Search form

2 Pita 2:20

20U katun te atei siler e Iesu Kristo a Tsunono i tarara te lu pouts rano ra e ka haniga ba ner u markato u omi i puta. Kaba te ga las pouts merien a markato a omi ba te pan pouts noa i taren, ba nikakana i murimuri turu katun teka te omi bala tala nanou a nikaka tutun i taren.