Search form

2 Timoti 2

A soldia a niga tere Iesu Kristo

1A pien i tar, e Iesu Kristo e haniga rano ra ba te taguhu has rano ra. Na lö go tagalaia tara nihitaguhu teka. 2Alö u hengo u ranga tu rararia lia i matar u katun u para. Na lö go hala nia u ranga teka turu katun te hamana remu lö, ba nori te tatei hatuts uas rariou a palabi. 3Alö go sagoho gono has mei lia a kamits, te go tagala sil meni lö e Iesu Kristo. 4A soldia a niga te kana tara ami e ngilena a tsunono i tanen tara ami e ga hanige ien, ba nonei te ma tatei katoe nei a man toukui te kana i ielesala tara markato tara ami. Na lö has e ma tatei la ba nemi a markato tere Sunahan ba te na katoem a toukui halhal. 5A katun a tagala te kana tara toukuin hihikuma e ma tatei tagala saluhe nei te go ma kukute menien u lo turu hihikuma. Na lö has e go kukute hanigei u lo tere Sunahan. 6A katun te kui hatagalana tara kui i tanen e tatei lu benei a peisanen a hua tutun i tanen. Na te go kui hatagala hasi u lö, be Sunahan te hala palis uase noi lö a ka a niga. 7Alö go hakatsin a ka te hatei gilia alö, ba Tsunono te taguhe nolö ba lö te atei sile mou a man ka teka. 8Alö go hakatsin e Iesu Kristo te takei poutsia tara tou mate na te hatubuna hasia tere Devit a King. U Bulungana u Niga te rararie gulia te hatei nanen. 9Alia e ka gia tara karabus ba lia te sagoho silegi a kamits u Bulungana u Niga teka. Nori e kits here nari lia a kopkop. Kaba u ranga tere Sunahan e ma tatei kits nari. 10Ba lia te soatsegu a mamana ka te butuna i tar, taraha alia e ngilin taguhu regu a barebana te hopu kapir e Sunahan. Alia e ngilegu nori e gi lu hasi a nitoatoa te kana tere Iesu Kristo, na nitsunono pan has te ka nitoana. 11U ranga teka e manana:

“Ti mate gono meia ra e Kristo, ba ra te toatoa gono has meren romana.

12Te tuol hakarapoto nitoa roa ra, ba ra te tsunono gono has meroen romana.

Kaba te holis naroen ra, ba nonei te holis has rano ra.

13Te ma hamana roi ra, nonei e katun noa has uana turu mana, taraha nonei e ma antunan hahamana pouts nanei a peisanen.”

A katun a kukui te hanige ier

14Alö go hatei lelri a barebana i tamulö a man ka teka. Alö go ranga hatagala meren i matana Tsunono te gi ma tatei ranga sisi menien u ranga tun. A markato teka e ma taguhe nei a katun. E kato homi las rena u katun te hengoer u ranga teka. 15Alö go torohana hatagala sil te go haniga menoi e Sunahan alö ba te ngöe noi lö a katun a kukui te ma matsingolo memi a toukui i tamulö ba te hihatuts hamatskö nem u ranga u mana. 16Ka halehana ban u ranga pinopino te ma hapane nei e Sunahan, taraha e las halhal ba nanei a katun e Sunahan. 17A markato teka e here nei a pi a omi te nouena u benö tara katun. A elasolana turu katun te mar kato uar teka nori ere Haimenias mere Pailitas. 18Nori i hatalis ban u ranga u mana ba te kato homi rer a palabir u Kristen te poe mena rien ara i takei pouts hakapaia tara tou mate ba ra te ma tatei takei pouts lel roi. 19Kaba u mouna u ranga tere Sunahan e ka hatagala noa hasina ba te here nei u simen te ka mena a nikoloto teka “A Tsunono e atei sil rena u katun te pala uar i tanen. Na katun te poiena e pala uana tara Tsunono e tatei hatalis ba nena a markato a omi.” 20I luma tara katunun moni e kana u tabeli nu gotana na mamana kan hongo. Palabi e niga korur te kuieri u silva tsi u goul, na palabi e kuieri u roei tsi u tsikitsiki. A man kan hongo a man niga e ka silena a man toukui pan, na palabi e ka silena a man toukui pinopino. 21Te ka halhal ba nemia lö a markato a omi, ba lö te here moi a kan hongo te ka mena a toukui pan. Alö e gogoso mou ba te hahalosem a saha toukui a niga te hopu kap benoi lö a Tsunono. 22Alö go tori-tsugan a mamana ka te habutsena u ngil u omi te roron ka mer a pal hitots, ba lö te tagala silem a markato te hamana uaria tere Sunahan ba te matskö has mia i matanen. Alö go ngil noa hasir a barebana ba te ka haniga gono mera men. Alia e hala menagi u ranga teka i tamulö na turu katun hoboto a toriren te gogosona ba te singo siler a Tsunono e ga taguhu ren. 23Na lö go ka halehana ban a katun te ranga pinopino nena a mamana ka te tatei hiapalpal siler a barebana. A markato teka e roron habutsena a raharaha. 24A katunun kui tara Tsunono e ma tatei ranga sisi menei a tana katun. E moa. Nonei e tatei tami rena u katun hoboto, ba te hatuts haniga ranen ba te ma tsuga nei. 25Tara poata te hamatsköe nen a katun te tori-tsuga nena u ranga i tanen, ba nonei te ranga hatami menen. E Sunahan toum e hatangana nanou te go habirits pouts u a katun teka ba te hatatei nena u ranga u mana. 26Ba nonei e lue nou u hakats u niga ba te bus kopis ba nanou e Satan te rehei e tange ien ba nonei e kukutieto u ngil tere Satan.