Search form

2 Pita 2:17

17U katun teka e hereri u kioun ramun ti rakaraka hakapa, ne here haseri u koasi te hula bahu rena a lomolomo. Nori e la hamatskö uar romana tara makum a kuhil koru ti kato hahaloso rien.