Search form

2 Timoti 3

A kapakapana poata

1Alia e hateie golö, tara kapakapana poata a nomi pan e butu nou. 2A barebana e hakats talasi nariou romana a peisaren ba te ngil koru hase riou a moni. Nori e ranga sesei nariou a peisaren ba te poier, “Alia a katun pan.” A barebana e ranga homi rariou u katun ne Sunahan has ba te hipus rariou u tsinaren nu tamaren. Nori e ma haniga sile roi a man ka te ka meren. Na nori e rama nariou a markato a niga. 3A barebana e ma ngil raroi u katun ne ma tatagi has raro ien. Nori e gamo nariou a tana katun ba te ka puta roa turu ngil u omi i taren. Nori e kato homi pinopino rariou u katun, na nori e omi hase riou a markato a niga. 4Nori e hala rariou u katun u niga turu pakö i taren. Nori e kato homi pinopino riou ba te ma hakats haniga naroi a markato i taren. Na nori e hakats sesei koru nariou a peisaren. Nori e ngilin hirata koru riou ba te ma ngile roi e Sunahan. 5A barebana e kukutie riou a man markato pinopino turu lotu, ba te holis tsipon nariou te ga ka meni u lotu ta nitagala. Alö go tori-tsugan a mar katun teka. 6Palabi e na hohou kapiene riou a man munmun tahol ba te angongoso mera roi a tohaliou u tutu u hihatuts u omi i taren. A tohaliou teka e roron toku siler u markato u omi i taren ba te ka mer u mamanu ngil u omi. 7A mar tahol teka e roron tolaha silena te ga lu menien a niatei, kaba nonei e ma antunan atei sile nei a ka te manana. 8A pal tson te mar gamo uar teka e omier u ranga u mana, ti kato hasi u ere Janis mere Jambris i manasa ti hipus uen tere Moses. U hakats i taren e omi hakapa, ba nori e hohou hamana tun lasir. 9Kaba nori e ma kato nitoa uaroi teka, taraha e ma pina noi ba barebana te atei sile riou te tutu uaren, ti kato hasi u ere Janis mere Jambris.

U tana u hihatuts lel

10O Timoti, alö u ruto hakapi a markato i tar — tu mar hihatuts u lia, na tu mar kato u lia, na ka te kato sil hase gulia. Alö e atei silem te mar hamana uagu lia tere Sunahan ba te ngil regu u katun ba te tuatamigu. 11Alö e atei silem te hamana noa has uagu lia tara Tsunono, noahasina te omi menari u katun alia ba te hakamits hapare rio lia. Alö go hakats poutsin a mamana ka te butuia i tar tara man taun i Antiok na i Aikoniam ni Listra, u taun ti kato homi koruia a barebana i tar. Kaba a Tsunono e haka haniga ba nio lia tara man niomi teka. 12Na lia e hateie golö, u katun e kato homi puku rariou a barebana hoboto te pala uar tere Iesu Kristo. Aa, e kato homi rariou a barebana te torohanan kato hamatskö ria i matane Sunahan. 13U katun u omi nu katun u gamogamo e omi susul lel riou ba te kato talasir. Nori e gamo rariou a palabi, na palabi e gamo uas raroen. 14Kaba o Timoti, alö go pile hakarapotein u ranga u mana ti hatutsi lö, taraha alö e atei silem u katun u hihipakok ti hatutsio lö. 15Na lö e atei sil hasem, tara poata tu pien noaia lö ba te noana i romana, alö i hatutsei u Buk u Goagono. Nonei e antunan hale noi lö a niatei te mar lu pouts mera nei e Sunahan u katun, te hamana uaren tere Iesu Kristo. 16E Sunahan e hakolotein u ranga hoboto turu Buk u Goagono. U ranga teka e ka mena a toukui a niga te gi hihatuts meni u ranga u mana, na te gi hapiu meni a ka te omina, na te gi hamatskö meri ra, na te gi haruto meri ra i me te mar kato haniga uara ra i matane Sunahan. 17Ba katun te kui beiena e Sunahan e toan antuna koru nou tara mamana toukui a niga.