te hala mera meien ra nonei a ka a niga soku te niga bala nena a mamana ka, nonei a Pien i tanen.