Search form

2 Timoti 1:5

5Alia e hakats pouts negu tu hamana hatagala u lö. E tubumulö a tahol e Lois e hamana mam u tere Kristo, be tsinamulö e Yunis e hamana hasito. Na lia e atei silegu alö e hamana haniga here has ramien.