Search form

2 Pita 2:1

U tson hihatuts u gamogamo

1Kaba u propet u gamogamo i butu hasia i gusur a barebana, ne kato has uana romana i iesana, u tson hihatuts u gamogamo e butu ria romana i gusumilimiu. Nori e la hamous merima romana u hihatuts gamogamo te tatei kato homi koruena u hakats turu katun. Na nori e holis has ner romana a Tsunono te sakahis pouts ren, ba nori te tia hakapa boroboro mer romana u markato u omi pouts i taren.