Search form

2 Tesalonaika 3:18

18E Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei taguhu rano limiu hoboto. Nonei talasi.

Alam ere Pol mere Sailas ne Timoti