Search form

2 Tesalonaika 3

Alimiu go singo bera molam

1Na tana ka lel a ma tsi hahatoulana. Alimiu go singo bera molam bu ranga tara Tsunono te tasata boroboro nou ba te pan noa i matar u katun u para, te kato has uaien i tamilimiu. 2Alimiu go singo has iam be Sunahan te hatongo kap ba ranoi lam u katun u omi, taraha u katun u para e hahamanar. 3Kaba a Tsunono a katun a hihipakoko. Nonei e kato hatagale nou a torimilimiu ba te hatongo kap ranoa limiu tere Satan. 4A Tsunono e kato hagegahi a torimulam ba lam te hamanem alimiu e hengo hanige iemiu u ranga i tamulam ba te kato talasimiu romana. 5A Tsunono e tatei hantuna rano limiu ba limiu te atei silemiu ime te mar ngil koru mera nei e Sunahan alimiu, ba limiu te kato noa has uamiu te kato uana e Kristo ba te ma hanoami.

U katun e gi kui

6Alam e hatei ramo limiu a ma tsi hahatoulana, tara solona e Iesu Kristo a Tsunono i tarara, alimiu go ka halhal ba neiam a hahatoulana te karous hitonina ba te ma kukutie nei a ka tu hatuts rilam alimiu. 7Alimiu e atei silemiu alimiu go tatate ramo lam. Alam u ma karousi poata tu kaia lam i tamilimiu. E moa. 8Alam u hol peisa a kannou hoboto i tamulam. Alam u kuin moni hatagala koru mei a lan na bong. Taraha, alam u ma ngilei ta toa i tamilimiu te ga hanou pukpuku raio lam. 9Sanena tu ngilia lam ba lam te hatei ramo limiu te go hanou pukpuku merai limiu alam. Kaba e moa. Taraha, alam e ngilin haruto rami limiu te go kui peisa sil mena milimiu a kannou i tamilimiu, tu kato has u lam. 10Poata tu kaia lam i tamilimiu ba lam te hala rami limiu u ranga teka; a katun te ma kuikui nei e ma tatei nou has nei. 11Alam e mar ranga uam teka te hengo mena milam u ranga te poiena a palabi i tamilimiu e karousur ba te ma kuiri, ba nori te ranga pinopino homi ner a man ka tara palabir u katun. 12Alam e ranga hatagala mia turu katun teka tara solo tere Iesu Kristo a Tsunono, alimiu go hanoe iam u ranga pinopino ba limiu te kuin moni peisamiu. 13A ma tsi hahatoulana, alimiu go ma sökana memi te kato haniga uami limiu. 14Te raman hengo nana ta toa i tamilimiu u ranga i tamulam tara kalanloun teka, alimiu te tara kap haniga namen ba te ka halhal ba namen, ba nonei te matsingolo mena a markato i tanen. 15Kaba limiu go ma kato here namien a pakö i tamilimiu. E moa. Alimiu go hale mien u ranga u tagala, taraha nonei a hahatoulana i tamilimiu.

Kapkapana u rangana

16A Tsunono noa has, nonei a mouna tara masalohana, e tatei hamasalohana rano limiu tara mamana poata na tara mamana markato. A Tsunono e tatei ka gono mera nolimiu hoboto. 17Alia e Pol, na lia peisa te hakapegu u ranga tara kalanloun teka. Nonei a mar koloto i tar teka te kana tara kalanloun hoboto i tar ne haruto nena te mar koloto uagu lia. 18E Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei taguhu rano limiu hoboto. Nonei talasi.

Alam ere Pol mere Sailas ne Timoti