Search form

2 Timoti 3:4

4Nori e hala rariou u katun u niga turu pakö i taren. Nori e kato homi pinopino riou ba te ma hakats haniga naroi a markato i taren. Na nori e hakats sesei koru nariou a peisaren. Nori e ngilin hirata koru riou ba te ma ngile roi e Sunahan.