Search form

2 Pita 2

U tson hihatuts u gamogamo

1Kaba u propet u gamogamo i butu hasia i gusur a barebana, ne kato has uana romana i iesana, u tson hihatuts u gamogamo e butu ria romana i gusumilimiu. Nori e la hamous merima romana u hihatuts gamogamo te tatei kato homi koruena u hakats turu katun. Na nori e holis has ner romana a Tsunono te sakahis pouts ren, ba nori te tia hakapa boroboro mer romana u markato u omi pouts i taren. 2Na katun a para e kukute tsiponer romana a markato a hamatsingolo tua i taren, na pala te hahamanar e tarer romana a barebana te kukutier romana u tson hihatuts u gamogamo teka ba te ranga homi ner romana a maroro turu mana. 3Tara markato te gonogono beme nari a peisaren a man ka, nori e hatei rari romana limiu a man hahatatei pinopino ba te luer a moni. E Sunahan e solon hopu kapin a nihahuna i taren, na nori te taia hamana riou romana. 4E Sunahan e ma tatagiri u katun u omi i manasa, na nonei e ma tatei tatagi has ranei romana u tson hihatuts u gamogamo teka. Nonei e ma tatagiri u angelo ti kato homi. E moa. Nonei e lapo ba rien i hel me haka ranen turu kiou u kuhil koru i puta e popona te butuna romana u lanin hahuna. 5Ne Sunahan e ma tatagi hasri u katun u omi i manasa koru, kaba nonei e habuti u uolo pan me kato hamate rena u katun ti kato homi. Nonei e haka haniga lasi e Noa, a katun te roron rararei a markato a matskö, na tana elahit puku a katun. 6E Sunahan e hopu kapin u taun i Sodom ni Gomora te gi taia u ba te hakulupu hakapa ranen. Na ka teka e haruto nena te hahuna has mera noien romana u katun te kato homir. 7-8Kaba a toa katun a niga e kaia i Sodom a solonen e Lot. Turu mamanu lan nonei e hengo u ranga u omi na e tara u markato u omi te kato hatiama koru a torinen te matskö. Ne Sunahan e haka hanige ien tara poata te kato homien nonei a taun. 9E kato uana teka, be Sunahan te tatei haka haniga ba ranei u katun u niga a tou hiamus ne tatei haka rena u katun u omi tara nihahuna e popona te butuna romana u Kot Pan i tanen. 10Na nonei e tatei hahuna koru rena u katun te roron kukutier u ngil u omi i peisaren ba te hipus ner a nitsunono tere Sunahan. U tson hihatuts teka e ongolor ba te hipusur, na nori e ma matoutun ranga homi rari a pal kapan i Kolö. 11U angelo e ka mer a nitagala te pan bala nena a nitagala turu tson hihatuts u gamogamo teka, kaba nori has e ma tatei ranga homi rari a pal kapan teka i Kolö i matana Tsunono. 12-13Kaba u tson hihatuts teka e kukute laser u ngil i tuanreiren, te kato has uar u poum u hie nu kori na man ka i latu ti tuhana mei a niatei peisa te gi kukute tun merien u tsinaren. Nori i tuhana sil te gi pile kap meri ba te atung hamate rer. Nori u tson hihatuts u gamogamo teka e raranga homi ner a man ka te ma atei sile rien, na nori e na kato hataia has rariou. Nori e alater romana ti kato homi merien a palair u katun. Nori e ngil koruer te gi kukute menien u ngil u omi i peisaren i gusuna u lan noa has. Nori e nounou gono mera rio limiu tara kannou ba te kato homi here rari limiu a ka a korkoriana te kato homiena u hasobu. Nori e roron sasala mer a markato a gamogamo i taren. 14Nori e ngilin ruto talas uar turu tohaliou u omi. Nori e ma tatei hakaperi u ngil i taren te ngilngil mena rien a markato a omi. Nori e amus rer u katun te hula hakatsir. A toriren e solon tsitsiloin a markato te gonogono beme nari a peisaren a man ka, ne Sunahan e haka hakapi u rangan korupakö i taren. 15-16Nori i hagelo ban a maroro a matskö me hatutuer a maroro halhal i taren. Nori e kukutier a maroro te sil e Belam a propet a pien tere Beor i manasa. E Belam e ngil koru a hiholina te go kato menien a markato a omi, kaba e Sunahan e ranga hapiu nen. A dongki i tanen e kato u ranga tara katun ba te hatu kap nena te go ma tatei kato meni e Belam a markato a tutu a omi te katsin katoen. 17U katun teka e hereri u kioun ramun ti rakaraka hakapa, ne here haseri u koasi te hula bahu rena a lomolomo. Nori e la hamatskö uar romana tara makum a kuhil koru ti kato hahaloso rien. 18Nori e ranga sesei ner u ranga u tutu ba te amuseri u katun u ngil u omi i peisaren, u katun ti hagou bus ban a barebana te roron kato homir. 19U tson hihatuts teka e roron hahatei ria turu katun e moa ta ka te ga tatei kits kap ren, kaba nori pouts e takits kap gono merari u markato u omi i taren. Taraha, a katun e takits silena a saha ka te roron karase nen. 20U katun te atei siler e Iesu Kristo a Tsunono i tarara te lu pouts rano ra e ka haniga ba ner u markato u omi i puta. Kaba te ga las pouts merien a markato a omi ba te pan pouts noa i taren, ba nikakana i murimuri turu katun teka te omi bala tala nanou a nikaka tutun i taren. 21Sanena te gi ma atei sil mam menien a maroro a matskö, sanei e niga bala. Ge omina te gamon atei sil mena rien a maroro a matskö ba te toan tori hasoala ner u ranga u goagono ti hala rien. 22A markato teka e haruto nena te mana uana u rangan haharoei turu Buk u Goagono te poiena, “A muki e nou poutsena u nilua i tanen,” nu tai has te poiena, “A poum te polo hagogosena a langits e na hula tegele poutsuna tara mömoa.” Ne kato has uana i iesana turu katun te habirits pouts uar turu markato u omi i taren.